Uitspraak ECLI:NL:RBMNE:2020:113

Deze uitspraak heeft betrekking op het rechtsgebied Strafrecht en is gepubliceerd door de Raad voor de Rechtspraak op 16-01-2020. De uitspraak is gedaan door Rechtbank Midden-Nederland op 13-01-2020, deze uitspraak is bekend onder de European Case Law Identifier (ECLI) ECLI:NL:RBMNE:2020:113, het zaaknummer waarop deze uitspraak betrekking heeft is 16/706049-14 (P)


Bron: Rechtspraak

RECHTBANK MIDDEN-NEDERLAND

Afdeling strafrechtZittingsplaats Utrecht
Parketnummer: 16/706049-14 (P)

Vonnis van de meervoudige kamer van 13 januari 2020

in de strafzaak tegen

[verdachte] ,

geboren te [geboorteplaats] op [1981] , wonende te [adres] , [woonplaats] .

ECLI:NL:RBMNE:2020:113:DOC
nl

RECHTBANK MIDDEN-NEDERLAND

Afdeling strafrechtZittingsplaats Utrecht
Parketnummer: 16/706049-14 (P)

Vonnis van de meervoudige kamer van 13 januari 2020

in de strafzaak tegen

[verdachte] ,

geboren te [geboorteplaats] op [1981] , wonende te [adres] , [woonplaats] .
1

Het onderzoek op de terechtzitting heeft plaatsgevonden op 28 september 2018 (regie) en 21 maart 2019 (regie) en op 18 en 19 november en 30 december 2019.

Op 18 en 19 november 2019 heeft de inhoudelijke behandeling plaatsgevonden, waarbij de strafzaak tegen verdachte gelijktijdig, maar niet gevoegd is behandeld met de strafzaken tegen de medeverdachten [medeverdachte 1] , [medeverdachte 2] , [medeverdachte 3] , [medeverdachte 4] , [medeverdachte 5] en [medeverdachte 6] . Op 30 december 2019 is het onderzoek op de terechtzitting gesloten.

De rechtbank heeft kennisgenomen van de vorderingen en standpunten van officier van justitie mr. B. Nitrauw en van hetgeen verdachte en mr. J.G.M. Dassen, advocaat te Utrecht, naar voren hebben gebracht.

2

1. in de periode van 1 maart 2015 tot en met 9 februari 2016 in Utrecht en/of (elders) in Nederland en/of Spanje heeft deelgenomen aan een organisatie die als doel het plegen van opiumwetdelicten had;
2. in de periode van 9 september 2014 tot en met 9 februari 2016 in Utrecht samen met anderen in hasj heeft gehandeld.
De gewijzigde tenlastelegging is als bijlage aan dit vonnis gehecht. De verdenking komt er, kort en feitelijk weergegeven, op neer dat verdachte:

3

De dagvaarding is geldig, de rechtbank is bevoegd tot kennisneming van het ten laste gelegde, de officier van justitie is ontvankelijk in de vervolging van verdachte en er zijn geen redenen voor schorsing van de vervolging.

4

Inleiding

Onderliggende strafzaak tegen zeven verdachten heeft betrekking op het onderzoek 09Cosby, dat is gestart naar aanleiding van door de politie ontvangen informatie dat enkele leden van de familie [familie] zich bezig zouden houden met de invoer van hasj. Gedurende het onderzoek zijn daar tegen de verschillende verdachten nog andere verdenkingen van strafbare feiten bijgekomen.
Aan alle verdachten is de deelname aan een criminele organisatie ten laste gelegd welke organisatie als doel had het plegen van Opiumwet feiten. In de optiek van het Openbaar Ministerie richtte die organisatie zich op de hasjhandel in Nederland in het algemeen, het opzetten van hennepkwekerijen in Spanje en op de levering van hasj aan coffeeshops in Amsterdam.

Verdachte wordt daarnaast, samen met medeverdachten [medeverdachte 4] en [medeverdachte 6] , verdacht van het verkopen van hasjiesj gedurende een aantal maanden in eetcafé [eetcafé] (feit 2), dat eigendom is van verdachte.

4.1
Vrijspraak feit 2 – Hasjhandel vanuit eethuis [eetcafé]

Het standpunt van de officier van justitie

De officier van justitie acht wettig en overtuigend te bewijzen dat verdachte samen met anderen hasj heeft verkocht vanuit het eethuis [eetcafé] . Dit feit kan volgens de officier van justitie worden bewezen op grond van het proces-verbaal uitkijken van de camerabeelden van [eetcafé] , het proces-verbaal van bevindingen waaruit blijkt dat achter de bar van het eethuis een bolletje hasj werd aangetroffen tijdens de doorzoeking op 9 februari 2016 en de verklaring van medeverdachte [medeverdachte 4] , inhoudende dat hij in opdracht van medeverdachte [medeverdachte 6] en verdachte hasj verkocht in het eethuis en hij deze hasj van medeverdachte [medeverdachte 6] geleverd kreeg.
Het standpunt van de verdediging

De verdediging heeft zich op het standpunt gesteld dat de getuigenverklaring van medeverdachte [medeverdachte 4] niet voor het bewijs mag worden gebruikt. De verklaring zou bij een veroordeling van verdachte het doorslaggevende bewijsmiddel zijn en de verdediging heeft [medeverdachte 4] , ondanks dat zij daarom heeft verzocht, niet kunnen horen als getuige. De verklaring zou alleen dan kunnen worden gebruikt als deze zou worden ondersteund door andere bewijsmiddelen. Aan deze andere bewijsmiddelen kan alleen invulling worden gegeven met behulp van [medeverdachte 4] ’s verklaring, waardoor deze bewijsmiddelen geen steunbewijs opleveren. Het dossier bevat verder onvoldoende wettig en overtuigend bewijs om tot een veroordeling te komen. Verdachte moet dan ook worden vrijgesproken.
Het oordeel van de rechtbank

Medeverdachte [medeverdachte 4] (hierna: [medeverdachte 4] ) heeft op 19 mei 2016 bij de politie een belastende verklaring afgelegd aangaande zijn eigen rol, die van verdachte en die van medeverdachte [medeverdachte 6] . [medeverdachte 4] heeft verklaard sinds 4 à 5 maanden (voor de inval op 9 februari 2016) hasj vanuit eethuis [eetcafé] te verkopen en dit voor [verdachte] en [medeverdachte 6] (de rechtbank begrijpt dat hiermee verdachte en medeverdachte [medeverdachte 6] worden bedoeld) te hebben gedaan.
De verdediging heeft verzocht om [medeverdachte 4] als getuige te horen. Dit verzoek is door de rechtbank toegewezen. Ondanks diverse inspanningen is het niet gelukt om [medeverdachte 4] te horen. De verdediging heeft op de zitting van 21 maart 2019 het verzoek tot het horen van getuige [medeverdachte 4] herhaald. De rechtbank heeft het verzoek om de zaak opnieuw aan te houden toen afgewezen omdat niet aannemelijk was dat [medeverdachte 4] binnen een aanvaardbare termijn kon worden gehoord.

De vraag is nu of de belastende verklaring van [medeverdachte 4] gebruikt mag worden als bewijsmiddel voor feit 2, omdat de verdediging hem niet heeft kunnen ondervragen.

Op grond van het derde lid aanhef en onder d van artikel 6 van het Europees Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden (hierna: EVRM) heeft een ieder tegen wie een vervolging is ingesteld het recht om een belastend verklarende getuige te ondervragen. Uit de jurisprudentie van het EHRM (Vidgen) blijkt (onder meer) dat een verklaring van een niet ondervraagde getuige niet aan een veroordeling ten grondslag mag worden gelegd, indien zij het enige of het doorslaggevende bewijs vormt voor het ten laste gelegde.

Blijkens de jurisprudentie van de Hoge Raad, gewezen in verband met voormelde Europese jurisprudentie, is van schending van het ondervragingsrecht (als bedoeld in art. 6 lid 3 aanhef en onder d EVRM) geen sprake, indien de verdediging in enig stadium van het geding, hetzij op de terechtzitting hetzij daarvoor, de gelegenheid heeft gehad om een niet ter terechtzitting afgelegde voor de verdachte belastende verklaring op haar betrouwbaarheid te toetsen en aan te vechten door de persoon die de verklaring heeft afgelegd als getuige te (doen) ondervragen.

Ook indien zou moeten worden aangenomen dat de verdediging niet in enig stadium van het geding de gelegenheid heeft gehad een getuige die een niet ter terechtzitting afgelegde voor de verdachte belastende verklaring heeft afgelegd te (doen) ondervragen, staat art. 6 EVRM aan het gebruik tot het bewijs van deze verklaring niet in de weg, mits de betreffende verklaring in voldoende mate steun vindt in andere bewijsmiddelen en dit steunbewijs betrekking heeft op die onderdelen van de verklaring die door verdachte worden betwist.

De rechtbank overweegt dat zich in het dossier camerabeelden van eethuis [eetcafé] bevinden, waarop – kort gezegd – te zien is dat door medeverdachte [medeverdachte 4] ‘brokjes’ vanuit een buisje dat hij bij zich draagt, wordt verkocht aan bezoekers. Ook is te zien dat een bezoeker een brokje uit elkaar haalt, de inhoud in een vloeitje legt, hier een ‘sjekkie’ van draait en vervolgens naar de rookruimte loopt. Tenslotte is op de beelden te zien dat medeverdachte [medeverdachte 6] het buisje, waaruit de brokjes door [medeverdachte 4] worden verkocht, bijvult. Verder is achter de bar van het eethuis, tijdens de doorzoeking op 9 februari 2016, een brokje hasj aangetroffen en ook is bij een aantal van de aanwezige bezoekers van [eetcafé] op 9 februari 2016 hasj aangetroffen. Tenslotte heeft medeverdachte [medeverdachte 4] een - onder andere voor verdachte - belastende verklaring afgelegd.

Conclusie: vrijspraak feit 2

Hoewel moeilijk voorstelbaar is dat [medeverdachte 4] en [medeverdachte 6] in het café van verdachte hasj verhandelen zonder dat verdachte hiervan wetenschap heeft gehad, komt de rol van verdachte bij de vermeende hasjhandel op de camerabeelden, die zijn gemaakt in het eethuis, niet duidelijk naar voren. Om de camerabeelden voor wat betreft de rol van verdachte beter te duiden en de betrokkenheid van verdachte bij de hasjhandel vast te stellen, is de verklaring van medeverdachte [medeverdachte 4] doorslaggevend.
De rechtbank oordeelt dat de verklaring van [medeverdachte 4] daarmee – anders dan in de zaak tegen medeverdachte [medeverdachte 6] – ten aanzien van verdachte het doorslaggevende bewijs vormt voor het ten laste gelegde.Nu de verdediging [medeverdachte 4] niet heeft kunnen horen als getuige én deze verklaring het doorslaggevende bewijsmiddel zou zijn, wordt de verklaring van [medeverdachte 4] niet voor het bewijs gebezigd. Daarmee blijft er onvoldoende bewijs over om verdachte voor de handel in eethuis [eetcafé] te kunnen veroordelen. De rechtbank spreekt verdachte dan ook vrij van het onder 2 ten laste gelegde.
4.2
Feit 1 - deelname aan een criminele organisatie

Het standpunt van de officier van justitie

De officier van justitie acht wettig en overtuigend te bewijzen dat het handelen van verdachte kan worden gekwalificeerd als deelname aan een criminele organisatie gedurende een periode van bijna 6 maanden (van 12 augustus 2015 tot en met 9 februari 2016).Verdachte heeft volgens de officier van justitie in deze periode samengewerkt met medeverdachten [medeverdachte 2] , [medeverdachte 1] en [medeverdachte 5] en was betrokken bij het bouwen van hennepkwekerijen in Spanje en de hasjhandel met een coffeeshop in Amsterdam.Volgens het Openbaar Ministerie is aan alle vereisten om te kunnen spreken van een criminele organisatie voldaan, waarbij verdachte naar voren komt als verkoper, (mogelijke) geldschieter, contactpersoon voor de leverancier en degene die voor het transport kan zorgen. [verdachte] zette daarnaast zijn werknemers in om geld ten behoeve van het project in Spanje door te sluizen. De officier van justitie gaat hierbij uit van samenloop met feit 2 (de vermeende hasjhandel vanuit [eetcafé] ).
Het standpunt van de verdediging

Verdachte heeft verklaard dat hij onschuldig is. Hij verklaarde acht jaar lang een coffeeshop te hebben gehad en voorts te hebben bemiddeld voor zijn broer die een horecapand op de Amsterdamsestraatweg wilde huren. Daar zouden de gesprekken, welke door het Openbaar Ministerie als belastend zijn aangemerkt, betrekking op hebben gehad.De raadsman heeft vrijspraak bepleit van het onder 1 ten laste gelegde. Ten aanzien van de hennepteelt in Spanje heeft de raadsman aangevoerd dat niet kan worden vastgesteld dat er daadwerkelijk hennep is geteeld en geoogst in Spanje. Indien wel tot de vaststelling wordt gekomen dat hennep in Spanje is geteeld kan de strafrechtelijke betrokkenheid van verdachte hierbij niet worden bewezen.Ten aanzien van de verdenkingen rondom de hasjhandel heeft de raadsman bepleit dat hiervoor evenmin een strafbare rol van verdachte bewezen kan worden mede nu volgens hem aannemelijk is dat er niets is overgedragen.
BEWIJSMIDDELEN FEIT 1
_044a7697-ceca-4367-a666-75770f0e53b4

4.3
Bewijsmiddelen hennepkwekerijen in Spanje


_c28be210-c8b8-4bfb-8cab-65e904d7160a


Medeverdachte [medeverdachte 5] heeft op 10 februari 2016 bij de politie verklaard:Op 22 mei 2015 ben ik in Spanje geweest. Ik was in mei ook in Marokko geweest. Ik was toen met [medeverdachte 2] . Wij zijn met het vliegtuig naar Spanje gegaan. Een vriend van hem heeft ons toen opgehaald op het vliegveld van Malaga en heeft ons daarna afgezet bij Tarifa.V (verbalisant): Deze foto is genomen op 26 augustus 2015 rond 19:00 uur in Fuengirola (Spanje). Wie zijn dit op de foto?A ( [medeverdachte 5] ): Van links naar rechts: [A] , 2e ken ik niet, 3e is de man die ons bij het vliegveld had opgehaald, 4e is [medeverdachte 2] en de laatste met het gestreepte shirt ben ik.V: Hoe is dat in augustus 2015 gegaan?A: We zijn toen met de Mercedes van [medeverdachte 2] gegaan, voor twee weken.
Medeverdachte [medeverdachte 5] heeft op 11 februari 2016 bij de politie verklaard:A: [B] is die vriend. (…) Hij haalde ons op, op het vliegveld. (…)A: Ik kende hem eerst niet, ik heb hem daar leren kennen. Ik ken hem via [medeverdachte 2] .V: Waar ga jij begin oktober naartoe?A: Ik ging naar Malaga denk ik. Ik heb een paar keer adviseren gedaan. (…)Ik adviseer in die handel van jullie, daar geef ik adviezen in. V: Waarom ging jij op 6 oktober 2015 naar Malaga?A: Advies geven. (…)V: Waar heb je advies in gegeven?A: Waar ik voor opgepakt ben, voor de Opiumwet.V: Hoe lang was je daar?A: Ik denk net twee weken ofzo.A: (…) Ik heb hier in geadviseerd. (…) Ik moet nog 1600 euro krijgen.V: In welke plaats is deze kwekerij?A: In Pueblo, maar dat betekent in het Spaans dorp. (…)A: (…) Ik ben de bouwer. Maar een hokkie van 10 lampen bouw je niet alleen, dat kan niet alleen. (…)V: Hoe vaak bouw je zoiets in Spanje?A: Dat is 1 of 2 keer voorgekomen, qua adviezen. (…)V: Wat voor type plantjes zijn er in deze kwekerij in Pueblo gegaan?A: Gewoon een witte soort. (…)A: Ik heb ze er niet ingezet. Mensen van daar kweekten de planten, ik was alleen voor het bouwen. (…)V: Ik wil nog even terugkomen op de plekken waar de kwekerijen zijn. Je vliegt naar Malaga, en dan?A: Ik ben in de buurt van Sevilla teruggevlogen.V: Hoe ver was het vanaf het vliegveld van Malaga?A: De ene keer 6 uur en de andere keer 4 uur rijden.V: Wat voor pand was het dan?A: Gewoon een vrijstaand iets, een schuur, meer was het niet.V: Waar stond die schuur?A: In een land. Ik heb het opgebouwd zodat het werkte, daarna ben ik weg gegaan. (…)V: Wie heeft die plantjes gekocht?A: Die [B] (…)V: Jij had geld meegekregen, toch? Heeft [B] dat geld gebruikt?A: Ik had [B] wel geld gegeven, maar ik weet niet of dat geld voor plantjes is gebruikt. Ik heb ook veel aanpassingen gedaan enzo.
Op 19 mei 2015 om 18:59 uur belt [medeverdachte 2] ( [medeverdachte 2] ) naar [C] ( [C] ): [C] : Ik heb net met de "familia" gesproken en ik vertelde hem dat je naar beneden komt. Waarop hij zei, als hij toch naar beneden komt, dan moet je hem vragen of hij langs kan komen. [medeverdachte 2] : Ja, precies, ik heb sowieso naar Malaga een ticket gekocht. Ik dacht nog aan was er maar " [D] ", die mij altijd Tarifa of euhh ... brengt. [C] : Dan is het toch opgelost, dan gaat hij jou wegbrengen. [medeverdachte 2] : Vrijdag in die ochtend, om vijf uur, om acht uur ben ik in Malaga. Maximaal ben ik om negen uur in Malaga. [C] : Oke, dat is het dan, is goed. Hij komt jou zelf ophalen. [medeverdachte 2] : Dat ene waar we over praten, is het in Malaga of ver vandaan. [C] : Nee, nee, nee, ... die ene die we hebben is, op de locatie waar we die ene hebben. [medeverdachte 2] : Oke, dat is goed, dat is ook goed, dat is ook goed. [C] : In ieder geval, hij gaat jou alles duidelijk maken. [medeverdachte 2] : Ik ga nu een ticket kopen en je moet hem bellen en doorgeven dat ik om half negen, acht uur daar ben.
Op 20 juli 2015 om 00:16 uur belt [medeverdachte 2] naar [C]:(…) [D] zegt dat zij inderdaad heel veel tijd verloren hebben en [medeverdachte 2] zegt dat zijn vriend hier helemaal vrij en klaar voor is. [medeverdachte 2] zegt dat die vriend van hem heeft aangegeven bereid te zijn te gaan bouwen en ook nog de eerste week dat te onderhouden en in de gaten te houden. (…) [medeverdachte 2] vraagt hem met de familie te praten en tegen hem te zeggen dat zij die ene van Murcia snel moeten opzetten, omdat zijn vriend nu vrij is. [D] zegt als die ene nu beschikbaar is, dan is het goed als we deze week nog het regelen. [medeverdachte 2] zegt dat zijn vriend nu naar Marokko wil, omdat hij zijn vriend daar gaat bezoeken en dat hij bereid is langs te gaan en bij hen te blijven zitten tot hij helemaal klaar is met de bouw. [D] zegt dat hij ook naar hen toe gaat, daar naar boven en dat hij zijn gezin in Marokko gaat laten voor 2 maanden. [medeverdachte 2] zegt dat het goed is dat zij elkaar kunnen helpen en dat zij geen tijd moeten verliezen. (…) [D] zegt dat die ene helemaal klaar is. [medeverdachte 2] zegt dat hij begreep dat hij die onderdelen met zijn vriend heeft gekocht. [medeverdachte 2] zegt dat hij die onderdelen (materiaal) van hem moet kopen en derest hebben zij zelf. [medeverdachte 2] zegt als dat materiaal aanwezig is, dan moeten ze niet moeilijk doen. [D] zegt dat er genoeg materiaal is en dat hij maandag naar Barcelona gaat om de huur van die woning op te zeggen, omdat zij nu in de omgeving van Malaga aan de slag gaan. (…) [medeverdachte 2] zegt, desnoods heb ik die coffeeshop van [verdachte] , die op 31 december 2015 de vergunning kwijt raakt, maar het pand nog voor 5 jaar gehuurd is. [medeverdachte 2] zegt dat de eigenaar wil dat hij dus zijn huurovereenkomst laat aflopen en dat [verdachte] nu opzoek is, naar datgene dat hij daar wil gaan doen.(…) [medeverdachte 2] zegt dat de zaak moet blijven en [D] zegt dat zij anders sowieso moeten beginnen met die vijf, vijf, per keer. [medeverdachte 2] zegt dat dat ook heel aantrekkelijk is en dat zij dat ook moeten doen. [D] zegt dat dat helemaal klaar is en gereed is om mee te beginnen, desnoods vandaag of a.s. dinsdag. [medeverdachte 2] zegt dat het goed is en vraagt hem of hij dat spul van hier bedoelt. [D] zegt dat hij dat spul bedoelt, wat er in Granada is. [medeverdachte 2] zegt dat hij dat ook aan [B] probeert duidelijk te maken, dat het spul van Marokko minder geliefd is dan het spul van hier. (…) [medeverdachte 2] zegt dat er geen papier is. [D] zegt dat iedereen aan het informeren is en [medeverdachte 2] zegt dat zij zich meer moeten richten op dat spul van Granada en klaar. [D] zegt dat zij nu aan de slag moeten gaan met die locatie in Murcia en als dat klaar is, gaan we een tweede locatie beginnen. [D] zegt dat hij 1 locatie zelf gaat onderhouden en dat hij ook iemand heeft die daarin kan.(…) [medeverdachte 2] zegt dat de bouwer, de bouwer heb ik, die heb ik en ongeacht wanneer we hem nodig hebben, ga ik een ticket voor hem kopen en hij komt jouw kant op. [medeverdachte 2] zegt dat hij daar aan de slag kan en tegelijkertijd zijn vakantie door kan brengen. [D] zegt dat het helemaal goed is. [medeverdachte 2] zegt dat hij klaar is voor alles en [D] zegt we moeten binnen 15 dagen zijn begonnen. (…) [medeverdachte 2] zegt dat zij dat echt gelijk moeten doen en [D] zegt als je om de 20 dagen klaar bent voor 4 a 5, dan kan je genoeg verdienen. [D] zegt dat hij een Nederlandse vriend heeft die wel 4 keer naar boven is gekomen vanuit Marokko met kleinehoeveelheden. [medeverdachte 2] zegt dat je binnen 1 jaar binnen bent dan en dat het dan goed met je gaat. [D] zegt dat hij nu gewoon zin heeft en de locatie goed is. [D] zegt dat zij klein moeten beginnen en dat zij daarna groot gaan. [medeverdachte 2] vraagt hem aan zijn familie door te geven dat hij ( [medeverdachte 2] ) graag zaken wil doen in Murcia en dat hij die locatie mooi vindt. [medeverdachte 2] zegt als je boven een betere locatie hebt, dan is het ook goed.
Op 26 juli 2015 om 17:30:23 belt [medeverdachte 2] naar [C] : [medeverdachte 2] vraagt hem meteen die woning te gaan huren en binnen 3 a 4 maanden moeten zij op ongeveer 5 locaties zitten. [D] zegt dat als zij 4 locaties hebben dan hoef je nooit meer te werken. (…) [medeverdachte 2] zegt dat hij alles heeft en dat die vriend van hem heel snel en handig is.
Op 2 augustus 2015 om 19:25 uur belt [B] naar [medeverdachte 2] : [B] zegt dat zij dinsdag de sleutels van die woning krijgen en dat de huur 250 euro per maand is. [medeverdachte 2] zegt dat het goed is en [B] zegt dat zij dinsdag de huurovereenkomst gaan ondertekenen.(…) [medeverdachte 2] zegt dat het goed is en dat hij alles gereed moet houden, tot hij die jongen stuurt met papieren. [B] zegt dat hij dinsdag die 1000 euro moet overmaken. [medeverdachte 2] zegt dat hij die 1000 zal sturen en dat hij ook die andere dingen moet kopen. [medeverdachte 2] zegt dat zij gaan investeren en later alles gaan berekenen. [B] zegt desgevraagd dat het om die twee onder een kapwoning gaat in een klein dorp met 1 straat. [medeverdachte 2] denkt te weten om welke woning het gaat. [B] zegt dat het een mooie woning is, groot van beneden en ook groot van boven. [B] zegt dat zij alles gaan beheren en dat hij misschien 1 keer in de maand daar gaat komen en als ze gaan knippen. [medeverdachte 2] vraagt hem wanneer hij zijn vriend gaat sturen.
Op 12 augustus 2015 om 21:46 uur belt [medeverdachte 2] naar [verdachte] :(…) [verdachte] weet dus niet hoe die man denkt en vraagt hem of [medeverdachte 5] nog daar is. [medeverdachte 2] zegt dat [medeverdachte 5] misschien a.s. zaterdag gaat vertrekken (…).
Binnen het onderzoek 09C0SBY worden gesprekken, gevoerd in een Mercedes E320 voorzien van het kenteken [kenteken] , opgenomen en afgeluisterd. Dit voertuig is in gebruik bij de verdachte [medeverdachte 2] . MV = moeilijk verstaanbaar26-08-201501:50 [medeverdachte 2] : Het is belangrijk dat het moet, het moet zo snel mogelijk gebeuren.02:15 (…) 03:11 [medeverdachte 2] : Ik ga alles nu tegen hem zeggen, wat hij moet halen. (…)04:36 [medeverdachte 2] : (…) Het gesprek gaat over aarde en dingen04:47 [medeverdachte 2] : Aarde05:35 . Hoe je twee keer de teelt wil hebben. Twee keer (…)07:14 [medeverdachte 2] : Heb je toen het materiaal gezien? (…)
Er wordt gesproken over 32,5 en over 42,5

07:52 [medeverdachte 2] : Je hebt latten nodig en vijverfolie.
Er wordt iets gezegd over een handmatig systeem

08:48 Nu uitgeven, MV. .. dat is het probleem. Ik heb het ook niet, nu, op dit moment.Door wat wij krijgen, die uit die dingen uit de aarde.12:16: Nu 1000 euro en dan nog de inhoud van die dingetjes. Aarde.12:27: Drie ruggen. Dat is dan drie ruggen ... MV. .. dat bedoel ik, dat ga ik niet geven .. MV.. die dingetjes komen aan het einde pas (…)12:39 1.500 euro ...13:54 [medeverdachte 2] : (…) Ik wil een werkend hok. Dat moet gebeuren, dat maakt toch niet uit.(…)14:37 [medeverdachte 2] : Voor één hok heb je al één (…)14:41 Ga je twee hokken maken?(…)15:32 Geen uitlaat ook, eentje, één te weinig ... MV. ..16:23 Hij is nu in Fuengirola (fon.)Er (…)16:32 [medeverdachte 2] : We moeten het gewoon doen, gewoon doen (…)Ik ben klaar.Hier alsjeblief. Ik ben klaar. Ga maar bouwen. (…)17:11 [medeverdachte 2] : De huiseigenaar en de bewoner. Snap je? Dat is toch een derde partij. Je weet toch hoe het gaat, toch, die verdeling. Dat heb ik je toch uitgelegd. Wat doen die dan? Snap je.17:22 [medeverdachte 5] : De ene heb het huis en die andere neemt het risico, op zijn naam ... dat is toch normaal?17:25 [medeverdachte 2] : Ja,ok dat is normaal.17:26 [medeverdachte 5] : Ja nou en ik wou het [medeverdachte 2] : En ik investeer er bij en hij zal de spullen18:15 [medeverdachte 2] : Ik wil verder. Ik weet wat ik nu krijg. Daarvoor, wat ik nu krijg daarvoor. Dit is het mij waard. Dat heb ik nu bij me. Dat heb ik. Hier. Ik kan het je nu geven. Dan kan je het nu afmaken.18:25 [medeverdachte 5] : Die alle twee?Nee dat hoeft niet... MV. .. je wil dat ik klaar ben ... MV. .. als ik dan klaar ben .. huppakee. Dat ken toch niet. MV. ..18:52 . Ik wil dat hij twee jaar blijft draaien ... MV. ... (: ' ... dat-ie twee jaar blijft draaien'.
Op 26 augustus 2015 om 22:08, belt [medeverdachte 2] naar [verdachte] :(…) [medeverdachte 2] is nu een uurtje in Malaga. (…) [medeverdachte 2] zegt dan dat hij beneden is, bij die vriend, hij is bij de boot. [verdachte] vraagt met wie hij is gegaan, of hij alleen met [medeverdachte 5] is. [medeverdachte 2] zegt dat hij ook met [naam] is. [medeverdachte 2] vraagt dan: Je begreep mij toch zeker gister toen ik zei: Je moet ook wat gaan doen? [verdachte] zegt: Ja. [medeverdachte 2] zegt dan: Het is geen kleuterschool of zo, geen inloop.
Op 27 augustus 2015 om 17:09 uur belt [verdachte] naar [medeverdachte 2] :(…) [verdachte] : Ik kon niet praten ik was niet alleen. (…) [verdachte] : Maar water en gas en licht doet het. [medeverdachte 2] : Alles werkt en alles is goed. (…) [medeverdachte 2] : Die jongen ehhh we wachten op dinge. Hij gaat over twee of drie dagen daar naar toe en alles is goed wat wij hebben gezien. Dat ding is goed. [verdachte] : Is hij daar of is hij gegaan? [medeverdachte 2] : Hij is hier bij mij hij heeft daar niks te zoeken. [verdachte] : Die Hollander, waarom? [medeverdachte 2] : Tot dat dinge er is. Ehh er is daar geen. [verdachte] : Ik heb volgens mij hier eentje. Die zwarte [medeverdachte 5] zei tegen mij doe maar wat je wil breng mij alleen maar een paspoort. [medeverdachte 2] : Beneden? [verdachte] : Nee boven, wat beneden? [medeverdachte 2] : Oke maar is dat een grote? [verdachte] : Ja het is een grote. [medeverdachte 2] : Als ik terug kom, gaan we die doen. [verdachte] : Oke als hij zegt ja dan betaal ik alvast de huur. [medeverdachte 2] : Doe maar die gaan we zeker doen. (…)
Op 1 september 2015 om 20:20 uur belt [medeverdachte 2] naar [verdachte] :[medeverdachte 2] zegt dat hij die hond, die later in het gesprek [medeverdachte 5] blijkt te zijn, is kwijtgeraakt. [medeverdachte 2] geeft aan dat hij gisteren naar zijn 'casa' is geweest en dat [medeverdachte 5] daar is uitgestapt. (…) [medeverdachte 2] geeft aan nu in Tanger te zijn. [medeverdachte 5] zou naar zijn familie gaan en het graf van zijn vader gaan bezoeken en daarna zou hij [medeverdachte 2] weer ontmoeten. [verdachte] denkt dat [medeverdachte 5] een spelletje speelt. [medeverdachte 2] geeft vervolgens aan dat als hij contact heeft met de Spanjaard en de Spanjaard aangeeft 'morgen, morgen' en zegt dat het niks is, gaat hij tegen [medeverdachte 5] zeggen dat hij het maar in Nederland moet afwachten.

Op 2 september 2015 om 22:01 belt [medeverdachte 2] in bij [verdachte] : Na begroeting vraagt [verdachte] of hij die Hollander al weer heeft gevonden. [verdachte] zegt dat hij zich geen zorgen hoeft te maken over die boef van Hollander. [medeverdachte 2] zegt dat hij al had gezegd dat hij van zelf weer boven water zou komen.
Binnen het onderzoek 09C0SBY worden gesprekken, gevoerd in een Mercedes E320 voorzien van het kenteken [kenteken] , opgenomen en afgeluisterd. Dit voertuig is in gebruik bij de verdachte [medeverdachte 2] .5-10-2015 [medeverdachte 2] (sh) voert een gesprek met [medeverdachte 5] (sh). (…) [medeverdachte 2] : Hij heeft nu krachtstroom. [medeverdachte 5] : Ja, dan moet het gaan.(…) [medeverdachte 2] : En dan is het ook zeg maar één hok, of niet? [medeverdachte 5] : Nee het zijn wel twee ruimtes. (…) [medeverdachte 2] : Ik heb al duizend euro aan huur betaald he. (…) [medeverdachte 5] : Ja. [medeverdachte 2] : En ik zou alleen de stekjes betalen en de aarde. [medeverdachte 5] : Ja. [medeverdachte 2] : Later toen we daarnaar toe gingen, naar hem, heeft ie gezegd 'de voeding moet je ook betalen'. Voeding. [medeverdachte 5] : Ja. [medeverdachte 2] : Ik weet niet wat voeding gaat kosten. Snap je? Maar oke, hebben we dus ook maar voor lief te genomen, snap je. Dat komt er dus nog bij. (…) [medeverdachte 2] : Hotel, ja, maar wij gaan dat betalen. (…) [medeverdachte 2] : .. ben je klaar. Maak dan een schema van die voeding, ga die voeding kopen .. [medeverdachte 5] : .. Ja, maar ik ga daar niet winkels in. Ik ga daar niet een grow-shop in of weet ik wat. Dan ga ik merken opschrijven, ik schrijf alles op wat ie moet gaan halen en kijken of ze dat daar hebben. Zo niet als ze Aptus hebben of ander voedingen dan moet ie dat meenemen. (…) [medeverdachte 5] : Kijk ik ben, ik ben morgen .. mtv .. ik ga morgen meteen beginnen. Weet je wel. [medeverdachte 2] : .. Meteen beginnen, ja. [medeverdachte 2] : Hij moet in die tussentijd die plantjes gaan regelen. Die doe je d'r in. En als het in één keer kan als het in één keer kan is toch veel makkelijker of niet?S: Als het gewoon op een ding ken .. [medeverdachte 2] : Als je krachtstroom hebt dan kan dat toch? Negenendertig stuks? [medeverdachte 5] : Ja dat ken wel. [medeverdachte 2] : Hotel, ticket" [medeverdachte 5] : .. en plantjes en aarde. [medeverdachte 2] : .. plantjes en aarde. En voeding op het eind. (…) [medeverdachte 2] : (…) Dus eerst zo beginnen .. hoe heet het.. plantjes .. [medeverdachte 5] : .. aarde, voeding" [medeverdachte 2] : .. aarde en voeding. Dat is, dat moet toch aan vijfentwintighonderd euro moet wel toch genoeg zijn? Of niet? Hij zegt zeshonderd plantjes. [medeverdachte 5] : Anders had je gewoon eigenlijk voeding moeten halen hier. En dan gewoon opsturen met de bus naar Spanje.
Uit het verslag van observatie door de Spaanse autoriteiten volgt het volgende:Het vliegtuig landde op 6 oktober 2015 om 10:05 uur in Malaga. Het onderwerp ( [medeverdachte 5] ) van de observatie verliet het toestel en ging zijn koffer ophalen. Bij de uitgang, precies bij het busstation dat zich daar tegenover bevindt, ontmoette hij de persoon van wie wij denken dat het [B] is.Daar eenmaal aangekomen, stappen ze in een donkerblauwe Seat León [kenteken] envertrekken ze naar het Industrieterrein [naam] , om precies te zijn in de straat [straat] , ter hoogte van de bedrijfsruimte [nummer] (plantas holandesas[Nederlandse planten]
Op 12 oktober 2015 om 20:48 uur belt [medeverdachte 5] naar [medeverdachte 2]: [medeverdachte 2] : (…)Want hij zegt: Ik heb nog wat papier nodig. [medeverdachte 5] :Ja, sowieso, papieren zijn allemaal weg. Alles is weg. (…) [medeverdachte 2] :Ja, nou ja, oke. Hij moet mij bellen. Hij moet me bellen. Wat is dan nog nodig? [medeverdachte 5] : Ik denk zeker nog .... , ja, ik weet het niet. Zeg maar wat ik zelf nodig heb, is zeker nog een rooitje. En dan heb ik het nog geen eens over die andere dingen begrijp je, dat weet ik niet.
Op 14 oktober 2015 om 12:56 belt [medeverdachte 2] naar [verdachte] : [medeverdachte 2] : hoe laat ga je weg, wil je iets voor mij doen [verdachte] : ja [medeverdachte 2] : als je naar de [adres] gaat, heb ik thuis hoe heet het, moet je even verdelen in tweeën, twee en een half moet je sturen via [verdachte] : kan ik niet kan ik niet [medeverdachte 2] : Niet jij zelf iemand regelen, maakt niet uit in tweeën delen, iemand regelen en ik stuur je een appje met de naam. [verdachte] zegt niet te weten of hij nog naar buiten gaat en ook geen auto heeft waarop [medeverdachte 2] zegt dat het goed is.
Op 14 oktober 2015 om 13:13 uur belt [medeverdachte 2] naar [medeverdachte 6] : [medeverdachte 2] : wil jij naar mijn moeder gaan. [medeverdachte 6] :ja [medeverdachte 2] : daar ligt euh geld van mij, die moet je pakken, dat is twee en een half, ik wil niet precies zeggen wat je ziet het wel, twee en een half is dat, maar dan moet je even kijken of jij het gaat opsturen of iemand anders, maar jij mag dat ook opsturen als je dat in tweeën verdeeld (…) [medeverdachte 2] : ja dan pak je dat geld dan moet je naar Monygram gaan en niet naar Westen Union, Moneygram, dan moet je in twee delen verdelen [medeverdachte 6] : saffie is [verdachte] in café want hij moet mij vertellen naar wie toch! [medeverdachte 2] : nee dat ga ik je nu app'en
Op 16 oktober 2015 is door [medeverdachte 6] , geboren [1992] , vanuit Utrecht een bedrag van € 2427,18 verzonden naar [B] , geboren [1976] en gebruik makend van een Spaans identiteitsdocument met nummer [nummer] . De transactiecode is [transactiecode] . Het geld werd opgenomen in Málaga. [medeverdachte 6] gaf als telefoonnummer [telefoonnummer] op en als telefoonnummer van de ontvanger werd het nummer [telefoonnummer] opgegeven.

Op 20 oktober 2015 om 22:39 uur belt [B] naar [medeverdachte 2] [medeverdachte 2] : en wat heb je nu gedaan, wat heb je nu gedaan? [B] : alles, we hebben die grond/aarde gevuld en alles .... (wordt onderbroken) [medeverdachte 2] : ja, ja, ja, ja (wil niet dat [B] verder praat) (…)
Binnen het onderzoek 09C0SBY worden gesprekken, gevoerd in een Mercedes E320 voorzien van het kenteken [kenteken] , opgenomen en afgeluisterd. Dit voertuig is in gebruik bij de verdachte [medeverdachte 2] .22-10-2015 Startlocatie: [adres] , [woonplaats] 19:32 [medeverdachte 5] (sh) stapt in.(…) [medeverdachte 5] : Maar dat zo ken dat niet [medeverdachte 2] , weet je? Als het zo moet werken dan lukt het niet. Als je op geld moet wachten. Jij geeft 25 meier aan mij mee, (…) [medeverdachte 2] : ... ik geef jou drieduizend mee. [medeverdachte 5] : Ja, drieduizend heb je meegegeven ...S: Ja? Zestien dagen in een hotel. Ja maar wat denk je? Eten, drinken, wachten, wachten, komen ze niet. Hele hok heb ik helemaal alleen gebouwd. Tot aan gisteren, twee uur 's middags was ik pas klaar. [medeverdachte 2] : ja. [medeverdachte 5] : Weet je, dus zo kun je niet werken, plus: je komt nog zo veel geld te kort. Een hok met veertig lampen, als je die hier in Nederland moet maken gewoon, met die spullen die je allemaal hebt, ben je vijftien tot twintig ruggen kwijt!(…) [medeverdachte 5] : Luister ... [medeverdachte 2] ... als het op zo'n manier, als ik het had geweten ... jij zit erin, ik zit erin en [verdachte] zit er in ... [medeverdachte 2] : Ja? [medeverdachte 5] : ... vanaf drie kanten ... als ik het had geweten had ik zes, zeven, tienduizend van mijn eigen geld gepakt en had ik het zo gebouwd, zonder voor schut te staan.(…) [medeverdachte 2] : Ja? Okee, maar (schreeuwt) hele huis ging niet door ... jij zit in Sevilla, waarom luister je niet naar mij? Jij zit in Sevilla, wij hebben toch Málaga afgesproken?! [medeverdachte 5] : Ja. Maar in Málaga was gewoon sowieso géén stroom. [medeverdachte 2] : Ja. Was geen stroom. Dan had je moeten bellen: [medeverdachte 2] , ik kom terug, er is niks.(…) [medeverdachte 5] : jij wou toch… ik zou een hok van veertig lampen maken. [medeverdachte 2] : Ja. In Malaga! (…) [medeverdachte 5] : Hun weten nog geen ... hun weten nog geeneens hoe ze een wiethok bouwen! (…)
[medeverdachte 5] : .. hij zegt die, kosten 4 euro stuk, die zaadjes. Maar ik zeg die zaadjes, ik zeg 'is moeilijk'. Hij zeg nee, want hun zijn boeren, hij zegt 'Nee, ik druk ze erin', hij zegt 'binnen 10 dagen zie je 't', ik zeg 'Nee'. Nou heb ik ' Kritikal' wiet besteld. [medeverdachte 2] : Ja. (…) [medeverdachte 5] : gewoon kleine wietplantjes weet je, ik weet niet wat voor. Ze staan ook gewoon buiten. (…) [medeverdachte 5] : Nee, nou maar dat heb ik ook, maar zo hebben wij niet afgesproken. . [medeverdachte 5] : Weet je, anders wil ik nog geen eens een deel hebben. Betaal mij gewoon mijn werk wat ik heb gedaan en dan is het goed. en dan heb ik niks meer mee te maken. [medeverdachte 2] : (…) het beste.
Op 22 oktober 2015 om 21:17 uur belt [medeverdachte 2] naar [verdachte]: [medeverdachte 2] zegt die flikker is terug gekomen en is met praatjes terug gekomen.Hij heeft tegen een contact gezegd: Wat ga ik in marokko doen en dit en dat. (…).. , wat is dit nou, geen geld en dit, als ik dat had geweten, had ik zelf dit meegenomen. Ik kan daar miljonair worden en dit en dat. [verdachte] vraagt: Met wie? [medeverdachte 2] zegt die andere flikker heeft hem bij die andere gasten laten slapen en daar heeft hij nu contact mee opgebouwd. [medeverdachte 2] zegt [naam] en zo en ze hebben tegen hem gezegd waarom werk je met die gasten kom met ons werken begrijp je. [verdachte] zegt dan: Ja, 100 %. (…) [verdachte] zegt je moet hem bang maken. [medeverdachte 2] gaat dan door: Hoe moet ik hem bang maken, met die ruzie. Ik wil mijn 1000 euro, die moet hoe dan ook boven water komen. Ga je dat tegen mijn zeggen. Ik heb bijna 8000 euro geïnvesteerd en dan ga je dat tegen mij zeggen!?
Op 19 november 2015 om 22:44 uur belt [medeverdachte 2] naar ‘ [naam] ’.(…) [medeverdachte 2] zegt dat hij op zoek is naar een vliegticket om naar MA te gaan.Op een gegeven moment krijgt [medeverdachte 2] een wissel gesprek van [verdachte] . [verdachte] zegt dat die ene net gekomen is en laat hem aan de lijn komen. [medeverdachte 2] vraagt hem wanneer die dynamo van die auto geheel aan moet. NNman (verm. [medeverdachte 5] ) vraagt hem wat hijbedoelt en [medeverdachte 2] vraagt hem wanneer die dynamo van die auto alles aan kan. NNman zegt dat die nu wel aan kan en [medeverdachte 2] zegt dat het goed is en vraagt hem [verdachte] aan de lijn te laten komen.Opmerking verbalisant fvl08218: Wisselgesprek is beluisterd. Daarbij stemherkenning gedaan op zowel [verdachte] als [medeverdachte 5] .
Op 19 november 2015 om 22:57 uur belt [B] naar [medeverdachte 2] : [medeverdachte 2] zegt dat hij die ene ( [medeverdachte 5] ) heeft gesproken. [B] zegt oke en [medeverdachte 2] zegt dat hij gezegd heeft dat het morgen goed is. [B] zegt dat het goed is en dat hij morgen die ene gaat bellen en gaat vragen om alles aan te zetten. [medeverdachte 2] zegt dat het goed is en dat hij gezegd heeft dat het vanaf morgen volledig aan moet gaan.
Op 29 november 2015 om 17:41 uur belt [medeverdachte 2] naar [B]: [medeverdachte 2] : Maar alles is daar gereed. [B] : Ja, alles is gereed en we kunnen binnen 1 week beginnen. Niet eens een week.(…) [medeverdachte 2] : Maar wil je even kijken hoe we het later moeten doen, aan het einde. Dat spul moet toch hier naar boven toe of niet. [B] : Dat is natuurlijk heel duidelijk. [medeverdachte 2] : Als je weet hoe duur dat spul hier is? [B] : Ja. [medeverdachte 2] : Vijf en half (5,5). [B] : Dan moet alles daar heen. [medeverdachte 2] : Begrijp je mij? J: Ja.
Op 3 december 2015 om 18:42 uur belt [B] naar [medeverdachte 2]: [B] : dat is wat dus bedoel. Regel jij iemand die mijn aandeel en het aandeel van de anderen kan afnemen? Jij neemt eigen aandeel, jij neemt ze allemaal (fon .)
Op 13 december 2015 om 14:23 uur belt [medeverdachte 2] naar [C]: [medeverdachte 2] vraagt aan [C] of er wat te doen valt. [C] zegt ik heb een jongen gesproken uit Amsterdam en die doet het zelfde als wat jij wil gaan doen beneden. [medeverdachte 2] zegt er zijn er veel die het doen wat is er mee. [C] zegt dat hij zei dat ze het beneden doen en naar boven halen en dat ze er tien voor krijgen. [medeverdachte 2] zegt dat is wat ik wil gaan doen.
Op 16 december 2015 om 21:35 uur belt [B] naar [medeverdachte 2]: [B] : Regel iemand die van ons dat spul kan afnemen, het is nu bijna klaar met de steun van Allah. [medeverdachte 2] : Ik ben aan het zoeken, ik ben aan het zoeken. [B] : Vandaag ben ik in Granada geweest en ik heb daar een paar vrienden die het ook daar hebben en als je iemand kan vinden die groot hoeveelheid kan afnemen, dan kan hij die en die andere afnemen. [medeverdachte 2] zegt dat zij meteen die van 60 kunnen beginnen en dat hij iemand heeft die alles gaat bouwen en dat zij maar 13.000 euro nodig hebben om die ene van 60 in zijn geheel op te zetten. [medeverdachte 2] zegt dat voor 13.000 euro binnen vijf en maximaal 1 week alles in elkaar is gezet en compleet. [medeverdachte 2] zegt dat het compleet is en dat zij dan 50% 50% gaan doen. [B] zegt dat het goed is en [medeverdachte 2] zegt dat 50% van hen en 50% van hem en die andere moet absoluut niet op de hoogte zijn van hun activiteiten. [medeverdachte 2] zegt dat hij hem niet op de hoogte zal stellen en dat hij klaar mee is. [B] zegt als we deze week kunnen beginnen, dan hebben we 1 week de tijd nodig en we kunnen dan dus a.s. maandag die aanzetten [B] : Daar zijn we zover dat we klaar zijn, we hebben daar nog 3 a 4 te gaan, maximaal 4 en regel alstublieft iemand die die handel hier gaat kopen. [medeverdachte 2] : Ja, ik ga zoeken, ja, ik ga wel iemand zoeken die het kan afnemen. Ik heb al twee jongens (…) [B] : We hebben nog vier weken.(…) [B] : Ja, dat is ook wat ik zeg, je moet iemand regelen die het van ons hier kan afnemen (kopen) (…)
Op 20 december 2015 om 13:36 uur belt [B] naar [medeverdachte 2]: [B] zegt dat [medeverdachte 2] de eerste keer 3000 had gestuurd, maar dat er hierin hotelkosten en alles zat, terwijl zij heel erg krap zaten. (…) [medeverdachte 2] zegt dat het nu uiteindelijk 11000 euro is geworden. (…) [B] zegt dat zij niet moeten wachten tot ze knippen. (…) [B] zegt we doen er nu nog eentje, als we die andere hebben geoogst dan doen we er nog een dan hebben we er toch vier. (…) [B] zegt dat hij tegen ze zal zeggen meer dan 4 keer te doen (oogsten). [B] zegt we moeten maximaal een jaar zo draaien en dan weg wezen.(…) [B] zegt dat het goed is en dat [medeverdachte 2] met de familie praten, die iemand kan regelen om "het hier weg te halen" (kopen of anders).
Op 26 december 2015 om 19:35 uur belt [B] naar [medeverdachte 2]: [medeverdachte 2] : Hoeveel is er nog? (Evt. hoe lang nog) [B] : We hebben nog 3 weken te gaan. [medeverdachte 2] : Want ehh, je weet toch dat de laatste week alleen maar water nog is, meer niet, geen voeding. [B] : Ja. Dat weet ik. De laatste alleen maar water. In de laatste drie maanden krijgen ze andere voeding, zodat ze dan worden ze dikker. [medeverdachte 2] : Dat klopt helemaal, zo dat ze dikker worden. [B] : Dat nummer, van dat ene is gestegen, naar 9,5 (fon.) [medeverdachte 2] : ja normaal is het 6 of 6,5 [B] : het is iets meer dan 9, begrijp je? [medeverdachte 2] : Is goed, als god dat wil, komt het goed. De 14e kom ik daar langs, maar ik ga direct oversteken. Dan zullen we elkaar ontmoeten, ik kom even snel op en neer. Ik kom naar die kleine plaats, snap je.
Op 3 januari 2016 om 14:42 uur belt [B] naar [medeverdachte 2]: [B] zegt het is hier bijna klaar, het gaat niet lang duren.(…) [medeverdachte 2] : (…) Als jij, .. als dat hangt dan duurt het niet echt lang. Hier duurt het een week of zo als ze hangen dan zijn ze klaar. [B] : Nee, hier duurt het iets van vier dagen maximaal. Twee dagen hangen en twee dagen knippen. [medeverdachte 2] : Ik ben blij dat je die zooi daar kwijt kunt.
Op 11 januari 2016 om 18:08 uur belt [medeverdachte 2] naar [B]: [B] zegt dat er een probleem is maar dat zij dit wel zullen oplossen. [medeverdachte 2] vraagt of hij niet kan vertellen wat dit is. [B] : [B] [medeverdachte 2] : [medeverdachte 2] [B] : ehhh, we waren aan het knippen ehh, toch? (…) [B] : we zouden vandaag klaar zijn, klaar [medeverdachte 2] : ja [B] : die Christen heeft gedaan [medeverdachte 2] : ja [B] : ... hij had daar een geweer en zo. Hij sliep daar. Weet je wat hij heeft gedaan? F:ja? [B] : hij deed zo met de sleutel, hij liet de deur een beetje ehhh, (…) [medeverdachte 2] :ja (…) [B] : ze hebben datgene weggehaald
Binnen het onderzoek 09C0SBY worden gesprekken, gevoerd in een motorvoertuig, een Mercedes E320 voorzien van het kenteken [kenteken] , opgenomen en afgeluisterd. Dit voertuig is in gebruik bij de verdachte [medeverdachte 2] .18-01-2016.Beginlocatie [adres] , [woonplaats] . [naam] (sh): (…) Dat zei [verdachte] tegen mij. [medeverdachte 2] zegt dat [verdachte] alles weet. [medeverdachte 2] zegt dat hij alleen maar gaat proberen die 10.000 van [verdachte] terug te halen en dan zal ik mij tegen ze keren.
Op 22 januari 2016 om 00:00 belt [medeverdachte 5] naar [verdachte] : [medeverdachte 5] stelt zich voor als die halfbloed en vraagt of [verdachte] hier is. (…) [verdachte] zegt dat hij hem vanavond wel ziet, hij is kapot.
Uit opgevraagde gegevens van Moneytrans blijkt dat medeverdachte [medeverdachte 4] op 27 januari 2016 € 2.890,- heeft ontvangen van [C] .

Op 27 januari 2016 om 20:27 uur belt [B] naar [medeverdachte 2]: [medeverdachte 2] : (…) Ik heb vandaag een bewaargoed ontvangen. Hij heeft het vandaaggestuurd. (…) [medeverdachte 2] zegt waar ik mee zit is dat je het daar voor 22 of 23 weg doet terwijl het hier bijna 5 kost. [B] zegt en je geld krijg je bewoon. [medeverdachte 2] zegt wat ik daar geïnvesteerd 10600,-- heb wil ik zo wie zo terug en die andere ga ik niks gegeven. [medeverdachte 2] zegt met alle kosten met die tickets en zo kom je totaal op 10600. [B] zegt je krijg van mij die 7 en de rest zien we wel
Op 28 januari 2016 om 17:06 uur belt [medeverdachte 2] naar [E]: [medeverdachte 2] : (…) Hij vroeg en zei tegen mij "hoeveel heb je daar? Ik ga je betalen. Je moet een beetje geduld hebben en mij de tijd gunnen". Als men echt bestolen is, dan zal hij dat niet op deze manier zeggen. We zijn toch met zijn tweeën bestolen? [E] zegt dat [medeverdachte 2] blij moet zijn als "hij" hem de helft van zijn verlies geeft. [medeverdachte 2] zegt dat het zo is. [medeverdachte 2] zegt: hij zei tegen mij "ik geef je over een week weer wat", ik pas gewoon wat diplomatie toe [E] hoopt dat het goed komt. [medeverdachte 2] : .
Op 10 februari 2016 werd de bij [medeverdachte 2] in beslag genomen Mercedes onderzocht. In de auto werd een portemonnee aangetroffen. Hierin bleek onder meer een Nederlands rijbewijs en bankpassen op naam van [medeverdachte 2] te zitten. In de portemonnee zat een stortingsbewijs van het bedrijf Moneytrans. (…) Op dit stortingsbewijs stond dat op 27 januari 2016 door [C] (…) een bedrag van € 2.890 was overgemaakt naar [medeverdachte 4] (…).

Medeverdachte [medeverdachte 4] verklaarde bij de politie dat hij op verzoek van medeverdachte [medeverdachte 2] eerst € 400,- per Moneytransfer heeft verzonden naar Spanje en later per Moneytransfer € 2.800,- heeft ontvangen. Dit geldbedrag zou hij aan medeverdachte [medeverdachte 2] hebben gegeven.

center
100
4adffd57-105d-4276-a741-2cd23be9be5c
66
504
image/png

4.5
Bewijsoverweging met betrekking tot verdenking Spanje

Op grond van bovenstaande bewijsmiddelen stelt de rechtbank vast dat verdachte samen met [C] , [B] , [medeverdachte 2] en [medeverdachte 5] meerdere gesprekken heeft gevoerd over het opzetten van hennepkwekerijen in Spanje. In een aantal gesprekken wordt versluierd gesproken, in andere gesprekken wordt letterlijk gesproken over wiet en wietplantjes. De rechtbank leidt uit de bewijsmiddelen af dat vanaf mei 2015 de eerste gesprekken plaatsvonden tussen [medeverdachte 2] , [medeverdachte 5] en [C] . Uit de vele tap- en ovc-gesprekken trekt de rechtbank de conclusie dat deze gesprekken betrekking hebben op het bouwen van hennepkwekerijen. Ook wordt duidelijk dat het gaat over meerdere locaties. Zo zegt medeverdachte [medeverdachte 2] : “Wat mij betreft kunnen we beginnen, want ik wil gewoon twee zaken beginnen, ik wil niet maar eentje beginnen” en: “Binnen 3 à 4 maanden moeten zij op ongeveer 5 locaties zitten”. En [C] zegt: “Als zij op 4 locaties hebben dan hoef je nooit meer te werken”. [medeverdachte 2] regelt [medeverdachte 5] voor het bouwen van de hennepkwekerijen en [medeverdachte 2] gaat zelf investeren.
Verdachte belt in augustus met [medeverdachte 2] en vraagt of [medeverdachte 5] al vertrokken is (is [medeverdachte 5] nog daar). [medeverdachte 2] geeft aan dat [medeverdachte 5] mogelijk al binnen een paar dagen vertrekt. Uiteindelijk vertrekken [medeverdachte 2] en [medeverdachte 5] eind augustus met de auto naar Spanje. Verdachte wordt door [medeverdachte 2] op de hoogte gehouden, ook als [medeverdachte 5] op een bepaald moment zoek is.

Begint oktober voeren [medeverdachte 2] en [medeverdachte 5] een gesprek over de stand van zaken met betrekking tot de hennepkwekerij. Een dag later neemt [medeverdachte 5] het vliegtuig naar Spanje. [medeverdachte 2] geeft hem € 3.000,- mee. Illustrerend is dat [medeverdachte 5] direct naar een growshop rijdt, op het moment dat hij in Spanje aankomt. Uit de bewijsmiddelen blijkt dat op een gegeven moment het geld op is en dat [medeverdachte 2] zorgt dat er extra geld - via Moneytransfer - naar [B] gaat. [medeverdachte 2] probeert eerst of verdachte dit voor hem kan regelen, maar uiteindelijk verstuurt [medeverdachte 6] het geld.

Eind oktober 2015 is [medeverdachte 5] weer in Nederland en krijgen hij en [medeverdachte 2] ruzie in de auto. Tijdens dit gesprek zegt [medeverdachte 5] onder andere “Jij zit er in, ik zit erin en [verdachte] zit erin” … en “Ik zou werken en jij en [verdachte] zouden betalen”. Uiteindelijk zegt [medeverdachte 5] : “Betaal mij gewoon mijn werk wat ik heb gedaan en dan is het goed. En dan ga jij gewoon met [B] en met [verdachte] en hun verder (…)”.Kort na de ruzie klaagt [medeverdachte 2] telefonisch bij verdachte dat hij vermoedt dat [medeverdachte 5] contact heeft met anderen. Verdachte adviseert hem [medeverdachte 5] bang te maken.
Op 15 november 2015 belt [medeverdachte 2] wederom met verdachte. Medeverdachte [medeverdachte 5] is op dat moment bij verdachte en vertelt [medeverdachte 2] dat de hennepkwekerij gereed is (de dynamo van de auto is klaar). Direct daarna is er telefonisch contact tussen [medeverdachte 2] en [B] , waarbij [medeverdachte 2] aangeeft dat de kweek van hennep kan beginnen (vanaf morgen moet het volledig aan gaan).
In de periode december 2015 en januari 2016 heeft [medeverdachte 2] meerdere malen telefonisch contact met [B] over de groei van de planten en het soort voeding dat de planten krijgt. Uit de bewijsmiddelen (tapgesprekken van 29 november, 3 december en 16 december 2015) volgt dat het aanvankelijk de bedoeling is om de hennep in Nederland (boven) te verkopen maar dat het niet lukt een koper te vinden en de hennep lokaal zal worden verkocht (tapgesprek 3 januari 2016: ik ben blij dat je die zooi daar kwijt kunt). Uiteindelijk vertelt [B] op 11 januari 2016 aan [medeverdachte 2] dat de oogst is geript.

Betrokkenheid van verdachte bij verdenking Spanje

De wetenschap bij verdachte dat er hennepkwekerijen worden gebouwd in Spanje leidt de rechtbank af uit de tapgesprekken waarin [medeverdachte 2] verdachte op de hoogte houdt van de ontwikkelingen in Spanje. Dat verdachte niet slechts wetenschap had, maar ook actief betrokken was, leidt de rechtbank af uit het feit dat verdachte geld heeft geïnvesteerd dat bestemd was voor de hennepkwekerijen. Het ovc-gesprek tussen [medeverdachte 2] en [medeverdachte 5] , waarin [medeverdachte 5] zegt: “Jij zit er in, ik zit erin en [verdachte] zit erin”en “Ik zou werken en jij en [verdachte] zouden betalen”, is veelzeggend voor de rol van verdachte. In een ander gesprek zegt [medeverdachte 5] : “Betaal mij gewoon mijn werk wat ik heb gedaan en dan is het goed. En dan ga jij gewoon met [B] en met [verdachte] en hun verder (…)”.
Tenslotte volgt uit het ovc-gesprek van 18 januari 2016 (dat gaat over de geripte hennepkwekerij) dat [medeverdachte 2] ‘alleen maar gaat proberen die € 10.000,- van [verdachte] terug te halen’. Blijkens de tap van 28 januari 2016, in combinatie met de Moneytransfer op naam van [medeverdachte 4] (waarvan het bewijs in de auto van [medeverdachte 2] is aangetroffen), blijkt dat dit terughalen voor een kleine € 3.000,- is gelukt. Ook het tapgesprek waarin [medeverdachte 2] zegt: “Hij heeft mij 3 gestuurd en ik heb dit aan [verdachte] gegeven”, gaat over het terughalen van de investering van verdachte.

Conclusie ten aanzien verdenkingen Spanje

De rechtbank is gelet op bovenstaande van oordeel dat verdachte op de hoogte was van het reilen en zeilen rondom de hennepteelt in Spanje waar [medeverdachte 2] , [medeverdachte 5] en de broers [C] en [B] bij betrokken waren. Voorts concludeert de rechtbank dat voldoende bewijs voorhanden is waaruit ook van daadwerkelijk actieve betrokkenheid van verdachte blijkt bij deze hennepteelt, zoals hiervoor besproken. De samenwerking richtte zich op het opzetten van in ieder geval een hennepkwekerij in Spanje, waarbij het de bedoeling was dat er nog meer hennepkwekerijen zouden volgen en de hennep in Nederland zou worden verkocht (feit 1, eerste en tweede gedachtestreepje).

4.6
Gesprekken op 11 en 12 augustus 2015

Op vinden - op de hieronder aangegeven tijdstippen - de volgende (sms) gesprekken plaats:
Om 15:00 uur stuurt [F] een sms-bericht naar [medeverdachte 5] :Zou 5 bosjes trekdrop kunnen nemen voor maat 42 .. kusxxxx smurfin.
Om 15:05 uur belt [medeverdachte 2] naar [medeverdachte 5] : [medeverdachte 5] zegt dat die van gisteren ken ik wel wat hoor, (…). [medeverdachte 2] zegt dat dat helemaal goed is. [medeverdachte 5] vraagt wat hij nu moet doen en vraagt of [medeverdachte 2] hem belt zodra hij klaar is. Als [medeverdachte 2] om zes uur klaar is belt hij [medeverdachte 5] meteen.
Om 15:08 uur stuurt [medeverdachte 5] een sms-bericht aan [F] : Kan lief meisje kus je vriendje xxxx.
Om 18:24 uur belt [medeverdachte 5] belt naar [medeverdachte 2] : [medeverdachte 5] vraagt of [medeverdachte 2] al in de buurt is. [medeverdachte 2] geeft aan dat het druk is en dat hij er over een kwartiertje is. Ze spreken of in de [adres] .
Om 19:31 uur belt [medeverdachte 2] naar [verdachte] : [medeverdachte 2] : Weet jij waar de vriendin van [medeverdachte 5] werkt, in Amsterdam, coffeeshop. [verdachte] : Welke [medeverdachte 5] ? Nee. [medeverdachte 2] : Ze werkt toch ... ze hebben vijf coffeeshops die mensen. Ken je niet die coffeeshops? [verdachte] : Nee. Ik weet niet [medeverdachte 2] : Ooh ja, ze werkt daar .. [verdachte] : Waarom? Ja. [medeverdachte 2] : Ze vinden 1 van die dingen goed ... die van die ene .... dus ik ga er morgen naartoe. [verdachte] : Oooh. [medeverdachte 2] : Dus ik dacht: Misschien ken je ze, of het goeie Hollanders zijn, snap je. [verdachte] : Ik weet niet welke coffeeshop het is, nooit verteld. [medeverdachte 2] : Ooh, ja, jammer, ik heb niet gevraagd wie ze precies zijn, ik bel je morgenmiddag.
Uit onderzoek is gebleken dat [medeverdachte 5] een vriendin heeft genaamd [F] , geboren [1987] . Door de recherche te Amsterdam werd in 2015 een onderzoek uitgevoerd onder de naam 13BREEZE. Tijdens dit onderzoek werd [F] als getuige gehoord. Zij verklaarde dat zij als boekhouder werkt voor onder andere [coffeeshop 1] en dat zij werkt vanuit een kantoor op de [adres] .

Uit informatie van de Kamer van Koophandel blijkt dat op de [adres] te [woonplaats] het bedrijf [bedrijf 1] B.V. is gevestigd. [bedrijf 1] is 100 procentaandeelhouder van het bedrijf [bedrijf 2] B.V. dat op hetzelfde adres is gevestigd. [bedrijf 2] B.V. is 100 procent aandeelhouder van een vijftal BV.'s waarvan de handelsnamen respectievelijk zijn: ' [coffeeshop 1] ', ' [coffeeshop 2] ', [coffeeshop 3] ', ' [coffeeshop 4] ' en ' [coffeeshop 5] '.
Op 11 augustus om 19:33 uur belt [medeverdachte 2] naar [verdachte] : (…) [medeverdachte 2] : Vijf, van die van [naam] weetje nog? Van Cobra (Fonetisch) [verdachte] : Oh, ja [medeverdachte 2] : Vijf [verdachte] : Nee joh, al betalen ze zes, zeven [medeverdachte 2] : Dat is toch niet erg toch? [verdachte] : Nee. [medeverdachte 2] : Als het Hollanders zijn? Hij gaat toch niets doen? [verdachte] : Nee, natuurlijk niet. Je moet kijken wie hij is, wie hij is. Het is mijn broertje, die heeft hier ook een coffeeshop. [medeverdachte 2] : Ja, klaar. Dan ga ik naar ze toe.(…) [medeverdachte 2] : (…), in ieder geval, ze betalen 4 (vier). [verdachte] : Ja, is toch goed.
Op vinden - op de hieronder aangegeven tijdstippen - de volgende (sms) gesprekken plaats:Om 13:05 uur belt [medeverdachte 2] naar [medeverdachte 1] : (…) [medeverdachte 1] : Ik ben thuis ja. [medeverdachte 2] : Dat ene wat ik je gisteren heb gezegd? [medeverdachte 1] : Die vijf of een andere? [medeverdachte 2] : Nee, buiten die ene, want ik heb die aan iemand anders gegeven. [medeverdachte 1] : Oke ...
Om 14:02 uur belt [medeverdachte 2] naar [medeverdachte 1] : [medeverdachte 2] : Ik kom eraan, ik kom eraan, ik ben mijn auto aan het APK-keuren. [medeverdachte 1] : Je hebt toch de sleutels van de woning. [medeverdachte 2] : Ja. Ja. [medeverdachte 1] : In de keuken, daar in de keuken heb ik het voor gezet. [medeverdachte 2] : Ja, maar je hebt mij helemaal niet verteld hoeveel die kost? [medeverdachte 1] : Je weet toch die prijs van dat? Wat moet ik tegen je zeggen, wat moet ik tegen je zeggen.. [medeverdachte 2] : Nou, zij willen in ieder geval, 37 betalen. [medeverdachte 1] : 37!!!! Nee, 37 moet je ze dat niet geven. Nee.(…) [medeverdachte 1] : Hij is daar en je moet die ze geven voor minimaal 38 en wat jij nog gaat verdienen. Die is voor 40. [medeverdachte 2] : Oke, is goed, ik ga kijken, ik ga kijken, hoe? Want hij vroeg mij wat ik zou verdienen. [medeverdachte 1] : Als ze geen prijs geven, moetje nee zeggen.
Om 14:17 uur belt [medeverdachte 2] naar [medeverdachte 1] :(…) [medeverdachte 2] : Waar heb je dat spul achtergelaten? [medeverdachte 1] : In de keuken.F: Ik zie hier niks. [medeverdachte 1] : In dat ding wat water opwarmt, in die kast, in die kast.(…) [medeverdachte 2] : Nee, niet die, vijf grote, vijf grote. [medeverdachte 1] : Vijf grote???? [medeverdachte 2] : Ja, vijf. Vijf grote? [medeverdachte 1] : Jij zei half, jij zei vijf.. .. [medeverdachte 2] : Ik zei tegen jou, vijf, vijf, grote. [medeverdachte 1] : Ohhh ... [medeverdachte 2] : Dat is het probleem, vijf grote. Er ligt hier niks. [medeverdachte 1] : Ze zijn daar en we moeten dus anderen bij doen.(…) [medeverdachte 2] : Dan hebben we een probleem. Is er hier niks, anders. [medeverdachte 1] : Er zijn wel daar drie of vier, maar niet vijf. [medeverdachte 2] : Een probleem, dan, ik ga kijken hoe ik het met ze oplos. [medeverdachte 1] : Is goed.
Om 14.05 uur belt [medeverdachte 2] naar [medeverdachte 5] en spreken ze ergens af.

Om 15:08 uur stuurt [medeverdachte 5] een sms-bericht aan [F] :Ga nu weg ben half uur daar ok lief meisje kusxxxxx
Om 15:43 uur stuurt [medeverdachte 5] een sms-bericht aan [F] : Ben er lief meisje xxx
Om 15:52 uur smst [F] naar medeverdachte [medeverdachte 5] dat ze er nu aan komt (Bron: tapgesprek 568 op de lijn TA23). De telefoon van [medeverdachte 5] straalt ten tijde van deze sms’jes een zendmast aan de [adres] in [woonplaats] aan.

Om 16:13 uur belt [medeverdachte 2] naar [medeverdachte 1] : [medeverdachte 2] : Hallo. Ik ben over tien klaar en ik kom dan. [medeverdachte 1] : Klaar, alles is goed toch? [medeverdachte 2] : Ja. alles is goed.
Om 16:13 uur straalt de telefoon van medeverdachte [medeverdachte 2] een zendmast aan de [adres] in [woonplaats] aan. Om 16.30 uur straalt zijn telefoon een zendmast aan de [adres] in [woonplaats] aan.

Om 18:08 uur belt [medeverdachte 2] naar [medeverdachte 1] : [medeverdachte 2] : Ben jij ver? [medeverdachte 1] : Ik ben ver ja. [medeverdachte 2] : Maar een (1) van die dingen mist 20 van. Ik keek mee zelf. [medeverdachte 1] : Ja. [medeverdachte 2] : In totaal was het 124 minder. [medeverdachte 1] : Oke ... [medeverdachte 2] : Je weet hoe die gasten werken? [medeverdachte 1] : Ja. [medeverdachte 2] : Zij pakken alles uit, je weet hoe het werkt? [medeverdachte 1] : Ja.
Om 18:10 uur belt [medeverdachte 2] naar [medeverdachte 1] : [medeverdachte 2] : Heb je die ene die ik terug heb gebracht niet hier gelaten. [medeverdachte 1] : Welke? [medeverdachte 2] : Eentje van dat spul, dat ik heb teruggebracht? Zijn ze niet hier. [medeverdachte 1] : Ze zijn wel daar. [medeverdachte 2] : Waar? [medeverdachte 1] : Kijk daar in de woonkamer. [medeverdachte 2] : Ja. [medeverdachte 1] : In die grote .... [medeverdachte 2] : Ja. [medeverdachte 1] : Aan de linkerkant, daar staat een theepot en daarin zit die.
Om 20:40 uur belt [medeverdachte 2] naar [verdachte] :(…) [medeverdachte 2] : Hoe heten die mensen, die zijn euhh ... weet je [adres] , als je naar [adres] gaat. Aan het begin daar, helemaal aan het begin heb je daar!!(…) [medeverdachte 2] : Lutte en Signaal of zo? Ze hebben vijf. 1 in h