Uitspraak ECLI:NL:RBROT:2019:6732

Deze uitspraak heeft betrekking op het rechtsgebied Civiel recht; Burgerlijk procesrecht en is gepubliceerd door de Raad voor de Rechtspraak op 23-08-2019. De uitspraak is gedaan door Rechtbank Rotterdam op 23-08-2019, deze uitspraak is bekend onder de European Case Law Identifier (ECLI) ECLI:NL:RBROT:2019:6732, het zaaknummer waarop deze uitspraak betrekking heeft is 580518 / HA RK 19-978


Bron: Rechtspraak

Rechtbank Rotterdam

Meervoudige kamer voor wrakingszaken

Zaaknummer / rekestnummer: 580518 / HA RK 19-978

Beslissing van 23 augustus 2019

op het verzoek van

[naam verzoeker]

wonende te [adres],verzoeker,
strekkende tot wraking van:
mr. A.F.L. Geerdes

ECLI:NL:RBROT:2019:6732:DOC
nl

Rechtbank Rotterdam

Meervoudige kamer voor wrakingszaken

Zaaknummer / rekestnummer: 580518 / HA RK 19-978

Beslissing van 23 augustus 2019

op het verzoek van

[naam verzoeker]

wonende te [adres],verzoeker,
strekkende tot wraking van:
mr. A.F.L. Geerdes

procesverloop

1

Op 24 juni 2019 heeft de rechter beslist op het verzoekschrift van de vennootschap onder firma [naam v.o.f.] (hierna: [naam v.o.f.]), strekkende tot – kort samengevat – het geven van verlof tot het leggen van conservatoir beslag op een mede aan verzoeker toebehorende onroerende zaak. Die procedure draagt als kenmerk 576393 / KG RK 19-748.

Bij brief, ingekomen ter griffie op 16 augustus 2019, heeft verzoeker wraking van de rechter verzocht.

Aan de wrakingskamer is ter beschikking gesteld het dossier van de hiervoor omschreven procedure, waarin zich onder meer bevindt het hiervoor genoemde verzoekschrift van [naam v.o.f.] en de op dat verzoekschrift door de rechter gestelde beslissing van 24 juni 2019.

2

2.1.

Wraking is een middel ter verzekering van de onpartijdigheid van de rechter. Op grond vanhetgeen is bepaald in artikel 36 van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering kan de rechter die een zaak behandelt worden gewraakt.Het middel is derhalve toegekend aan een partij die wenst te voorkomen dat een rechter diejegens een partij een vooringenomenheid koestert, althans aan een partij die dienaangaandebestaande vrees heeft die objectief gerechtvaardigd is, (nog langer) bemoeienis met de zaakzal hebben. Dat doel kan niet meer worden bereikt als de rechter reeds einduitspraak heeftgedaan omdat de behandeling van de zaak daarmee is geëindigd.
2.2

Op 24 juni 2019 heeft de rechter in de hiervoor omschreven procedure een beslissing gegeven. Die beslissing is een eindbeslissing waarmee de behandeling van de zaak door de rechter is geëindigd.
2.3

Het wrakingsverzoek is op 16 augustus 2019 en derhalve na de uitspraak van voormelde beslissing ingediend. Uit het vorenstaande volgt dat de rechter de zaak niet meer behandelde op het moment dat het verzoek tot wraking is gedaan. Verzoeker is daarom kennelijk niet-ontvankelijk in zijn verzoek tot wraking van de rechter. Het verzoek zal op die grond, met toepassing van het bepaalde in artikel 9.1, aanhef en onder c, van het Wrakingsprotocol van deze rechtbank worden afgewezen.
2.4

Ten overvloede overweegt de wrakingskamer dat het door verzoeker in zijn wrakingsverzoek ook nog genoemde zaaknummer 7879132 / CV EXPL 19-4438 een bij een andere (kanton)rechter in behandeling zijnde procedure betreft, die nimmer bij de rechter in behandeling is geweest.
beslissing

3

- wijst af het verzoek tot wraking van mr. A.F.L. Geerdes wegens kennelijke niet-ontvankelijkheid.
- verzoeker- mr. A.F.L. Geerdes- mr. H.W.E. Vermeer
De rechtbank:

Deze beslissing is gegeven door mr. W.J.J. Wetzels, voorzitter, mr. A.P. Hameete en mr. R.R. Roukema, rechters en door de voorzitter uitgesproken ter openbare terechtzitting van 23 augustus 2019 in tegenwoordigheid van J.A. Faaij, griffier.
Verzonden op: aan: