Uitspraak ECLI:NL:RBDHA:2020:2680

Deze uitspraak heeft betrekking op het rechtsgebied Bestuursrecht; Vreemdelingenrecht en is gepubliceerd door de Raad voor de Rechtspraak op 25-03-2020. De uitspraak is gedaan door Rechtbank Den Haag op 23-03-2020, deze uitspraak is bekend onder de European Case Law Identifier (ECLI) ECLI:NL:RBDHA:2020:2680, het zaaknummer waarop deze uitspraak betrekking heeft is NL20.332


Bron: Rechtspraak

RECHTBANK DEN HAAG

bold

[verzoekster] , verzoeksterde staatssecretaris van Justitie en Veiligheid, verweerder
(gemachtigde: mr. Ch.R. Vink).
Zittingsplaats Haarlem

Bestuursrecht

zaaknummer: NL20.332

V-nummer: [nummer](gemachtigde: mr. R.S. Nandoe),
en

ECLI:NL:RBDHA:2020:2680:DOC
nl

RECHTBANK DEN HAAG
bold

[verzoekster] , verzoeksterde staatssecretaris van Justitie en Veiligheid, verweerder
(gemachtigde: mr. Ch.R. Vink).
Zittingsplaats Haarlem

Bestuursrecht

zaaknummer: NL20.332

V-nummer: [nummer](gemachtigde: mr. R.S. Nandoe),
en

procesverloop

Procesverloop

Bij besluit van 30 december 2019 (het bestreden besluit) heeft verweerder de aanvraag van verzoekster om verlening van een verblijfsvergunning asiel voor bepaalde tijd afgewezen als kennelijk ongegrond.

Verzoekster heeft tegen het bestreden besluit beroep ingesteld.

Het onderzoek ter zitting heeft, samen met het verzoek om een voorlopige voorziening met zaaknummer NL20.333, plaatsgevonden op 4 februari 2020. Verzoekster is verschenen, bijgestaan door haar gemachtigde. Als tolk is verschenen [tolk] . Verweerder heeft zich laten vertegenwoordigen door zijn gemachtigde.

Bij besluit van 6 februari 2020 heeft verweerder verzoekster medegedeeld dat aan haar een verblijfsdocument EU/EER is toegekend.

Naar aanleiding hiervan heeft verzoekster op 7 februari 2020 het beroep ingetrokken met daarbij het verzoek verweerder te veroordelen tot vergoeding van de proceskosten.

De rechtbank heeft verweerder in de gelegenheid gesteld te reageren op dat verzoek.

Verweerder heeft hierop niet gereageerd.

Overwegingen

1. De rechtbank doet op grond van artikel 8:54 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) zonder zitting uitspraak op het verzoek om proceskostenveroordeling.
2. De veroordeling van een partij in de proceskosten is geregeld in de artikelen 8:75 en 8:75a van de Awb en nader uitgewerkt in het Besluit proceskosten bestuursrecht (Bpb). Als een beroep wordt ingetrokken, omdat het bestuursorgaan geheel of gedeeltelijk aan de indiener van het beroepschrift is tegemoet gekomen, kan de rechtbank op verzoek van de indiener dat bestuursorgaan bij afzonderlijke uitspraak veroordelen in de proceskosten. Dit is geregeld in artikel 8:75a van de Awb.
3. Verzoekster is op [geboortedatum] 2019 bevallen van een dochter met de Nederlandse nationaliteit. Op 30 december 2019 heeft zij een aanvraag ingediend voor een verblijfsdocument EU/EER op grond van het arrest van het Hof van Justitie van 10 mei 2017 inzake Chavez-Vilchez, ECLI:EU:2017:354. Verweerder heeft deze aanvraag bij kennisgeving van 6 februari 2020 ingewilligd.
4. Gelet op de gedingstukken en het hiervoor weergegeven procesverloop is geen sprake van tegemoet komen aan het beroep van verzoekster.
5. Het verzoek om een vergoeding in de proceskosten van deze procedure wordt als kennelijk ongegrond afgewezen.
beslissing

Beslissing

De rechtbank wijst het verzoek om vergoeding van de proceskosten af.

Deze uitspraak is gedaan door mr. E.P.W. van de Ven, rechter, in aanwezigheid van drs. M.A.J. Arts, griffier.Deze uitspraak is gedaan en bekend gemaakt op 23 maart 2020.
Deze uitspraak is gedaan op 23 maart 2020. Als gevolg van maatregelen rondom het Coronavirus is deze uitspraak niet uitgesproken op een openbare uitsprakenzitting. Zodra het openbaar uitspreken weer mogelijk is, wordt deze uitspraak alsnog in het openbaar uitgesproken.
Rechtsmiddel

Tegen deze uitspraak kan verzet worden ingesteld bij deze rechtbank binnen zes weken na de dag van bekendmaking. De indiener van het verzetschrift kan daarbij vragen in de gelegenheid te worden gesteld over het verzet te worden gehoord.