Uitspraak ECLI:NL:RBMNE:2019:4182

Deze uitspraak heeft betrekking op het rechtsgebied Strafrecht en is gepubliceerd door de Raad voor de Rechtspraak op 09-09-2019. De uitspraak is gedaan door Rechtbank Midden-Nederland op 10-09-2019, deze uitspraak is bekend onder de European Case Law Identifier (ECLI) ECLI:NL:RBMNE:2019:4182, het zaaknummer waarop deze uitspraak betrekking heeft is 16/260390-18 (P)


Bron: Rechtspraak

RECHTBANK MIDDEN-NEDERLAND

StrafrechtZittingsplaats Lelystad
Parketnummer: 16/260390-18 (P)

Vonnis van de meervoudige kamer van 10 september 2019

in de strafzaak tegen

[verdachte] ,

geboren op [1998] te [geboorteplaats] , wonende te [woonplaats] , [adres] .

ECLI:NL:RBMNE:2019:4182:DOC
nl

RECHTBANK MIDDEN-NEDERLAND

StrafrechtZittingsplaats Lelystad
Parketnummer: 16/260390-18 (P)

Vonnis van de meervoudige kamer van 10 september 2019

in de strafzaak tegen

[verdachte] ,

geboren op [1998] te [geboorteplaats] , wonende te [woonplaats] , [adres] .
1

Dit vonnis is op tegenspraak gewezen naar aanleiding van het onderzoek op de terechtzitting van 27 augustus 2019.

De rechtbank heeft kennisgenomen van de vordering en standpunten van officier van justitie mr. V. Lantain en van wat verdachte en zijn raadsman mr. J.A.C. van den Brink, advocaat te Almere, alsmede de benadeelde partijen [slachtoffer ] , bijgestaan door een medewerker van Slachtofferhulp Nederland en [benadeelde] , bijgestaan door mr. J.A. Neslo, naar voren hebben gebracht.

2

2.
3. zich op 24 juli 2017 in Almere samen met anderen schuldig heeft gemaakt aan mishandeling van [benadeelde] .
De tenlastelegging is als bijlage aan dit vonnis gehecht.

De verdenking komt er, kort en feitelijk weergegeven, op neer dat verdachte:

1.zich op 24 juni 2017 in Almere schuldig heeft gemaakt aan het plegen van openlijk geweld tegen [slachtoffer ] en [benadeelde] ;
primair

zich op 24 juni 2017 in Almere samen met anderen heeft schuldig gemaakt aan een zware mishandeling van [slachtoffer ] ;
subsidiair

zich op 24 juni 2017 in Almere samen met anderen heeft schuldig gemaakt aan een poging tot zware mishandeling van [slachtoffer ] ;
meer subsidiair

zich op 24 juni 2017 in Almere samen met anderen heeft schuldig gemaakt aan mishandeling van [slachtoffer ] ;
3

De dagvaarding is geldig, de rechtbank is bevoegd tot kennisneming van het ten laste gelegde, de officier van justitie is ontvankelijk in de vervolging van verdachte en er zijn geen redenen voor schorsing van de vervolging.

4

4.1
Het standpunt van de officier van justitie

De officier van justitie achter het onder 3 ten laste gelegde niet wettig en overtuigend te bewijzen, zodat verdachte hiervan moet worden vrijgesproken. De officier van justitie acht het onder 1 ten laste gelegde wettig en overtuigend te bewijzen, met dien verstande dat verdachte moet worden vrijgesproken van de geweldshandelingen tegen [benadeelde] en van het schoppen en trappen ten aanzien van [slachtoffer ] . Ook het onder 2 subsidiair ten laste gelegde acht de officier van justitie wettig en overtuigend te bewijzen, met uitzondering van het schoppen en trappen. Verdachte heeft voorwaardelijk opzet gehad op het toebrengen van zwaar lichamelijk letsel, door het achterover trekken van [slachtoffer ] waardoor hij ten val kwam en het geven van meerdere stompen in de richting van zijn gezicht.
4.2
Het standpunt van de verdediging

De raadsman heeft aan de hand van zijn pleitnotities het volgende aangevoerd. Verdachte heeft geen geweldshandelingen jegens [benadeelde] verricht, zodat hij moet worden vrijgesproken van alle hem verweten gedragingen jegens [benadeelde] . Jegens [slachtoffer ] heeft verdachte niet meer gedaan dan vastpakken en/of wegtrekken en/of duwen en slaan en/of stompen. De overige geweldshandelingen kunnen niet worden bewezen. Ten aanzien van het onder 1 moet verdachte bovendien worden vrijgesproken omdat niet voldaan is aan het vereiste bestanddeel ‘in vereniging’. Ten aanzien van het onder 2 ten laste gelegde heeft de raadsman bepleit dat het handelen van verdachte geen zware mishandeling op poging daartoe oplevert, nu (voorwaardelijk) opzet op zwaar lichamelijk letsel ontbreekt. Voorts is geen sprake van medeplegen. Tot slot heeft de raadsman bepleit dat verdachte ten aanzien van feit 2 een geslaagd beroep op noodweer(exces) toekomt.
4.3
Het oordeel van de rechtbank

Vrijspraak van het onder 2 ten laste gelegde

Op grond van de inhoud van het dossier, met inbegrip van de ter terechtzitting getoonde camerabeelden, kan worden vastgesteld dat er in de uitgaansgelegenheid [café] een vechtpartij is ontstaan, waarbij door een grote groep personen, waaronder zowel de verdachte en zijn medeverdachten als de aangevers, over en weer geweld is gebruikt. Dat verdachte en zijn medeverdachten tijdens die vechtpartij zich niet onbetuigd hebben gelaten en geslagen hebben/ slaande bewegingen hebben gemaakt is naar het oordeel van de rechtbank voldoende vast komen te staan. Echter is op grond van de inhoud van het dossier en de ter terechtzitting getoonde camerabeelden niet vast te stellen dat er tijdens de vechtpartij tussen verdachte en zijn medeverdachten een vorm van bewuste en nauwe samenwerking is geweest die nadrukkelijk gericht was op het (al dan niet voorwaardelijk) opzettelijk toebrengen van zwaar lichamelijk letsel. Bovendien kan de rechtbank niet vaststellen wie van alle betrokkenen welk letsel heeft veroorzaakt, zodat verdachte met betrekking tot het door [slachtoffer ] bekomen letsel geen strafrechtelijk verwijt gemaakt kan worden. Verdachte zal daarom worden vrijgesproken van het onder 2 ten laste gelegde.
Vrijspraak van het onder 3 ten laste gelegde

Met de officier van justitie en de raadsman is de rechtbank van oordeel dat op grond van de stukken in het dossier en de camerabeelden niet kan worden vastgesteld dat verdachte geweldshandelingen heeft gepleegd jegens [benadeelde] , zodat verdachte hiervan dient te worden vrijgesproken.
Ten aanzien van het onder 1 ten laste gelegde

Partiele vrijspraak

Zoals hiervoor reeds is overwogen is de rechtbank van oordeel dat niet bewezen kan worden dat verdachte geweld heeft gepleegd jegens [benadeelde] , zodat hij van dit deel van de tenlastelegging dient te worden vrijgesproken. Ook ten aanzien van het ten laste gelegde schoppen en trappen bevat het dossier onvoldoende bewijs zodat verdachte ook hiervan dient te worden vrijgesproken.
Bewijsmiddelen
_4940fa3e-c67a-45e0-84a0-4df23db073fd

[slachtoffer ] heeft aangifte gedaan van een incident dat plaatsvond op 24 juni 2017 in Almere. Hij heeft onder meer het volgende verklaard. Ik was bij café [café] op de [adres] in [vestigingsplaats] . Ik werd toen opeens van achteren bij mijn oksel en armen vastgepakt en naar achteren getrokken. Ik voelde dat ik op dat moment werd geslagen. Degene die dit deed sloeg voornamelijk op mijn hoofd in terwijl ik door iemand anders werd vastgehouden. Toen ik naar achteren werd getrokken voelde ik dat ik op een gegeven moment van de verhoging van het podium viel. Toen ik op de grond was voelde ik dat ik nog steeds werd geslagen, voornamelijk op mijn hoofd. Dit gebeurde door meerdere personen. In het ziekenhuis bleek dat mijn elleboog was gebroken. Ook had ik een gescheurde lip. Ook had ik last van mijn rechteroogkas en neus. Dit doet nog steeds zeer.
Verdachte heeft onder meer het volgende verklaard: “Ik was samen met vrienden in café [café] . Ik heb hem (de rechtbank begrijpt: [slachtoffer ] ) om zijn nek gepakt. Wij zijn van het podium gevallen. Ik heb [slachtoffer ] (de rechtbank begrijpt: [slachtoffer ] ) een klap teruggegeven.”
Bewijsoverweging

De raadsman heeft bepleit dat verdachte moet worden vrijgesproken van het onder 1 ten laste gelegde aangezien geen sprake was van een nauwe en bewuste samenwerking, zodat niet voldaan is aan de delictsomschrijving “in vereniging”. De rechtbank overweegt daartoe het volgende. Uit de bewijsmiddelen valt op te maken dat op enig moment een vechtpartij is ontstaan, waarbij meerdere personen geweld hebben gebruikt tegen [slachtoffer ] . Uit de bewijsmiddelen volgt ook dat verdachte [slachtoffer ] heeft geslagen. Daarmee heeft verdachte een zodanig wezenlijke bijdrage geleverd aan het gepleegde geweld, dat sprake is van het in vereniging plegen van geweld. Dat de vorm van samenwerking tijdens de vechtpartij enigszins diffuus is geweest, past binnen de context van het gepleegde openlijk geweld. De samenwerking is voldoende komen vast te staan om te komen tot bewijs voor het in vereniging plegen van geweld. Het verweer van de raadsman wordt in zoverre verworpen en de rechtbank tot een bewezenverklaring van het onder 1 ten laste gelegde.
5

1 op 24 juni 2017 te Almere openlijk, te weten, in café [café] (gelegen aan de [adres] ), in elk geval op een voor het publiek toegankelijke plaats, in vereniging geweld heeft gepleegd tegen een persoon te weten [slachtoffer ] door die [slachtoffer ] :- meermaals tegen het gezicht/hoofd, althans het lichaam, te slaan en/of stompen en/of- vast te pakken en/of weg te trekken en/of duwen waardoor die [slachtoffer ] ten val is gekomen.
De rechtbank acht wettig en overtuigend bewezen dat verdachte:

Voor zover in het bewezen verklaarde deel van de tenlastelegging taal- en/of schrijffouten voorkomen, zijn deze in de bewezenverklaring verbeterd. Verdachte is daardoor niet in de verdediging geschaad.

Hetgeen onder 1 meer of anders is ten laste gelegd is niet bewezen. Verdachte wordt hiervan vrijgesproken.

6

Er is geen omstandigheid aannemelijk geworden die de strafbaarheid van het bewezen verklaarde uitsluit, zodat dit strafbaar is.

Het bewezen verklaarde levert volgens de wet het volgende strafbare feit op:

1.
openlijk in vereniging geweld plegen tegen personen

7

Er is geen omstandigheid gebleken of aannemelijk geworden die de strafbaarheid van verdachte uitsluit. Verdachte is dan ook strafbaar.

8

8.1
De vordering van de officier van justitie

De officier van justitie heeft gevorderd verdachte ter zake van het door de officier van justitie bewezen geachte te veroordelen tot een taakstraf van 120 uren, indien niet of niet naar behoren verricht te vervangen door 60 dagen hechtenis.
8.2
Het standpunt van de verdediging

De verdediging heeft primair verzocht toepassing te geven aan het bepaalde in artikel 9a van het Wetboek van Strafrecht. Subsidiair heeft de verdediging verzocht een lagere taakstraf op te leggen dan door de officier van justitie gevorderd.
8.3
Het oordeel van de rechtbank

Bij het bepalen van de straf heeft de rechtbank rekening gehouden met de ernst van het bewezen verklaarde, de omstandigheden waaronder dit is begaan en de persoon van verdachte, zoals ter terechtzitting is gebleken.
Verdachte is op 24 juni 2017 in café [café] betrokken geraakt bij een vechtpartij. Op de camerabeelden van het incident is te zien dat verdachte en de medeverdachten geweldshandelingen hebben verricht jegens [slachtoffer ] . Daarmee heeft verdachte zich schuldig gemaakt aan openlijk geweld. Verdachte heeft daarmee inbreuk gemaakt op de persoonlijke integriteit en de gezondheid van [slachtoffer ] . [slachtoffer ] is tijdens de vechtpartij op de grond terecht gekomen en heeft hierdoor letsel opgelopen, waaronder een elleboogfactuur. Uit de schriftelijke slachtofferverklaring in het dossier blijkt dat het incident op [slachtoffer ] grote indruk heeft gemaakt en dat hij naast het fysieke letsel ook geestelijke klachten heeft overgehouden aan het incident. De rechtbank rekent het verdachte aan dat hij heeft deelgenomen aan de vechtpartij en dat hij zich niet van dit geweldsincident gedistantieerd heeft.

Bij haar beslissing heeft de rechtbank in het voordeel van verdachte rekening gehouden met:

Weliswaar rechtvaardigen de geldende oriëntatiepunten straftoemeting van het LOVSoplegging van een forse taakstraf, zoals door de officier van justitie is gevorderd, maar in de omstandigheden van het geval, zoals hiervoor genoemd, ziet de rechtbank aanleiding om daarvan af te wijken. Ondanks dat verdachte zich samen met de medeverdachten ernstig heeft misdragen door betrokken te raken bij een vechtpartij, als gevolg waarvan [slachtoffer ] naar letsel heeft opgelopen, is de rechtbank van oordeel dat verantwoordelijkheid hiervoorniet uitsluitend bij verdachte en de medeverdachten ligt. Om deze reden zal de rechtbank een lagere straf opleggen dan door de officier van justitie is gevorderd.
Anders dan de raadsman ziet de rechtbank in de omstandigheden van het geval geen aanleiding om toepassing te geven aan het rechterlijk pardon van artikel 9a van het Wetboek van Strafrecht.
Alles afwegende is de rechtbank van oordeel dat een taakstraf voor de duur van 40 uren passend en geboden is.
-

de omstandigheid dat zowel door verdachte en de medeverdachten als de aangevers over en weer geweld is gebruikt en dat er daarnaast nog meer personen betrokken lijken te zijn bij de vechtpartij, die niet terecht staan.

een uittreksel justitiële documentatie betreffende verdachte van 19 december 2018, waaruit blijkt dat verdachte niet eerder voor een soortgelijk feit is veroordeeld;

het tijdsverloop tussen de dag van het geweldincident en het wijzen van dit vonnis.

9

De vordering van de benadeelde partij [benadeelde]

heeft zich als benadeelde partij in het geding gevoegd en vordert een bedrag van € 1.911,30. Dit bedrag bestaat uit € 511,30 materiële schade en € 1.400,00 immateriële schade, ten gevolge van de aan verdachte onder 1 en 3 ten laste gelegde feiten.
De officier van justitie heeft zich op het standpunt gesteld dat de vordering van de benadeelde partij moet worden afgewezen, gelet op haar standpunt dat verdachte moet worden vrijgesproken van de mishandeling van [benadeelde] . De verdediging heeft bepleit dat de vordering van de benadeelde partij niet-ontvankelijk moet worden verklaar, gelet op de bepleite vrijspraak. Daarnaast heeft de raadsman bepleit dat de vordering een onevenredige belasting van het strafgeding oplevert, zodat de benadeelde partij in de vordering niet ontvankelijk moet worden verklaard. Subsidiair heeft de raadsman bepleit dat sprake is van eigen schuld.

De rechtbank zal de benadeelde partij [benadeelde] niet-ontvankelijk verklaren in de vordering, nu verdachte van de geweldshandelingen jegens [benadeelde] zal worden vrijgesproken. De benadeelde partij kan de vordering bij de burgerlijke rechter aanbrengen.

Nu de benadeelde partij niet-ontvankelijk wordt verklaard in zijn vordering, zullen kosten worden gecompenseerd, in die zin dat ieder zijn eigen kosten draagt.

De vordering van de benadeelde partij [slachtoffer ]

heeft zich als benadeelde partij in het geding gevoegd en vordert een bedrag van € 20.832,40. Dit bedrag bestaat uit € 19.732,40 materiële schade en € 1.100,00 immateriële schade, ten gevolge van de aan verdachte onder 1 en 2 ten laste gelegde feiten.
De officier van justitie heeft zich op het standpunt gesteld dat de posten , en (in totaal € 2.293,86) voldoende onderbouwd zijn en voor vergoeding in aanmerking komen, hoofdelijk met de medeverdachten, te vermeerderen met de wettelijke rente en met toepassing van de schadevergoedingsmaatregel. Voor wat betreft de posten , en heeft de officier van justitie zich op het standpunt gesteld dat de behandeling hiervan een onevenredige belasting van het strafgeding oplevert, zodat de vordering voor dat deel niet-ontvankelijk moet worden verklaard. De verdediging heeft bepleit dat de vordering van de benadeelde partij niet-ontvankelijk moet worden verklaar, gelet op de bepleite vrijspraak. Daarnaast heeft de raadsman bepleit dat de vordering een onevenredige belasting van het strafgeding oplevert, zodat de benadeelde partij in de vordering niet ontvankelijk moet worden verklaard. Subsidiair heeft de raadsman bepleit dat sprake is van eigen schuld.

De rechtbank is van oordeel dat de behandeling van de vordering van [slachtoffer ] een onevenredige belasting van het strafgeding oplevert, mede gelet op het late tijdstip waarop de vordering in het geding is gebracht en daarmee de beperkte mogelijkheden voor de verdediging de vordering te kunnen betwisten. De rechtbank zal daarom de benadeelde partij niet-ontvankelijk verklaren en bepalen dat de vordering slechts bij de burgerlijke rechter kan worden aangebracht.

Nu de benadeelde partij niet-ontvankelijk wordt verklaard in zijn vordering, zullen kosten worden gecompenseerd, in die zin dat ieder zijn eigen kosten draagt.

10

De beslissing berust op de artikelen 22c, 22d, 141 van het Wetboek van Strafrecht, zoals de artikelen luidden ten tijde van het bewezen verklaarde.

beslissing

11

- verklaart het onder 2 en 3 ten laste gelegde niet bewezen en spreekt verdachte daarvan vrij;
- verklaart het onder 1 ten laste gelegde bewezen zoals hiervoor in rubriek 5 is vermeld;
- verklaart het onder 1 meer of anders ten laste gelegde niet bewezen en spreekt verdachte daarvan vrij;
- verklaart het onder 1 bewezen verklaarde strafbaar en kwalificeert dit zoals hiervoor in rubriek 6 is vermeld;
- verklaart verdachte strafbaar;
- veroordeelt verdachte tot een taakstraf van ;
- beveelt dat voor het geval verdachte de taakstraf niet of niet naar behoren verricht de taakstraf wordt vervangen door 20 dagen hechtenis;
- verklaart [benadeelde] niet-ontvankelijk in de vordering en bepaalt dat de vordering kan worden aangebracht bij de burgerlijke rechter;
- compenseert de proceskosten van de benadeelde partij en verdachte, in die zin dat ieder zijn eigen kosten draagt;
- verklaart [slachtoffer ] niet-ontvankelijk in de vordering en bepaalt dat de vordering kan worden aangebracht bij de burgerlijke rechter;
- compenseert de proceskosten van de benadeelde partij en verdachte, in die zin dat ieder zijn eigen kosten draagt.
1
2
3.
De rechtbank:

Vrijspraak

Bewezenverklaring

Strafbaarheid

Oplegging straf

Benadeelde partij [benadeelde]

Benadeelde partij [slachtoffer ]

Dit vonnis is gewezen door mr. D.S. Terporten-Hop, voorzitter, mrs. H. den Haan en H. Bakker, rechters, in tegenwoordigheid van mr. G.J. van Klompenburg, griffier, en is uitgesproken op de openbare terechtzitting van 10 september 2019.
Mr. H. den Haan en mr. H. Bakker zijn buiten staat dit vonnis mede te ondertekenen.

Bijlage: de tenlastelegging

Aan verdachte wordt ten laste gelegd dat:

hij op of omstreeks 24 juni 2017 te [vestigingsplaats] , althans in het arrondissement Midden-Nederland, openlijk, te weten, in cafe [café] (gelegen aan de [adres] ), in elk geval op of aan de openbare weg en/of op een voor het publiek toegankelijke plaats, in vereniging geweld heeft gepleegd tegen een persoon te weten [slachtoffer ] en/of [benadeelde] door die [slachtoffer ] :-één of meermaals in/tegen het gezicht/hoofd, althans het lichaam, te slaan en/of stompen en/of-(met een nekklem) vast te pakken en/of weg te trekken en/of duwen (waardoor die [slachtoffer ] ten val is gekomen) en/of-één of meermaals in/tegen het gezicht/hoofd, althans het lichaam, te slaan en/of stompen en/of (met geschoeide voeten) te schoppen terwijl die [slachtoffer ] op de grond lagen/ofdie [benadeelde] :-bij de keel vast te pakken en/of-één of meermaals in/tegen het gezicht/hoofd, althans het lichaam, te slaan en/of stompen.
hij op of omstreeks 24 juni 2017 te Almere, althans in het arrondissement Midden-Nederland, tezamen en in vereniging met een of meer anderen, althans alleen, aan [slachtoffer ] opzettelijk zwaar lichamelijk letsel, te weten een fractuur in de elleboog en/of één of meerdere littekens in het gelaat, heeft toegebracht, door die [slachtoffer ] :-één of meermaals in/tegen het gezicht/hoofd, althans het lichaam, te slaan en/of stompen en/of-(met een nekklem) vast te pakken en/of weg te trekken en/of duwen (waardoor die [slachtoffer ] ten val is gekomen) en/of -één of meermaals in/tegen het gezicht/hoofd, althans het lichaam, te slaan en/of stompen en/of (met geschoeide voeten) te schoppen terwijl die [slachtoffer ] op de grond lag;
subsidiair

leiden:
hij op of omstreeks 24 juni 2017 te Almere, althans in het arrondissement Midden-Nederland, tezamen en in vereniging met een of meer anderen, althans alleen, ter uitvoering van het door verdachte voorgenomen misdrijf om aan [slachtoffer ] opzettelijk zwaar lichamelijk letsel toe te brengen, die [slachtoffer ] :-één of meermaals in/tegen het gezicht/hoofd, althans het lichaam, hebben geslagen en/of gestompt en/of-(met een nekklem) hebben vastgepakt en/of weggetrokken en/of weggeduwd (waardoor die [slachtoffer ] ten val is gekomen) en/of -één of meermaals in/tegen het gezicht/hoofd, althans het lichaam, hebben geslagen en/of gestompt en/of (met geschoeide voeten) geschopt terwijl die [slachtoffer ] op de grond lag,terwijl de uitvoering van dat voorgenomen misdrijf niet is voltooid;
meer subsidiair

hij op of omstreeks 24 juni 2017 te Almere, althans in het arrondissement Midden-Nederland, tezamen en in vereniging met een of meer anderen, althans alleen, [slachtoffer ] heeft mishandeld door die [slachtoffer ] :-één of meermaals in/tegen het gezicht/hoofd, althans het lichaam, te slaan en/of stompen en/of-(met een nekklem) vast te pakken en/of weg te trekken en/of duwen (waardoor die [slachtoffer ] ten val is gekomen) en/of-één of meermaals in/tegen het gezicht/hoofd, althans het lichaam, te slaan en/of stompen en/of (met geschoeide voeten) te schoppen terwijl die [slachtoffer ] op de grond lag,terwijl het feit zwaar lichamelijk letsel, te weten een fractuur in de elleboog en/of één of meerdere littekens in het gelaat ten gevolge heeft gehad.
hij op of omstreeks 24 juni 2017 te Almere, althans in het arrondissement Midden-Nederland, tezamen en in vereniging met een of meer anderen, althans alleen, [benadeelde] heeft mishandeld door die [benadeelde] :-bij de keel vast te pakken en/of-één of meermaals in/tegen het gezicht/hoofd, althans het lichaam, te slaan en/of stompen,terwijl het feit zwaar lichamelijk letsel, te weten zenuwschade aan één of meerdere vingers ten gevolge heeft gehad;
_4940fa3e-c67a-45e0-84a0-4df23db073fd
1

Wanneer hierna wordt verwezen naar paginanummers betreft dit pagina’s van op ambtseed of ambtsbelofte opgemaakte processen-verbaal. Deze processen-verbaal zijn als bijlagen opgenomen bij het in de wettelijke vorm opgemaakte proces-verbaal van 7 september 2018, genummerd 2017192292, opgemaakt door politie Midden-Nederland, doorgenummerd 1 tot en met 99. Tenzij anders vermeld, zijn dit processen-verbaal in de wettelijke vorm opgemaakt door daartoe bevoegde opsporingsambtenaren.

_8b3d89a3-5889-4e3c-b4a6-f10091046cbc
2

Pagina 19 en 20.

_50f91569-51e4-4e75-afed-f86775eb543e
3

De verklaring van verdachte ter terechtzitting van 27 augustus 2019.