Uitspraak ECLI:NL:RBNNE:2019:3016

Deze uitspraak heeft betrekking op het rechtsgebied Strafrecht en is gepubliceerd door de Raad voor de Rechtspraak op 12-07-2019. De uitspraak is gedaan door Rechtbank Noord-Nederland op 11-07-2019, deze uitspraak is bekend onder de European Case Law Identifier (ECLI) ECLI:NL:RBNNE:2019:3016, het zaaknummer waarop deze uitspraak betrekking heeft is 18/850058-18


Bron: Rechtspraak

ECLI:NL:RBNNE:2019:3016:DOC
nl

RECHTBANK NOORD-NEDERLAND
Afdeling strafrecht
Locatie Groningen

parketnummer 18/850058-18

Vonnis van de meervoudige kamer voor de behandeling van strafzaken d.d. 11 juli 2019 in de zaak van het openbaar ministerie tegen de verdachte

[verdachte] ,
geboren op [geboortedatum] 1983 te [geboorteplaats] ,wonende te [straatnaam] , [woonplaats] ,thans gedetineerd te PI Leeuwarden.
Dit vonnis is gewezen naar aanleiding van het onderzoek ter terechtzitting van 27 juni 2019.Verdachte is verschenen, bijgestaan door mr. E. van der Meer, advocaat te Groningen. Het openbaar ministerie is ter terechtzitting vertegenwoordigd door mr. H.J. Mous.
Tenlastelegging
Aan verdachte is, na nadere omschrijving van de tenlastelegging, ten laste gelegd dat:
1. hij in of omstreeks de periode van 1 mei 2018 tot en met 20 juni 2018 te Groningen en/of te Surhuisterveen en/of te Eelde en/of te Assen en/of te Norg, althans (elders) in het arrondissement Noord Nederland, tezamen en in vereniging met een of meer anderen, althans alleen,
- heeft geworven, vervoerd, overgebracht, gehuisvest of opgenomen, met het oogmerk van seksuele uitbuiting van die [slachtoffer 1] (sub 2°) en/of- ertoe heeft gebracht zich beschikbaar te stellen tot het verrichten van seksuele handelingen met en/of voor een derde tegen betaling dan wel ten aanzien van die [slachtoffer 1] (telkens) enige handeling(en) heeft ondernomen waarvan verdachte en/of verdachtes mededader(s) wist(en) of redelijkerwijs moest(en) vermoeden dat die [slachtoffer 1] zich daardoor beschikbaar zou(den) stellen tot het verrichten van die seksuele handelingen (sub 5°) en/of
- die [slachtoffer 1] onderdak en/of eten verschaft, terwijl die [slachtoffer 1] was weggelopen uit een instelling en/of(aldus) bewerkstelligd dat die [slachtoffer 1] van haar, verdachte en/of diens mededader(s) afhankelijk was en/of- seks gehad met die [slachtoffer 1] en/of (vervolgens) gedreigd aan de moeder en/of familie van die [slachtoffer 1] te vertellen dat zij seks heeft gehad met een neger en/of- die [slachtoffer 1] mee uit eten genomen en/of een telefoon en/of ( dure) kleding voor die [slachtoffer 1] gekocht en/of- die [slachtoffer 1] ondergebracht en/of laten verblijven in een woning om aldaar klanten voor prostitutie te ontvangen en/of- ( een) advertentie(s) op de website www.speurders.nl gemaakt en/of geplaatst, waarin die [slachtoffer 1] zich aanbood voor het verlenen van seksuele diensten tegen betaling en/of- de telefoon opgenomen voor die [slachtoffer 1] en/of (vervolgens) afspraken gemaakt voor die [slachtoffer 1] met (potentiële) klanten voor prostitutie en/of- een hotelkamer geboekt voor die [slachtoffer 1] om klanten voor prostitutie te ontvangen en/of- die [slachtoffer 1] met de auto naar klanten voor prostitutie vervoerd en/of- die [slachtoffer 1] instructies en/of prijsafspraken gegeven voor afspraken met klanten voor prostitutie en/of- een (gedeelte) van het door die [slachtoffer 1] verdiende geld ingenomen en/of door die [slachtoffer 1] laten afstaan;
2. hij in of omstreeks de periode van l mei 2018 tot en met 20 juni 2018 te Groningen en/of te Surhuisterveen en/of te Eelde en/of te Assen en/of te Norg, althans (elders) in het arrondissement Noord Nederland, tezamen en in vereniging met een of meer anderen, althans alleen,
- heeft geworven, vervoerd, overgebracht, gehuisvest of opgenomen, met het oogmerk van seksuele uitbuiting van die [slachtoffer 2] (sub 2°) en/of- ertoe heeft gebracht zich beschikbaar te stellen tot het verrichten van seksuele handelingen met en/of voor een derde tegen betaling dan wel ten aanzien van die [slachtoffer 2] (telkens) enige handeling(en) heeft ondernomen waarvan verdachte en/of verdachtes mededader(s) wist(en) of redelijkerwijs moest(en) vermoeden dat die [slachtoffer 2] zich daardoor beschikbaar zou stellen tot het verrichten van die seksuele handelingen (sub 5°) en/of
- die [slachtoffer 2] ondergebracht en/of laten verblijven in een woning om aldaar klanten voor prostitutie te ontvangen en/of- ( een) advertentie(s) op de website www.speurders.nl gemaakt en/of geplaatst, waarin die [slachtoffer 2] zich aanbood voor het verlenen van seksuele diensten tegen betaling en/of- de telefoon opgenomen voor die [slachtoffer 2] en/of (vervolgens) afspraken gemaakt voor die [slachtoffer 2] met (potentiële) klanten voor prostitutie en/of- een hotelkamer geboekt voor die [slachtoffer 2] om klanten voor prostitutie te ontvangen en/of- die [slachtoffer 2] met de auto naar klanten voor prostitutie vervoerd en/of- die [slachtoffer 2] instructies gegeven voor afspraken met klanten voor prostitutie en/of- een (gedeelte) van het door die [slachtoffer 2] verdiende geld ingenomen en/of door die [slachtoffer 2] laten afstaan;
3. hij in of omstreeks de periode van l januari 2018 tot en met 9 oktober 2018, te Groningen en/of te Surhuisterveen, althans in Nederland, tezamen en in vereniging met een ander, althans alleen, een (aantal) voorwerp(en), te weten:- ( een) geldbedrag(en) van (in totaal) 2.820,- euro en/of 25.743,29 euro, althans een hoeveelheid geld, (te weten contante stortingen op de bankrekening(en) ten name van hem, verdachte en/of [medeverdachte] en/of diens/hun zoon) en/of- een (aantal) spijkerbroek(en) en/of- een hoeveelheid schoenen en/of- een (aantal) velg(en)heeft verworven, voorhanden gehad, overgedragen en/ of omgezet, en/of van voornoemd(e) voorwerp(en) gebruik heeft gemaakt, terwijl hij wist dat dat/die voorwerp(en) geheel of gedeeltelijk - onmiddellijk of middellijk - afkomstig was/waren uit enig misdrijf.
A) een ander of anderen, te weten [slachtoffer 1] (geboren op [geboortedatum] 2001),

B) (telkens) opzettelijk voordeel heeft getrokken uit seksuele handelingen van die/een ander, te weten [slachtoffer 1] (geboren op [geboortedatum] 2001), met en/of voor een derde tegen betaling (sub 8°),(telkens) terwijl die [slachtoffer 1] de leeftijd van achttien jaren nog niet had bereikt, immers heeft hij, verdachte en/of diens mededader(s):
A) een ander of anderen, te weten [slachtoffer 2] (geboren op [geboortedatum] 2000),

B) (telkens) opzettelijk voordeel heeft getrokken uit seksuele handelingen van die/een ander of anderen, te weten [slachtoffer 2] (geboren op [geboortedatum] 2000), met en/of voor een derde tegen betaling (sub 8°),

(telkens) terwijl die [slachtoffer 2] de leeftijd van achttien jaren nog niet had bereikt, immers heeft hij, verdachte en/of diens mededader(s):
overwegingen

Beoordeling van het bewijs
Standpunt van de officier van justitie

De officier van justitie heeft veroordeling gevorderd voor het onder 1, 2 en 3 ten laste gelegde. De onder 1 en 2 ten laste gelegde seksuele uitbuiting van [slachtoffer 1] (hierna: [slachtoffer 1] ) en [slachtoffer 2] (hierna: [slachtoffer 2] ) kan op alle sub-onderdelen bewezen worden, gelet op de verklaringen van [slachtoffer 1] en [slachtoffer 2] , ondersteund door de verklaringen van verdachte, de verklaringen van diverse klanten van [slachtoffer 1] en [slachtoffer 2] en diverse processen-verbaal van bevindingen, onder meer met betrekking tot getapte telefoongesprekken en chatgesprekken. Verdachte en medeverdachte [medeverdachte] (hierna: [medeverdachte] ) moeten als communicerende vaten worden gezien en gelet op hun rollen kan het plegen in vereniging telkens bewezen worden. Ten aanzien van feit 3 kan bewezen worden dat verdachte zich heeft schuldig gemaakt aan het witwassen van de ten laste gelegde goederen en geldbedragen. Van medeplegen met [medeverdachte] was geen sprake, omdat [medeverdachte] enkel haar rekening beschikbaar heeft gesteld en dit als medeplichtigheid moet worden gezien.
Standpunt van de verdediging

De raadsman heeft betoogd dat de feiten ten dele kunnen worden bewezen. Met betrekking tot de feiten 1 en 2, kort gezegd de seksuele uitbuiting van [slachtoffer 1] en [slachtoffer 2] heeft de raadsman verzocht om uit te gaan van de verklaringen van [slachtoffer 2] , die grotendeels aansluiten bij de verklaringen van verdachte. Enkel het telkens onder B ten laste gelegde voordeeltrekken kan bewezen worden. Voor de overige sub-onderdelen geldt dat geen sprake is van dwang. De wetgever heeft weliswaar beoogd om minderjarigen te beschermen, maar dit betekent nog niet dat er automatisch sprake was van misbruik van overwicht door de jonge leeftijd van [slachtoffer 1] en [slachtoffer 2] . Met betrekking tot feit 3 heeft de raadsman bepleit dat het van de verdiensten van [slachtoffer 1] en [slachtoffer 2] kopen van de ten laste gelegde goederen kan worden bewezen. Ten aanzien van de gestorte contante geldbedragen kan niet worden bewezen dat deze van misdrijf afkomstig waren. Verdachte heeft een verklaring gegeven ten aanzien van de herkomst van deze bedragen en deze verklaring wordt als het gaat om casinobezoeken en de verkoop van puppy's ook door derden bevestigd. Verdachte dient van dit onderdeel van feit 3 te worden vrijgesproken.
Oordeel van de rechtbank

Feiten 1 en 2: mensenhandel gepleegd ten opzichte van [slachtoffer 1] en [slachtoffer 2]

Vaststelling feiten

Op basis van de hierna op te nemen bewijsmiddelen (waaronder de verklaring van verdachte) gaat de rechtbank uit van de volgende - samengevatte - gang van zaken. [slachtoffer 1] en [slachtoffer 2] waren vriendinnen en waren in mei 2018 beiden minderjarig. [slachtoffer 1] was in mei 2018 weggelopen bij haar pleeggezin, waarna [slachtoffer 1] en [slachtoffer 2] in contact kwamen met verdachte. [slachtoffer 1] had geen huisvesting en verdachte verschafte haar eerst zelf onderdak in zijn woning in Surhuisterveen en bracht haar later in contact met [naam 1] van Manen, in wiens woning aan de [straatnaam] [nummer] in Groningen [slachtoffer 1] een kamer kon huren. [slachtoffer 1] en [slachtoffer 2] hadden geld nodig en wilden wel prostitutiewerk doen. Verdachte zag een kans om geld te verdienen en vroeg medeverdachte [medeverdachte] , zijnde zijn toenmalige vriendin, om seksadvertenties te maken voor [slachtoffer 1] en [slachtoffer 2] , hetgeen [medeverdachte] meerdere malen heeft gedaan. [medeverdachte] nam ook de telefoon op als klanten belden om een afspraak te maken met [slachtoffer 1] of [slachtoffer 2] . De afspraken werden door verdachte of [medeverdachte] doorgegeven aan [slachtoffer 1] en [slachtoffer 2] . Verdachte bracht [slachtoffer 1] en [slachtoffer 2] naar diverse seksafspraken. [medeverdachte] reed wel eens mee. Ook ontvingen zowel [slachtoffer 1] als [slachtoffer 2] klanten in de woning waar verdachte [slachtoffer 1] had ondergebracht. [slachtoffer 1] en [slachtoffer 2] hebben in mei en juni 2018 in de prostitutie gewerkt. Op 3 juni 2018 werd [slachtoffer 2] betrapt tijdens een thuisprostitutiecontrole. Door verbalisanten werd de stem van [medeverdachte] herkend als de dame die de afspraak voor [slachtoffer 2] maakte. Verdachte had met [slachtoffer 1] en [slachtoffer 2] de afspraak gemaakt dat hij de helft van hun verdiensten zou ontvangen, hetgeen geschiedde. Van deze afspraak was [medeverdachte] op de hoogte.
Wetsgeschiedenis

De feiten 1 en 2 betreffen diverse sub-onderdelen van het delict mensenhandel, in het Wetboek van Strafrecht (hierna: Sr) opgenomen onder artikel 273 f. Uit de totstandkomingsgeschiedenis van artikel 273f (oud) Sr en de jurisprudentie volgt dat mensenhandel is gericht op uitbuiting. Bij de strafbaarstelling van mensenhandel staat het belang van het individu steeds voorop. Dat belang is het behoud van zijn of haar lichamelijke en geestelijke integriteit en persoonlijke vrijheid. De in dit artikel opgenomen verboden gedragingen beïnvloeden de wil, waaronder is begrepen de keuzemogelijkheid van het slachtoffer, in die zin dat zij leiden tot het ontbreken van vrijwilligheid, waartoe ook behoort het ontbreken of de vermindering van de mogelijkheid een bewuste keuze te maken. Dit gebrek aan een vrije keuze en afhankelijkheid komt nader tot uitdrukking in de verschillende bestanddelen van artikel 273f Sr, waarbij deze gedragingen alleen bestraft kunnen worden als ze zijn begaan onder omstandigheden waarbij (oogmerk van) uitbuiting kan worden verondersteld.
De sub-onderdelen 2, 5 en 8 van het eerste lid van artikel 273f Sr hebben blijkens de wetsgeschiedenis onder meer tot doel het beschermen van minderjarigen tegen prostitutie. De achterliggende gedachte van de wetgever hierbij is dat een persoon die zich tot prostitutie laat brengen een beslissing neemt die verstrekkende gevolgen heeft. Een minderjarige wordt in het algemeen minder goed in staat geacht om dergelijke gevolgen te kunnen overzien en derhalve een weloverwogen keuze voor het werken in de prostitutie te maken. In tegenstelling tot de subonderdelen met betrekking tot meerderjarigen vormen dwangmiddelen - zoals opgesomd in artikel 273f, eerste lid, aanhef en onder 1, van het Wetboek van Strafrecht - geen bestanddeel van de delictsomschrijving van de sub-onderdelen 2, 5 en 8. De wetgever gaat er blijkens de wetsgeschiedenis ten aanzien van minderjarige slachtoffers namelijk van uit dat er per definitie sprake is van een uit feitelijke verhoudingen voortvloeiend overwicht, hetgeen één van de in sub 1 genoemde dwangmiddelen ten aanzien van meerderjarigen is. Handelingen gericht op de prostitutie van minderjarigen worden door de wetgever dan ook aangemerkt als een aan mensenhandel gerelateerde vorm van uitbuiting.
Gelet op de hiervoor aangehaalde wetsgeschiedenis gaat het verweer van de verdediging inhoudende dat [slachtoffer 1] en [slachtoffer 2] zelf in de prostitutie wilden werken en dat geen sprake was van een beperking in de keuzevrijheid niet op, nu initiatief van en/of instemming door minderjarige slachtoffers niet in de weg staat aan een bewezenverklaring van sub-onderdelen 2, 5 en 8 van artikel 273f Sr.

Sub-onderdeel 2

Gelet op de genoemde feitelijke gang van zaken staat vast dat verdachte [slachtoffer 1] en [slachtoffer 2] heeft vervoerd naar seksafspraken en heeft gehuisvest aan de [straatnaam] [nummer] in Groningen, alwaar [slachtoffer 1] woonde en [slachtoffer 1] en [slachtoffer 2] beide prostitutiewerk deden. Voor het eveneens ten laste gelegde aanwerven is naar het oordeel van de rechtbank onvoldoende bewijs, nu alleen [slachtoffer 1] heeft verklaard dat zij door verdachte is geworven en zowel [slachtoffer 2] als verdachte dit tegenspreken.Gelet op de wettekst kan het vervoeren en huisvesten enkel tot een bewezenverklaring van sub-onderdeel 2 van artikel 273f Sr leiden indien tevens vaststaat dat verdachte met het oogmerk van uitbuiting handelde. Gelet op de genoemde wetsgeschiedenis en de verklaring van verdachte inhoudende dat hij kans zag om geld te verdienen aan de prostitutiewerkzaamheden van de minderjarige meisjes acht de rechtbank bewezen dat verdachte oogmerk van uitbuiting had.
Sub-onderdeel 5

Door er onder meer voor te zorgen dat er seksadvertenties voor [slachtoffer 1] en [slachtoffer 2] werden geplaatst, dat de telefoon werd aangenomen en dat afspraken werden gemaakt met potentiële klanten en werden doorgegeven aan [slachtoffer 1] en [slachtoffer 2] , maakte verdachte zich tevens schuldig aan het onder sub-onderdeel 5 ten laste gelegde ertoe brengen zich beschikbaar te stellen voor seksuele handelingen met een derde. De rechtbank acht bij dit sub-onderdeel plegen in vereniging met [medeverdachte] bewezen, nu er sprake was van een nauwe en bewuste samenwerking, bestaande uit een gezamenlijke uitvoering en waarbij verdachte naar het oordeel van de rechtbank een (intellectuele en materiële) bijdrage van voldoende gewicht had.
Sub-onderdeel 8

De rechtbank is met de officier van justitie en de raadsman van oordeel dat verdachte zich schuldig heeft gemaakt aan het voordeeltrekken uit de seksuele handelingen van [slachtoffer 1] en [slachtoffer 2] met een derde, nu vaststaat dat hij verdiensten van [slachtoffer 1] en [slachtoffer 2] heeft ontvangen.
Feit 3 Witwassen
Verdachte heeft verklaard (opgenomen onder bewijsmiddel 4) dat hij aan [slachtoffer 2] € 1.400,00 of € 1.500,00 en aan [slachtoffer 1] € 700,00 of € 800,00 heeft verdiend en dat van die verdiensten schoenen, spijkerbroeken en velgen voor zijn auto heeft gekocht. Gelet op de bewezenverklaring van feit 1 en 2 zijn deze verdiensten uit misdrijf afkomstig en zal de rechtbank het onder feit 3 ten laste gelegde witwassen als het gaat om de genoemde goederen bewezen verklaren.
Ten aanzien van het witwassen van geldbedragen van € 2.820,00 en € 25.743,29 overweegt de rechtbank als volgt. Uit het proces-verbaal deelonderzoek witwassen (opgenomen onder bewijsmiddel 12) volgt dat op een rekening ( [rekeningnummer] ) van verdachte in de maand januari 2018 zeven contante geldstortingen werden gedaan met een totaalbedrag van € 2.820,00. Op een betaalrekening van [medeverdachte] werden in de periode van 16 februari tot en met 2 oktober 2018 26 contante geldstortingen gedaan met een totaalbedrag van € 13.226,61. Op de rekening van [verdachte] , het zoontje van verdachte en [medeverdachte] werden in de periode van 4 januari tot en met 21 september 2018 35 contante geldstortingen gedaan met een totaalbedrag van € 12.516,68. [medeverdachte] heeft hierover verklaard (bewijsmiddel 6) dat het geld van alle stortingen op haar rekening en de rekening van hun zoontje afkomstig is van verdachte. Verdachte heeft erkend dat hij alle contante stortingen op de rekening van hun zoontje heeft gedaan en dat hij ook contante stortingen op de rekening van [medeverdachte] heeft gedaan. Uit de bankoverschrijvingen en de verklaring van [medeverdachte] en verdachte volgt dat [medeverdachte] in opdracht van verdachte vanaf haar rekening en de rekening van haar zoontje regelmatig geldbedragen overmaakte, met als omschrijving " [bijnaam verdachte] ", de bijnaam van verdachte.De rechtbank constateert dat het legale inkomen van verdachte in 2018 in totaal € 14.430,14 bedroeg. Nu de genoemde contante stortingen niet worden gedekt door legale inkomsten kan worden gesproken van onverklaarbaar vermogen. Daarnaast bestaat het vermoeden van criminele activiteiten; zowel uit de verklaring van [medeverdachte] (bewijsmiddel 6), de verklaring van verdachte zelf (bewijsmiddel 4) als uit getapte telefoongesprekken van verdachte (bewijsmiddel 2) kan worden afgeleid dat verdachte zich bezighield met drugshandel. Gelet hierop is sprake van een vermoeden van witwassen en mag van verdachte een verklaring omtrent de herkomst van het geld worden verlangd. Verdachte heeft verklaard over een mogelijke alternatieve herkomst van het geld, namelijk dat hij inkomsten had uit het doorverkopen van auto's, de verkoop van een nestje puppy's en dat hij geld won in het casino, maar deze verklaringen zijn in onvoldoende mate gespecificeerd en te verifiëren. In het dossier bevindt zich weliswaar een brief met betalingsbewijzen van een casino waaruit blijkt dat verdachte regelmatig het casino verliet met geld (in totaal € 4.820,00), maar de rechtbank acht het ongeloofwaardig dat verdachte als frequent casinobezoeker enkel geld zou winnen. Bovendien dekt dit bedrag de contante stortingen bij lange na niet. Ook de niet nader gespecificeerde inkomsten uit doorverkoop van auto's en verkoop van een nestje puppy’s zijn onvoldoende aannemelijk gemaakt en niet verifieerbaar en kunnen naar het oordeel van de rechtbank dan ook niet dienen als verklaring voor de legale herkomst van de inkomsten.
Naar het oordeel van de rechtbank kan het niet anders dan dat de gestorte contante bedragen afkomstig zijn uit enig eigen misdrijf van verdachte. Door deze bedragen op zijn eigen rekening, de rekening van [medeverdachte] en de rekening van hun zoontje te storten en [medeverdachte] vervolgens de bedragen van laatstgenoemde rekeningen over te laten maken naar derden, heeft verdachte zich naar het oordeel van de rechtbank schuldig gemaakt aan (medeplegen van) witwassen.

Bewijsmiddelen De rechtbank past de volgende bewijsmiddelen toe die de voor de bewezenverklaring redengevende feiten en omstandigheden bevatten zoals hieronder zakelijk weergegeven.Ieder bewijsmiddel is - ook in onderdelen - slechts gebruikt voor het feit waarop het blijkens zijn inhoud betrekking heeft.

1. De door verdachte ter zitting van 27 juni 2019 afgelegde verklaring, voor zover inhoudend:Ik heb [slachtoffer 1] en [slachtoffer 2] geholpen om in de prostitutie te werken. Ik heb mijn toenmalige vriendin [medeverdachte] gevraagd om seksadvertenties voor die meisjes te maken. Ik heb haar ook gevraagd om de telefoon op te nemen als klanten belden. Ik gaf het wel eens door als er klanten waren. Ik bracht de meisjes naar afspraken met klanten. [slachtoffer 1] gaf aan dat ze was weggelopen en dat ze geen slaapplek had. Ik kende iemand, [naam 1] , waar zij kon verblijven. In die woning zijn ook klanten ontvangen. Ik had met de meisjes afgesproken dat ik de helft van hun verdiensten zou krijgen. Dat is ook gebeurd. 2. Een naar wettelijk voorschrift opgemaakt proces-verbaal van bevindingen d.d. 23 oktober 2018, opgenomen op pagina 391 (map 1) van het dossier van Politie Noord-Nederland met nummer NNRCC18015-PALAZZO d.d. 25 januari 2019, inhoudend als relaas van verbalisanten:3. Een naar wettelijk voorschrift opgemaakt proces-verbaal van verhoor d.d. 11 oktober 2018, opgenomen op pagina 781 (map 3) van voornoemd dossier, inhoudend als verklaring van verdachte:V: [straatnaam] ? Jij hebt die kamer geregeld? A: Ik heb [slachtoffer 1] in contact gebracht met [naam 1] voor een kamer. A: [slachtoffer 1] wilde werken in de prostitutie maar dat liep niet goed want ze had geen auto. Ze kwamen bij mij omdat ik een auto had. Ik zag een kans om wat geld te verdienen. Ik heb voor hen gereden.4. Een naar wettelijk voorschrift opgemaakt proces-verbaal van verhoor d.d. 17 december 2018, opgenomen op pagina 884 e.v. (map 3) van voornoemd dossier, inhoudende als verklaring van verdachte:
5. Een naar wettelijk voorschrift opgemaakt proces-verbaal van verhoor d.d. 11 oktober 2018, opgenomen op pagina 1034 e.v. (map 3) van voornoemd dossier, inhoudende als
6. Een naar wettelijk voorschrift opgemaakt proces-verbaal van verhoor d.d. 8 januari 2019, opgenomen op pagina 1144 e.v. (map 3) van voornoemd dossier, inhoudende als
7. Een naar wettelijk voorschrift opgemaakt proces-verbaal van getuigenverhoor d.d. 19 oktober 2018, opgenomen op pagina 1278 e.v. (map 4) van voornoemd dossier, inhoudende als verklaring van [slachtoffer 2] :
8. Een naar wettelijk voorschrift opgemaakt proces-verbaal van bevindingen d.d. 6 november 2018, opgenomen op pagina 1345 e.v. (map 4) van voornoemd dossier, inhoudende als
9. Een naar wettelijk voorschrift opgemaakt proces-verbaal van getuigenverhoor d.d. 20 juni 2018, opgenomen op pagina 1754 e.v. (map 5) van voornoemd dossier, inhoudende als verklaring van [slachtoffer 1] :
10. Een naar wettelijk voorschrift opgemaakt proces-verbaal van getuigenverhoor d.d. 27 juni 2018, opgenomen op pagina 1799 e.v. (map 5) van voornoemd dossier, inhoudende als verklaring van [slachtoffer 1] :
11. Een naar wettelijk voorschrift opgemaakt proces-verbaal van getuigenverhoor d.d. 9 juli 2018, opgenomen op pagina 1828 e.v. (map 5) van voornoemd dossier, inhoudende als verklaring van [slachtoffer 1] :
12. Een naar wettelijk voorschrift opgemaakt proces-verbaal van deelonderzoek witwassen d.d. 21 januari 2019, opgenomen op pagina 2017 (map 5) e.v. van voornoemd dossier, inhoudend als relaas van verbalisant(en):- Bijschrijvingen ABN AMRO Bank - Totaal bijschrijvingen SNS Bank en ABN AMRO Bank 2018 - Verschil bekende legale inkomsten en totaal aantal bijschrijvingen Het verschil tussen de legaal bekende inkomsten van [verdachte] (€ 14.430,14) en het totaal aantal bijschrijvingen (€ 19.385,39) betreft volgens deze berekening totaal € 4.955,25. - Contante geldstortingen ABN AMRO Bank - [medeverdachte] beschikte over een vijftal bankrekeningen. Totaal ontving [medeverdachte] volgens deze gegevens over de periode van 1 januari 2018 t/m 23 oktober 2018 aan legaal bekende inkomsten € 24.264,30. - Bijschrijvingen betaalrekening [rekeningnummer] [medeverdachte]Op de betaalrekening van de ING Bank ( [rekeningnummer] ) was voorts te zien dat er in de periode van 1 januari t/m 22 oktober 2018 totaal € 50.671.76 werd bijgeschreven. - Bijschrijvingen kinderrekening [rekeningnummer] [verdachte]Op de kinderrekening van de ING bank ( [rekeningnummer] ) bank was te zien dat er in de periode van 1 januari t/m 28 september 2018 totaal € 25.088.30 werd bijgeschreven. - Totaal bijschrijvingen ING Uit voornoemd gerelateerde feiten is gebleken dat er in 2018 op de rekeningen van de ING over de periode van 1 januari t/m 22 oktober 2018 totaal € 75.760,06 werd bijgeschreven, terwijl de legaal bekende inkomsten over de onderzoeksperiode totaal € 24.264,30 bedroegen. - Verschil bekende legale inkomsten en totaal aantal bijschrijvingen - Contante geldstortingen rekeningen [medeverdachte]
Mij, verbalisant is ambtshalve bekend dat het I-mei nummer [nummer] , in gebruik bij [verdachte] , onder andere gebruikt is in combinatie met het telefoonnummer [telefoonnummer] . Ambtshalve weet ik dat [verdachte] de roepnaam [bijnaam verdachte] gebruikt. In de getapte gesprekken is daarom ook veelal gewerkt met deze naam. Tapgesprek [telefoonnummer] op 21 aug. 2018Beller .034 belt met gebelde .004 ( [bijnaam verdachte] ) De beller wil 5 gram kopen van de gebelde. Uiteindelijk besluiten ze de 5 gr bij de gebelde op te halen. Kost 350 euro Tapgesprek [telefoonnummer] op 22 aug. 2018 [bijnaam verdachte] is [bijnaam verdachte] en Buurman is B. [bijnaam verdachte] zegt dat hij zonet iets aan B had gegeven en dat deze er eentje uit moet halen omdat [naam 5] eraan komt. [bijnaam verdachte] zegt te weten hoeveel het is. B: Een tientje? [bijnaam verdachte] vraagt aan in het Papiamento aan iemand of deze vijfendertig euro heeft. Deze persoon zegt dat hij dertig heeft. [bijnaam verdachte] zegt tegen B dat [naam 5] dertig euro heeft, en dat het de laatste keer is. B vraagt of het 1 gram is en [bijnaam verdachte] beaamt dit. [bijnaam verdachte] zegt dat [naam 5] eraan komt. Tapgesprek [telefoonnummer] op 29 aug. 2018Beller = [bijnaam verdachte] Gebelde = Buurman ( [naam 1] ) Stem herkend [bijnaam verdachte] = Buurman die jongen van gister moet nog een bolletje van 10 hebben. Hij is daar met, hij is daar met 10 minuten. Burman = Over 10 minuten ok. Ik moet hem wel even maken weet je? [bijnaam verdachte] = Hoe bedoel je even, uhm, uhm, maar hoe bedoel je even maken? Buurman = Ja, ik heb nog 3 gram liggen, moet ik daarvan uh een balletje maken? [bijnaam verdachte] = Buurman, elke gram dat je open maakt, je kan 5 balletjes maken. Elke gram dat je…
V: [medeverdachte] verklaarde dat jij aan het geld voor de contante geldstortingen kwam doordat je geld bij het casino gewonnen hebt. Maar ze verklaarde dat het geld ook kwam van andere dingen. Ze doelde daarbij op het dealen van drugs. Wil je daarop reageren?A: Dat was in het begin. A: Als [medeverdachte] iets voor mij moet betalen dan maak ik een foto van het bankpasje en dan zeg ik tegen [medeverdachte] dat ze het geld over moet maken naar die rekening en de naam [bijnaam verdachte] erbij moet zetten.A: [slachtoffer 1] en [slachtoffer 2] ken ik sinds eind mei. Met [slachtoffer 2] heb ik zeker 1400 of 1500 euro gemaakt. Met [slachtoffer 1] had ik 700 of 800 euro. Dat is wat zij aan mij hebben gegeven. V: Wat heb je met deze opbrengsten gedaan? A: Ik heb drie paar schoenen gekocht en drie of vier spijkerbroeken gekocht en velgen voor mijn auto. V: Hoe lang hebben [slachtoffer 2] en [slachtoffer 1] zich met jouw hulp geprostitueerd? A: De laatste keer van [slachtoffer 1] was 15 juni 2018
verklaring van medeverdachte [medeverdachte] :V: Wat is de rol van [bijnaam verdachte] precies, zodat [slachtoffer 1] en [slachtoffer 2] in de prostitutie konden werken?A: Hij heeft mij gevraagd om er een advertentie op te zetten. V: In hoeverre wist je op het moment dat je de seksadvertentie maakte van [slachtoffer 1] en [slachtoffer 2] dat ze in de prostitutie wilden werken.A: Dat zei [bijnaam verdachte] tegen mij. V: Jij hebt verklaard: "Bij de buurman deden ze klanten ontvangen". Wie bedoel jij met ze?A: [slachtoffer 2] en [slachtoffer 1] . Wat ik van [bijnaam verdachte] heb gehoord. En ik heb ook gezien dat ze de portiek naar binnen liepen.V: Dus als wij jou goed begrijpen dan hadden [slachtoffer 1] en [slachtoffer 2] klanten met betrekking tot de prostitutie bij [naam 1] in de woning? A: Ja, [bijnaam verdachte] vertelt mij dat en dan ga ik daar ook vanuit. V: Wat is de reden dat [slachtoffer 1] en [slachtoffer 2] het geld dat zij verdienen met prostitutiewerk moeten verdelen met [bijnaam verdachte] ? A: Dat weet ik niet. [bijnaam verdachte] zei dat ze zo'n afspraak hadden gemaakt met elkaar.V: Wij tonen een seksadvertentie ("Sexy jonge studente" op www.speurders.nl) en vragen jou daarop te reageren.A: Volgens mij is deze die ik heb gebruikt voor [slachtoffer 2] .V: Wie heeft deze aangemaakt? A: Ikke. V: Waarom wordt de naam [naam 2] gebruikt in deze advertentie? A: Ook een verzonnen naam. V: Wie heeft dit verzonnen? A: Ik via internet. V: Van wie is dat telefoonnummer [telefoonnummer] ? A: Weet ik niet uit mijn hoofd. Als dit nummer bij deze advertentie staat dan is het ook een Lebara kaartje. Ik kreeg van [bijnaam verdachte] twee Lebara simkaartjes voor die ik daar moest invullen. V: Wij tonen jou nog een seksadvertentie ("Russische lady aanwezig") en vragen jou daarop te reageren? A: Deze was ook van [slachtoffer 2] . V: Wie heeft deze aangemaakt? A: ikke. V: Van wie is het telefoonnummer [telefoonnummer] (gebruikt bij seksadvertentie "Russische lady aanwezig")? A: Ook een kaartje van Lebara die [bijnaam verdachte] mij heeft gegeven. Ik heb twee of drie voor [slachtoffer 2] en ook twee of drie van [slachtoffer 1] . Die moest ik voor [bijnaam verdachte] maken en dan kwam hij met de simkaartjes en zo. V: Wij kunnen aantonen dat dit emailadres [medeverdachte] @icloud.com en jouw rekeningnummer zijn gebruikt bij het opwaarderen van dit telefoonnummer gebruikt bij seksadvertentie. A: Oh, dat klopt wel. [bijnaam verdachte] had nooit beltegoed. Hij heeft wel geld maar zegt dan toch tegen mij dat ik het moet opwaarderen. V: Wij tonen nog een seksadvertentie ("Arabisch genot" op www.speurders.nl) en vragen jou daarop te reageren.A: Die is van [slachtoffer 1] . Ook foto's van internet geplukt. V: Wie heeft deze aangemaakt? A: Ik ook. Omdat [bijnaam verdachte] zei dat dit moest. V: Waarom wordt de naam [naam 6] gebruikt in deze advertentie? A: Ook weer een nepnaam. Dat hoort [slachtoffer 1] te zijn. Dat is haar fictieve naam.
verklaring van medeverdachte [medeverdachte] :V: Waar verdient [bijnaam verdachte] zijn geld dan mee? A: Drugs. O: Bij elkaar opgeteld, als het gaat om de betaalrekening en de kinderrekening bij de ING. gaat het om een totaal bijgeschreven bedrag over de periode van 1 januari 2018 t/m 22 oktober 2018 van maar liefst € 75.760,06. A: Ja, ik had niet verwacht dat hij zoveel geld had gestort op deze rekeningen. Hij stort het of ik moet het storten van hem en dan moet ik het overmaken naar iemand anders. O: Wij willen jou confronteren met een aantal opvallende onderzoeksresultaten. Deze bedragen zijn fors en komen zeker niet overeen met de van jou bekende - legale - inkomsten over 2018. Voel jij je verantwoordelijk voor datgene wat op de betaalrekening en de kinderrekening gebeurde? A: Nee, [bijnaam verdachte] stort het op mijn rekening en zegt dan dat er niets gebeurt en ik moet het dan overmaken voor hem. Ik dacht dat ik er misschien problemen mee zou krijgen en daarom zette ik iedere keer zijn naam erbij.
V: We hebben twee keer eerder met je gesproken en in deze gesprekken gaf je aan dat je niet in de prostitutie had gewerkt en dat je de personen, die wij je toonden op een foto, niet herkende. Van twee personen zei je dat dit vrienden waren van [slachtoffer 1] . Daar bedoelde je [medeverdachte] en [bijnaam verdachte] mee. Klopt dit. A: Klopt. V: Weet je nog ongeveer in welke periode je in de prostitutie hebt gewerkt samen met [slachtoffer 1] . A: Toen [slachtoffer 1] was weggelopen. Twee weken later of zo. [slachtoffer 1] was weggelopen en zij had geld nodig. Ze had aan hem gevraagd of [bijnaam verdachte] klanten voor haar kon regelen. V: Hoe wist [bijnaam verdachte] haar leeftijd. Hij wist dat ze minderjarig was. A: Omdat [slachtoffer 1] dit tegen [bijnaam verdachte] had gezegd. V: Wat heeft [slachtoffer 1] over haar eerste klant verteld. A: Dat het bij [bijnaam verdachte] thuis was. Bij zijn andere huis in Drachten () en dat die man haar meer geld had gegeven. Ja, ze had moeten delen met [bijnaam verdachte] zeg maar. V: Wanneer was [slachtoffer 1] weggelopen. A: Dat was in mei dit jaar. V: Dan hoor je haar verhaal van de eerste klant. A: Toen liet ze haar geld zien. Ik had geen geld en toen dacht ik: Ik wil het ook doen". A: Toen zei [slachtoffer 1] dat we het wel samen kunnen doen. Ze ging toen naar [bijnaam verdachte] en vertelde hem dat ik het al een tijdje in de prostitutie werkte. Dit klopte niet. A: Daarna vroeg [bijnaam verdachte] mij wat dingen. (..) A: [bijnaam verdachte] zei dat hij klanten voor mij kon regelen maar dan moesten we het geld wel verdelen. En toen had hij een advertentie. [bijnaam verdachte] heeft het via zijn vriendin [medeverdachte] geregeld. [slachtoffer 1] vroeg dit aan [bijnaam verdachte] . V: Heb jij contact gehad met [medeverdachte] . A: Nee, ik kende haar niet. Maar zij zat wel altijd in de auto en [medeverdachte] nam de telefoon op en sprak met de klanten. V: Waarom spraken jullie niet met de klanten. A: Hebben we ook wel eens gedaan maar de telefoon was gewoon altijd bij hun. V: Wat waren de geldafspraken. A: Gewoon fifty/fifty. Als jij honderd zou verdienen dan vijftig V: Die advertentie wordt geregeld via [medeverdachte] . Jij zei: [medeverdachte] bedenkt de tekst. Maar er staat ook altijd tekst, wat je leuk vindt, wat je doet. A: Dat had zij zelf gedaan. V: Was er met je afgesproken wat jullie wel of niet zouden doen met de klanten. A: [slachtoffer 1] woonde bij hun in de straat en als er een klant was dan belden ze mij of [slachtoffer 1] en als ik werd gebeld dan vroeg ik wat de bedoeling was. Soms belden ze mij en zeiden bv de klant wil dit of dat en dan wilde ze weten of ik dit goed vond. V: Nou is er een klant voor jou. Hoe gaat dit dan verder. A: Dan haalt [bijnaam verdachte] mij op en brengt mij naar de klant. Als het buiten Groningen is dan wacht hij op mij en als het binnen Groningen is dan gaat hij even weg. V: Hoe weet [bijnaam verdachte] dat je klaar bent met de klant. A: Omdat hij de tijd bijhoudt. Zodra dat ik binnen ben dan stuur ik een appje en dan gaat de tijd in. V: Maar uiteindelijk moet er wel betaald worden. A: Dan vraagt [bijnaam verdachte] dat aan mij. B.v. [bijnaam verdachte] moet 500 nog wat en er is geen klein geld dan mocht ik wel eens 20 of 40 euro extra houden. V: Wie houdt bij hoeveel er verdiend is. A: Ja, de ene keer ging ik gewoon tellen. Aan het eind gingen we rekenen en verdelen. V: Wat is de rol van [medeverdachte] . A: Ze ging gewoon mee, ze nam de telefoon op en ze plaatste de advertenties. V: Wat weet jij van de [straatnaam] . A: Dat [slachtoffer 1] daar woonde en dat zij daar klanten had ontvangen. Ja, ik ook allebei. V: Weet je nog waar je allemaal bent geweest. A: Groningen en Leeuwarden, Hoogezand één keer maar toen zei hij tegen mij dat ik niet degene was die op de advertentie stond. V: En zegt jou Norg iets, een grote villa met riet op het dak. A: Ja, dat komt mij wel bekend voor. V: Ben je wel eens in van der Valk geweest in Assen. Hij heeft je herkend. A: Ja, dat klopt maar die had pillen en drank op. Dat was twee uurtjes maar daar heb ik niks mee gedaan.V: Hoeveel denk je dat je hebt verdient in de prostitutie. A: Ik denk 3000 of 4000 euro. Ik heb één keer 1000 euro op een dag verdient. En nog een keer 1000 euro op een nacht. Ik denk ongeveer 4000 euro samen verdiend.
relaas van verbalisanten:Er is onderzoek gedaan naar 2 minderjarige meisjes die werkzaam zijn geweest binnen de prostitutie, te weten [slachtoffer 2] , geboren [geboortedatum] 2000 en [slachtoffer 1] , geboren [geboortedatum] 2001. Op 3 juni 2018 werd door de toezichthouders een prostitutiecontrole uitgevoerd. Gedurende deze prostitutiecontrole is door de toezichthouders telefonisch gereageerd op de seksadvertentie "Sexy jonge studente" op de website www.speurders.nl. In deze advertentie werd het telefoonnummer [telefoonnummer] gebruikt en bood zich een vrouw aan voor seksuele diensten, onder de naam " [naam 2] ". Gedurende het telefonisch contact van " [naam 3] " met telefoonnummer [telefoonnummer] , omtrent de bovengenoemde advertentie is het geluid van deze gesprekken opgenomen. De toezichthouder heeft meerdere gesprekken gevoerd met een vrouw die zichzelf uitgaf voor " [naam 2] ". In de seksafspraak die in eerste instantie getracht werd te maken, werd door " [naam 2] " het adres [straatnaam] voorgesteld als ontmoetingsadres. Uit ons onderzoek is gebleken dat zowel [medeverdachte] , als [slachtoffer 2] en [slachtoffer 1] op dit adres prostitutiewerkzaamheden hebben verricht. Enige tijd later werd de toezichthouder teruggebeld door " [naam 2] ". " [naam 2] " vertelde dat het handiger was om naar haar studio te komen, het adres [straatnaam] te Groningen. De toezichthouders controleerden het genoemde adres en daaruit bleek dat [slachtoffer 2] daar ingeschreven stond en minderjarig was op het moment dat deze seksafspraak gemaakt werd. Op het moment dat toezichthouder " [naam 3] " een ontmoeting op straat had met " [naam 2] " in de nabijheid van de woning aan de [straatnaam] te Groningen, stelde een vrouw zich voor als " [naam 2] ", die later [slachtoffer 2] bleek te zijn. " [naam 3] " heeft vervolgens nogmaals het telefoonnummer [telefoonnummer] van " [naam 2] " gebeld. " [naam 3] " hoorde dat de telefoon overging en werd opgenomen. " [naam 3] " hoorde en zag dat de telefoon niet overging in de studio waarin [slachtoffer 2] en de toezichthouders zich bevonden. Hieruit is gebleken dat in ieder geval een tweetal personen, te weten [slachtoffer 2] en [medeverdachte] zich voordeden als " [naam 2] ". Uit het rapport van de toezichthouders is gebleken dat de stem van [slachtoffer 2] niet overeen kwam met de stem van diegene waar zij telefonisch via [telefoonnummer] contact mee op hadden genomen. Uit de historische verkeersgegevens van het telefoonnummer [telefoonnummer] , behorende bij de seksadvertentie "Sexy jonge studente" is gebleken dat op 3 juni 2018 contact is geweest met dit telefoonnummer [telefoonnummer] . Nadat wij onderstaand gesprek hebben beluisterd, herkenden wij de vrouwelijke stem van de verdachte [medeverdachte] ( [medeverdachte] ). [medeverdachte] geeft zich in dit onderstaande gesprek uit voor " [naam 2] ".
A: [bijnaam verdachte] wist mijn leeftijd, hij wist alles. Ik heb nooit hem voorgelogen over mijn leeftijd. Toen was [slachtoffer 2] opgepakt en heb ik gezegd tegen [bijnaam verdachte] , "luister, nu hebben we een probleem, want ze is niet 19, ze is 17." En toen raakte hij ook in paniek, snap je? A: [bijnaam verdachte] denkt nu van: ik moet haar pakken, want zij gaat ook weg, het gaat mij geld kosten. Hij wil geld, hij ziet geld in haar. En ze levert ook veel geld op ook, hij was echt blij elke keer als we thuis kwamen.A: Hij zet ons af, hij haalt ons op. Als het ver uit Groningen is, dan blijft hij gewoon met ons zitten. Als we een uur hadden, bleef hij een uur lang in de auto.V: En misschien is het handig dat je aangeeft wanneer het begonnen is.A: In de eerste week dat ik was weg gelopen, de tweede, eerste week daarvan.V: Weet je nog wanneer je weggelopen was.A: Een maand geleden. In mei. A: [naam 4] bracht hij mij in contact met [bijnaam verdachte] , en ik had [bijnaam verdachte] verteld "ja, ik ben weggelopen, ik heb dit niet, ik heb dat niet, toen heeft hij mij een huis aangeboden. Zijn eigen huis. Vlakbij Drachten. ()A: En toen ging ik eerst een nachtje slapen bij [slachtoffer 2] , en toen kwam ik in contact met hem, en toen had hij een kamertje voor mij geregeld aan [straatnaam] en zo begon al die drama.A: Er was best wel veel politie bij [slachtoffer 2] gekomen, waardoor het onveilig werd. V: En toen heeft die voor iets anders gezorgd, je zegt net [straatnaam] .A: Ja, anders moet hij elke keer van Groningen naar Drachten, Drachten Groningen, om hele tijd klanten te brengen, dus hij koos om in de buurt te blijven.A: Dus als klanten hem bellen, hij kon gelijk ophalen, konden we gelijk gaan.A: Hij heeft mij mee uit genomen, gingen we uit eten. Gingen we naar de Hunkemöller. Ik heb daar van alles gekocht en heb daar € 240 uit gegeven. En ik heb nieuwe schoenen gehad.V: Wat? Ging je daar kopen?A: Bh's, strings, ik kon alles halen wat ik wilde. En toen mocht ik voor 200, toen heb ik dingen gekocht voor € 240. Bij de Hunkemöller. Toen heb ik een telefoon gehad, en heb ik schoenen van € 190 gehad. V: En wie betaalde dat?A: Hij! A: Hij heeft niet al het geld afgepakt, ik mocht helft/helft, dat zeg ik heel eerlijk. Einde van de dag splitsten we het.V: Maar waarom dan?A: Ja hij wil toch ook een aandeel erin?! Hij wou toch ook geld verdienen aan mij.V: Maar wat doet hij daarvoor dan? A: Ja niks. Soms maakte ik echt € 800-900 per dag. [slachtoffer 2] maakte soms ook echt € 1.000 per dag.V: En dan ging de helft naar hem toe?A: Ja. [slachtoffer 2] had ook gemaakt €1.300. € 1.300 had [slachtoffer 2] cash in haar hand. En het deed haar gewoon pijn om het aan hem te geven, helft/helft. V: Maar wat je nu vertelt, dat je ook klanten had, hoe komt dat dan? A: Hij heeft mij op Speurders gezet.V: Hoe komt zo'n advertentie tot stand? A: Zijn vrouw heeft die gemaakt. Hij en zijn vrouw doen het samen. En als er wordt gebeld, neemt zijn vrouw de telefoontjes op en zij speelt dan ons. En dan maakt ze afspraakjes. Zij praat de prijs en zo over met hun. En dan vertelt ze "dit is de prijs en je moet dit en dat doen" en ze brengen me. Soms is ze in de auto en soms niet. A: Ze heet [medeverdachte] . Door [bijnaam verdachte] heb ik haar leren kennen.V: Mocht jij er ook nog wat van vinden? A: Niet.V: Heb je wel bijvoorbeeld, gezegd van "ik wil dit niet"? A: Nooit, nooit in grote lijnen. Ik heb gezegd " [bijnaam verdachte] ik twijfel echt hierover" dat heb ik wel gezegd. Maar " [bijnaam verdachte] ga weg, ik wil niet" niet. Nooit, [slachtoffer 2] heel vaak, [slachtoffer 2] heb het heel vaak gezegd "ik wil niet meer" heel vaak.V: Hij wist dat je voortvluchtig was?A: Ja.V: Je noemt een woning, [straatnaam] , weet je het huisnummer nog?A: [nummer] .V: Wie hoorde daar officieel te wonen? A: [naam 1] . A: Soms had ik klanten, was zij ( [slachtoffer 2] ) thuis, soms had zij klanten, was ik thuis. En soms hadden we gewoon tegelijk, en soms hadden we ook samen dezelfde klant. Een trio.V: En die klanten van [slachtoffer 2] , wie regelde dat?A: Hij, [slachtoffer 2] had haar eigen advertentie. We hadden meerdere advertenties staan, we hadden heel veel eigenlijk, het werd ook elke keer opnieuw gemaakt. V: Die telefoonnummers, hoe zat dat dan? A: Dat waren wel onze eigen telefoons. En die had [medeverdachte] in bezit, twee en die heeft zij gewoon geregeld en dan hadden we gewoon onze nummers, van die advertenties op onze telefoons, dus als iemand belt, nam [medeverdachte] op, op allebei de telefoons.A: En dan willen we ontspannen met ons tweeën, we willen gewoon wat doen. Komen we aan in de stad, staan we voor die lounge, tring tring [bijnaam verdachte] "we komen je halen. Dat was zo fucked up hè?V: Moest je weer werken?A: Ja. Dat was echt, wat ik en [slachtoffer 2] echt haatten. V: Je kan toch ook zeggen "dat doe ik niet'.A: Dan wordt die boos, hebben we ook vaker gedaan?A: Dat kost, ja, hij krijgt zijn geld niet. V: Jij zegt "we zitten te eten en de telefoon die gaat". A: Van mijn telefoon, die gaat af, [medeverdachte] belt, die zegt "luister klant komt eraan" of [bijnaam verdachte] belt "klant komt er aan". Dan halen ze ons op.
A: [medeverdachte] deed alleen telefoontjes opnemen en onze advertentie zetten. V: Je zegt, je bent ook vaak bij [medeverdachte] geweest hè. A: Ja. Ze kookte gewoon en wij aten heel vaak mee.V: Ja maar zij wilde ook dat jullie de tijd gingen rekken met de klanten .. Toch? A: Ja, klopt. V: En als er nou verlengd moet worden? Met nog meer tijd?A: Dan kan het, maar dan moet je [bijnaam verdachte] of [medeverdachte] app'en van: hee, het duurt nog zo en zo lang.V: In principe waren jullie aan de [straatnaam] . A: Ja. Nummer [nummer] . [medeverdachte] zat vijf portieken verder.V: Want daar kwamen ook klanten hè?A: Ja. Ten minste in die woning [nummer] . A: We zijn ook in hotels geweest.A: [slachtoffer 2] moest naar Van der Valk een keer. En ik moest naar een hotel, twee hotels. V: Maar het boeken van het hotel, wie deed dat? A: [naam 7]. Een neef van [bijnaam verdachte] . Of [bijnaam verdachte] zelf. V: Heeft [medeverdachte] ook wel geboekt? A: Ja.A: Als ze bellen, als ze vragen "is dat mogelijk?" [medeverdachte] zegt op alles "ja". V: Weet jij ook hoeveel geld er naar [medeverdachte] ging? Heb jij dat ooit meegemaakt? Hoe dat ging met dat geld?A: Van dat geld ging niks naar [medeverdachte] .V: Maar waar ontving [slachtoffer 2] ? A: Daar, in dat huisje van mij, op [nummer] .
V: Je hebt je best gedaan om iemand, een klant aan te wijzen in Eelde. Die klant in Eelde was twee keer geweest.A: Ja een keer met [slachtoffer 2] en een keer alleen in de avond.
De bankgegevens van [verdachte] werden onderzocht over de periode van 1 januari 2018 t/m 23 oktober 2018. Het betreft drie rekeningen van de Volksbank (voorheen SNS Bank) en twee van de ABN AMRO Bank: [rekeningnummer] van de Volksbank werd in de onderzoeksperiode wel actief gebruikt. Uit het onderzoek naar deze rekening kwam naar voren dat er in 2018 (t/m 23 augustus) totaal € 6.958,19 aan inkomsten werden ontvangen van de Gemeente Achtkarspelen (uitkering). Totaal ontving [verdachte] volgens deze gegevens in 2018 aan legaal bekende inkomsten € 14.430,14.
Op de rekening [rekeningnummer] van de ABN AMRO bank was te zien dat er in de periode van 1 januari - 18 januari 2018 totaal € 3.004,59 werd bijgeschreven. Op de rekening NL [rekeningnummer] was te zien dat er over de periode van 1 januari t/m 22 januari € 71,00 werd bijgeschreven.
Uit voornoemd gerelateerde feiten is gebleken dat er in 2018 - op de rekeningen van de SNS Bank en de opgeheven rekeningen van de ABN AMRO Bank - totaal € 19.385,39 werd bijgeschreven terwijl de bekende legale inkomsten over de onderzoeksperiode totaal € 14.430,14 bedroegen.
Een deel van de voornoemde bijschrijvingen werd veroorzaakt door contante geldstortingen op de rekening van de ABN AMRO bank. Voordat de rekening werd opgeheven was namelijk te zien dat er op rekening [rekeningnummer] in januari namelijk zeven contante geldstortingen plaatsvonden totaal € 2.820,00.
Het verschil tussen de legaal bekende inkomsten van [medeverdachte] (€ 24.264,30) en het totaal aantal bijschrijvingen (€ 75.760,06) betreft volgens deze berekening totaal € 51.495,76.
Een belangrijk deel van de voornoemde bijschrijvingen werd echter veroorzaakt door contante geldstortingen op de beide rekeningen van de ING Bank. Op de betaalrekening [rekeningnummer] was namelijk te zien dat er in de periode van 16 februari t/m 2 oktober 2018 zesentwintig transacties (contante geldstortingen) plaatsvonden totaal € 13.226.61. Op de kinderrekening [rekeningnummer] was te zien dat er in de periode van 4 januari t/m 21 september 2018 vijfendertig transacties (contante geldstortingen) plaatsvonden totaal € 12.516.68. Gelet op voornoemde bevindingen werd er op beide rekeningen totaal € 25.743.29 aan contant geld gestort.
Bewezenverklaring
De rechtbank acht de feiten 1, 2 en 3 wettig en overtuigend bewezen, met dien verstande dat:
1. hij in de periode van 1 mei 2018 tot en met 20 juni 2018 te Groningen en te Surhuisterveen en te Eelde en te Assen en te Norg, tezamen en in vereniging met een ander,
- ertoe heeft gebracht zich beschikbaar te stellen tot het verrichten van seksuele handelingen met en een derde tegen betaling dan wel ten aanzien van die [slachtoffer 1] telkens enige handeling heeft ondernomen waarvan verdachte en/of verdachtes mededader wist of redelijkerwijs moest vermoeden dat die [slachtoffer 1] zich daardoor beschikbaar zou stellen tot het verrichten van die seksuele handelingen (sub 5°) en
- heeft vervoerd en gehuisvest met het oogmerk van seksuele uitbuiting van die [slachtoffer 1] (sub 2°) en
- die [slachtoffer 1] onderdak en eten verschaft, terwijl die [slachtoffer 1] was weggelopen en aldus bewerkstelligd dat die [slachtoffer 1] van verdachte en diens mededader afhankelijk was en- een telefoon en dure kleding voor die [slachtoffer 1] gekocht en- die [slachtoffer 1] ondergebracht en laten verblijven in een woning om aldaar klanten voor prostitutie te ontvangen en- advertenties op de website www.speurders.nl gemaakt en geplaatst, waarin die [slachtoffer 1] zich aanbood voor het verlenen van seksuele diensten tegen betaling en- de telefoon opgenomen voor die [slachtoffer 1] en vervolgens afspraken gemaakt voor die [slachtoffer 1] met potentiële klanten voor prostitutie en- een hotelkamer geboekt voor die [slachtoffer 1] om klanten voor prostitutie te ontvangen en- die [slachtoffer 1] met de auto naar klanten voor prostitutie vervoerd en- die [slachtoffer 1] instructies en prijsafspraken gegeven voor afspraken met klanten voor prostitutie en- een gedeelte van het door die [slachtoffer 1] verdiende geld door die [slachtoffer 1] laten afstaan;
2. hij in de periode van l mei 2018 tot en met 20 juni 2018 te Groningen en te Surhuisterveen en te Eelde en te Assen en te Norg, tezamen en in vereniging met een ander,
- ertoe heeft gebracht zich beschikbaar te stellen tot het verrichten van seksuele handelingen met een derde tegen betaling dan wel ten aanzien van die [slachtoffer 2] telkens enige handeling heeft ondernomen waarvan verdachte en verdachtes mededader wisten of redelijkerwijs moesten vermoeden dat die [slachtoffer 2] zich daardoor beschikbaar zou stellen tot het verrichten van die seksuele handelingen (sub 5°)
- heeft vervoerd met het oogmerk van seksuele uitbuiting van die [slachtoffer 2] (sub 2°)
- die [slachtoffer 2] laten verblijven in een woning om aldaar klanten voor prostitutie te ontvangen en- advertenties op de website www.speurders.nl gemaakt en geplaatst, waarin die [slachtoffer 2] zich aanbood voor het verlenen van seksuele diensten tegen betaling en- de telefoon opgenomen voor die [slachtoffer 2] en vervolgens afspraken gemaakt voor die [slachtoffer 2] met potentiële klanten voor prostitutie en- een hotelkamer geboekt voor die [slachtoffer 2] om klanten voor prostitutie te ontvangen en- die [slachtoffer 2] met de auto naar klanten voor prostitutie vervoerd en- die [slachtoffer 2] instructies gegeven voor afspraken met klanten voor prostitutie en- een gedeelte van het door die [slachtoffer 2] verdiende geld door die [slachtoffer 2] laten afstaan;
3.
- een geldbedrag van in totaal 2.820,00 euro, te weten contante stortingen op de bankrekening ten name van hem, verdachte, en- een aantal spijkerbroeken en- een hoeveelheid schoenen en- een aantal velgenheeft verworven, voorhanden gehad en van voornoemde voorwerpen gebruik heeft gemaakt, terwijl hij wist dat die voorwerpen geheel of gedeeltelijk - onmiddellijk of middellijk - afkomstig waren uit enig misdrijf.
A) een ander, te weten [slachtoffer 1] , geboren op [geboortedatum] 2001,

en

hij in de periode van 1 mei 2018 tot en met 20 juni 2018 te Groningen en te Surhuisterveen en te Eelde en te Assen en te Norg,

A) een ander, te weten [slachtoffer 1] , geboren op [geboortedatum] 2001,

B) telkens opzettelijk voordeel heeft getrokken uit seksuele handelingen van die ander, te weten [slachtoffer 1] , geboren op [geboortedatum] 2001, met een derde tegen betaling (sub 8°),telkens terwijl die [slachtoffer 1] de leeftijd van achttien jaren nog niet had bereikt,
immers heeft hij, verdachte en/of diens mededader:

A) een ander, te weten [slachtoffer 2] , geboren op [geboortedatum] 2000,

en

hij in de periode van l mei 2018 tot en met 20 juni 2018 te Groningen en te Surhuisterveen en te Eelde en te Assen en te Norg,

A) een ander, te weten [slachtoffer 2] , geboren op [geboortedatum] 2000,

enB) telkens opzettelijk voordeel heeft getrokken uit seksuele handelingen van een ander, te weten [slachtoffer 2] , geboren op [geboortedatum] 2000, met een derde tegen betaling (sub 8°),
telkens terwijl die [slachtoffer 2] de leeftijd van achttien jaren nog niet had bereikt, immers heeft hij, verdachte en/of diens mededader:
hij in de periode van l januari 2018 tot en met 9 oktober 2018, te Groningen en te Surhuisterveen, tezamen en in vereniging met een ander, een voorwerp, te weteneen geldbedrag van in totaal 25.743,29 euro, te weten contante stortingen op de bankrekeningen ten name van [medeverdachte] en hun zoon, heeft verworven, voorhanden gehad, overgedragen en omgezet, en van voornoemde geldbedragen gebruik heeft gemaakt, terwijl hij wist dat die geldbedragen geheel - onmiddellijk of middellijk - afkomstig waren uit enig misdrijf, en
hij in de periode van l januari 2018 tot en met 9 oktober 2018, te Groningen en te Surhuisterveen een aantal voorwerpen, te weten:

Verdachte zal van het meer of anders ten laste gelegde worden vrijgesproken, aangezien de rechtbank dat niet bewezen acht.

Voor zover in de tenlastelegging taal- en/of schrijffouten voorkomen, zijn deze in de bewezenverklaring verbeterd. Verdachte is daardoor niet geschaad in de verdediging.

Strafbaarheid van het bewezen verklaarde
Het bewezen verklaarde levert op:
1. Mensenhandel, en 2. Mensenhandel, en3. Witwassen, en Medeplegen van witwassen.
Mensenhandel, terwijl het feit wordt gepleegd door twee of meer verenigde personen.
Mensenhandel, terwijl het feit wordt gepleegd door twee of meer verenigde personen.
Deze feiten zijn strafbaar nu geen omstandigheden aannemelijk zijn geworden die de strafbaarheid uitsluiten.
Strafbaarheid van verdachte

De rechtbank acht verdachte strafbaar nu niet van enige strafuitsluitingsgrond is gebleken.
overwegingen

Strafmotivering
Vordering van de officier van justitie

De officier van justitie heeft gevorderd dat verdachte ter zake van feit 1, 2 en 3 wordt veroordeeld tot een gevangenisstraf voor de duur van 36 maanden waarvan 6 maanden voorwaardelijk met een proeftijd van drie jaren. Aan het voorwaardelijke deel dienen de voorwaarden te worden gekoppeld zoals geadviseerd door de reclassering (zoals hierna te bespreken), met uitzondering van het contactverbod met de medeverdachte.
Standpunt van de verdediging

De raadsman heeft gepleit voor oplegging van een onvoorwaardelijke gevangenisstraf gelijk aan de duur van de voorlopige hechtenis en een voorwaardelijke gevangenisstraf van maximaal drie maanden met daaraan gekoppeld de voorwaarden zoals geadviseerd door de reclassering, met uitzondering van het contactverbod met de medeverdachte. De raadsman heeft verzocht te laten meewegen dat geen sprake was van dwang en dat verdachte enkel kan worden verweten dat hij de leeftijd van de meisjes niet heeft gecontroleerd.
Oordeel van de rechtbank

Bij de bepaling van de straf heeft de rechtbank rekening gehouden met de aard en de ernst van het bewezen en strafbaar verklaarde, de omstandigheden waaronder dit is begaan, de persoon van verdachte zoals deze naar voren is gekomen uit het onderzoek ter terechtzitting en de reclasseringsrapportage van 13 november 2018, het uittreksel uit de justitiële documentatie, alsmede de vordering van de officier van justitie en het pleidooi van de verdediging.
De rechtbank heeft in het bijzonder het volgende in aanmerking genomen.Verdachte heeft zich schuldig gemaakt aan mensenhandel door uitbuiting in de prostitutie van twee minderjarige meisjes. Verdachte heeft deze meisjes gehuisvest, vervoerd en samen met zijn medeverdachte ertoe gebracht prostitutiewerkzaamheden te verrichten, onder meer door seksadvertenties voor hen te plaatsen en afspraken met klanten te maken. Verdachte ontving de helft van de verdiensten van de meisjes. Dit zijn ernstige feiten. Mensenhandel waarbij een minderjarige in de prostitutie wordt gebracht, is een vergaande vorm van uitbuiting waarbij de lichamelijke en geestelijke integriteit van het slachtoffer ondergeschikt worden gemaakt aan de zucht naar geldelijk gewin van de uitbuiter. De psychische gevolgen van dergelijke uitbuiting voor een slachtoffer zijn, zo is algemeen bekend, groot. Dit geldt temeer als het gaat om een minderjarige. Daarnaast heeft verdachte zich schuldig gemaakt aan witwassen, wat een manier is om met illegaal en dus oneerlijk verdiend geld ten onrechte een maatschappelijke en financiële status te verwerven.
De rechtbank heeft tevens in aanmerking genomen dat verdachte niet eerder onherroepelijk is veroordeeld voor soortgelijke strafbare feiten.

In het reclasseringsrapport wordt onder meer genoemd dat verdachte schulden heeft en dat er zorgen zijn omtrent zijn gokgedrag. Het recidiverisico wordt ingeschat als gemiddeld. De reclassering adviseert om aan verdachte een deels voorwaardelijke straf op te leggen, met als bijzondere voorwaarden dat verdachte zich laat onderzoeken en indien nodig een behandeling zal ondergaan, meewerkt aan schuldhulpverlening en middelencontrole, dagbesteding zoekt, alsmede een verbod op kansspelen en een contactverbod met de slachtoffers en medeverdachte.

Het uitgangspunt voor de bewezenverklaarde feiten is een onvoorwaardelijke gevangenisstraf van aanzienlijke duur. De rechtbank weegt in deze zaak in het bijzonder mee dat het gaat om twee slachtoffers van mensenhandel die beide minderjarig waren ten tijde van de feiten. Bovendien ging het om kwetsbare minderjarigen die problemen hadden, één van de slachtoffers was zelfs weggelopen en had geen onderdak meer. Ook weegt de rechtbank mee dat het gaat om een periode van enkele weken, maar dat wel sprake was van een zeer intensieve periode, nu de meisjes regelmatig afspraken hadden, zelfs al terugkerende klanten hadden, anale seks en trio's deden en dat een van beide meisjes bovendien zwanger was.

De rechtbank acht gelet op het voorgaande een gevangenisstraf voor de duur van dertig maanden passend voor de feiten zoals bewezen. Gelet op het advies van de reclassering ziet de rechtbank aanleiding om van die gevangenisstraf een deel van zes maanden voorwaardelijk op leggen, met daaraan gekoppeld de voorwaarden zoals geadviseerd door de reclassering. De rechtbank maakt daarbij een uitzondering als het gaat om het eveneens geadviseerde contactverbod met de medeverdachte, nu dit niet wenselijk is gelet op het feit dat zij samen een kind hebben.

Benadeelde partij
[slachtoffer 2] heeft zich als benadeelde partij in het strafproces gevoegd met een vordering tot schadevergoeding. Gevorderd wordt een bedrag van € 8.552,85 ter vergoeding van materiële schade en € 10.000,00 ter vergoeding van immateriële schade, vermeerderd met wettelijke rente vanaf de datum waarop de schade is ontstaan.
Standpunt van de officier van justitie

De officier van justitie heeft tot toewijzing van de vordering gerequireerd, met dien verstande dat de materiële schade dient te worden geschat op een bedrag van € 6.000,00.
Standpunt van de verdediging

De raadsman heeft erop gewezen dat de verklaring van [slachtoffer 2] bij de politie niet overeenkomt met de onderbouwing van de vordering als het gaat om de materiële schade.Ten aanzien van de immateriële schade heeft de raadsman zich op het standpunt gesteld dat dit niet evident is gelet op alle omstandigheden van de zaak en dus onderbouwd had moeten worden met stukken, hetgeen niet is geschied.
Oordeel van de rechtbank

Naar het oordeel van de rechtbank is voldoende aannemelijk dat de benadeelde partij schade heeft geleden en dat deze schade een rechtstreeks gevolg is van het onder 2 bewezen verklaarde. De rechtbank is met de raadsman van oordeel dat de hoogte van de gevorderde materiële schade onvoldoende is onderbouwd, nu [slachtoffer 2] bij de politie andere bedragen heeft genoemd. Gelet op deze verklaringen en gebruikmakend van haar schattingsbevoegdheid ex artikel 6:97 van het Burgerlijk Wetboek schat de rechtbank de hoogte van de materiële schade op € 2.000,00. De gevorderde reiskosten à € 2,85 zijn niet betwist en zal de rechtbank toewijzen. De rechtbank zal de vordering als het gaat om materiële schade tot dit bedrag toewijzen en zal de benadeelde partij op dit punt voor het overige deel niet-ontvankelijk verklaren.Met betrekking tot de gevorderde immateriële schade is de rechtbank van oordeel dat de vordering goed is onderbouwd. Weliswaar is [slachtoffer 2] nog niet onder behandeling en zijn er derhalve nog geen stukken ter onderbouwing hiervan, maar op grond van het dossier is evident dat de lichamelijke en geestelijke integriteit van de benadeelde partij vanwege het onder 2 bewezenverklaarde feit is aangetast. Alleen al het feit dat zij als minderjarige tegen betaling seks heeft gehad met voor haar onbekende mannen, vormt een enorme inbreuk op haar persoon. Een onderbouwing van het bestaan van psychische schade door deze gebeurtenissen is naar het oordeel van de rechtbank in dit soort gevallen niet noodzakelijk.
De rechtbank stelt vast dat verdachte het strafbare feit samen met een ander heeft gepleegd en dat zij naar civielrechtelijke maatstaven hoofdelijk aansprakelijk zijn voor de schade. Nu de rechtbank van oordeel is dat de verdiensten van [slachtoffer 2] enkel aan verdachte zijn afgestaan en dat de medeverdachte daarvan niet heeft geprofiteerd, bepaalt de rechtbank ten aanzien van de reiskosten en de immateriële schade dat verdachte de schadevergoeding niet meer aan de benadeelde partij hoeft te betalen indien zijn medeverdachte deze vergoeding al heeft betaald, en andersom.

Nu de aansprakelijkheid van verdachte vaststaat, zal de rechtbank de schadevergoedingsmaatregel opleggen om te bevorderen dat verdachte de schade zal vergoeden.

De rechtbank zal verdachte veroordelen in de kosten die de benadeelde partij tot aan deze uitspraak in verband met de vordering heeft gemaakt, tot op heden begroot op nihil, en in de kosten die de benadeelde partij ten behoeve van de tenuitvoerlegging van deze uitspraak nog moet maken.

Toepassing van wetsartikelen