Uitspraak ECLI:NL:RBAMS:2019:780

Deze uitspraak heeft betrekking op het rechtsgebied Strafrecht en is gepubliceerd door de Raad voor de Rechtspraak op 07-02-2019. De uitspraak is gedaan door Rechtbank Amsterdam op 08-02-2019, deze uitspraak is bekend onder de European Case Law Identifier (ECLI) ECLI:NL:RBAMS:2019:780, het zaaknummer waarop deze uitspraak betrekking heeft is 13/659261-16 (Promis)


Bron: Rechtspraak

RECHTBANK AMSTERDAM

VONNIS

Parketnummer: 13/659261-16 (Promis)

Datum uitspraak: 8 februari 2019

Vonnis van de rechtbank Amsterdam, meervoudige strafkamer, in de strafzaak tegen

[verdachte]

geboren te [geboorteplaats] op [geboortedag] 1985,ingeschreven in de Basisregistratie Personen op het adres [adres] , [woonplaats] .

ECLI:NL:RBAMS:2019:780:DOC
nl

RECHTBANK AMSTERDAM

VONNIS

Parketnummer: 13/659261-16 (Promis)

Datum uitspraak: 8 februari 2019

Vonnis van de rechtbank Amsterdam, meervoudige strafkamer, in de strafzaak tegen

[verdachte]

geboren te [geboorteplaats] op [geboortedag] 1985,ingeschreven in de Basisregistratie Personen op het adres [adres] , [woonplaats] .
1

De rechtbank heeft kennisgenomen van de vordering van mr. F.C. van Dijk, officier van justitie te Amsterdam en van wat verdachte en zijn raadsman mr. J. de Vries naar voren hebben gebracht.
2

Aan verdachte is ten laste gelegd dat hij op of omstreeks 27 maart 2016 te Amsterdam, in elk geval in Nederland, met een ander of anderen, op of aan de openbare weg, Rembrandtplein, in elk geval op of aan een openbare weg, openlijk in vereniging geweld heeft gepleegd tegen een of meer tot op heden onbekend gebleven perso(o)n(en), welk geweld bestond uit het duwen en/of het schoppen en/of het trappen en/of het slaan en/of het stompen en/of het gooien met een stoel van en/of naar een of meer van die tot op heden onbekend gebleven perso(o)n(en).

3

4

4.1
Het standpunt van het Openbaar MinisterieDe officier van justitie komt tot een bewezenverklaring van het ten laste gelegde feit en draagt daartoe het volgende aan. Verdachte wordt door vier verbalisanten herkend, allen werkzaam bij de voetbaleenheid van de politie. Daarbij heeft verbalisant [verbalisant] de verdachte in de uitoefening van zijn werk ook gesproken. Ten tijde van het gevecht heeft verdachte een donker petje op met een witte opdruk.Op de camerabeelden is te zien dat verdachte meeloopt met de andere verdachten en bij hen staat op het moment dat medeverdachte [medeverdachte 6] de eerste klap uitdeelt. Te zien is dat verdachte zelf slaat en met de anderen deelneemt aan het gevecht.Verdachte heeft zijn aandeel op zitting bekend.
4.2
Het standpunt van de raadsmanDe raadsman heeft zich wat de bewezenverklaring betreft gerefereerd aan het oordeel van de rechtbank.
4.3
Het oordeel van de rechtbankDe rechtbank komt tot een bewezenverklaring van het ten laste gelegde feit.Zij baseert zich daarbij allereerst op de bekennende verklaring die verdachte ter zitting heeft afgelegd, zoals neergelegd in het proces-verbaal van die zitting, en verder op de inhoud van het proces-verbaal van bevindingen, nummer [nummer] van 4 april 2016, in de wettelijke vorm opgemaakt door de daartoe bevoegde opsporingsambtenaar met codenaam [codenaam] en het proces-verbaal van herkenning, nummer [nummer] , gedateerd 14 april 2016, in de wettelijke vorm opgemaakt door de daartoe bevoegde opsporingsambtenaar met codenaam [codenaam] met de daarbij gevoegde foto-bijlage (pagina’s niet doorgenummerd).
Het proces-verbaal van bevindingen van 4 april 2016 houdt onder meer in als verklaring van de verbalisant, zakelijk weergegeven:

Op zondag 27 maart 2016 heeft er een openlijke geweldpleging plaats gevonden op hetRembrandtplein te Amsterdam. De beschikbare videobeelden van voornoemd incident zijn door mij, verbalisant, uitvoerig bekeken.Het beschikbare beeldmateriaal betreft videobeelden van de aldaar gesitueerdebeveiligingscamera’s, de beelden betreffen opgenomen beelden van:27 maart 2016, tijdstip 00:45 tot 01:15 uur.
Op met name de beelden van 26 maart 2016 is er door de dienstdoende bedienaars van decamera’s ingezoomd op de aldaar aanwezige doelgroep.
Van het beschikbare beeldmateriaal zijn vervolgens van 10 verschillende personen videostillsbij de collega’s van het Voetbal- en Evenemententeam uitgezet met de vraag of men depersonen kon herkennen.Op de beelden is waar te nemen dat het incident start nadat [medeverdachte 3] , net buiten beeld kennelijk ruzie heeft met een persoon die staat te wachten in de rij voor de [naam] . Portiers van de [naam] bemoeien zich kennelijk met dit voorval door direct er naar toe te lopen. Op de beelden is waar te nemen dat [medeverdachte 3] een onbekend gebleven persoon in de wachtrij vervolgens een duw geeft en met zijn hand een slaande beweging maakt naar het gelaat.Als er vervolgens een groep, naar later blijkt Engelse toeristen, naar buiten komt lopen vallende Ajacieden deze aan. Hierbij wordt geduwd, geslagen met een stoel, gestompt en geschoptdoor diverse Ajacieden. Op de beelden is waar te nemen dat er op twee locaties gelijktijdigwordt gevochten. Ook is waar te nemen dat de agressie voornamelijk afkomstig is van deaanwezige Ajacieden en dat de “Engelse” toeristen voortdurend trachtten de boel te sussen ente doen ophouden.Op de beelden is waar te nemen dat de verdachten contact met elkaar hebben en het isambtshalve bekend dat de verdachten elkaar allemaal persoonlijk kennen. Ook is waar tenemen dat de verdachten gezamenlijk een aantal slachtoffers uit de “Engelse” groep belagen.Van het beschikbare beeldmateriaal zijn videostills gemaakt. De videostills staan zoveel mogelijk op chronologische volgorde.
Op de videostills worden de verdachten weergegeven met hun achternaam. De personalia van de verdachten luiden: [medeverdachte 1] : [medeverdachte 1] , geboren [geboortedatum] te [geboorteplaats] [medeverdachte 2] : [medeverdachte 2] , geboren [geboortedatum] te [geboorteplaats] [medeverdachte 3] : [medeverdachte 3] , geboren [geboortedatum] te [geboorteplaats] [medeverdachte 4] : [medeverdachte 4] , geboren [geboortedatum] te [geboorteplaats] [verdachte] : [verdachte] , geboren [geboortedag] 1985 te [geboorteplaats] [medeverdachte 5] : [medeverdachte 5] , geboren [geboortedatum] te [geboorteplaats] [medeverdachte 6] : [medeverdachte 6] , geboren [geboortedatum] te [geboorteplaats] [medeverdachte 7] : [medeverdachte 7] , geboren [geboortedatum] te [geboorteplaats] [medeverdachte 8] : [medeverdachte 8] , geboren [geboortedatum] te [geboorteplaats]
Het proces-verbaal van herkenning van 14 april 2016 houdt onder meer in als verklaring van de verbalisant, zakelijk weergegeven:

Op 31 maart 2016 ontving ik een bestand met foto’s van personen. Ik kreeg de vraag om een proces-verbaal van herkenning op te maken indien men de afgebeelde personen zou herkennen. De afgebeelde personen zouden verdachten zijn bij een openlijke geweldpleging.Ik herken ambtshalve de locatie waar de verdachte zich bevindt: café [naam café] , gevestigd aan het [vestigingsadres] te Amsterdam. Dit is het bekende uitgaansgebied van Amsterdam. Ik herkende de verdachte , geboren [geboortedag] 1985 te [geboorteplaats] , voor honderd procent op de getoonde afbeeldingen aan zijn gezicht, smal hoofd, slank postuur, puntige neus en blanke huidskleur. De rechtbank stelt vast dat bij het proces-verbaal een aantal (ongenummerde) videostills is gevoegd, waarbij steeds als onderschrift met betrekking tot het incident onder meer het volgende staat genoteerd:
Verklaring van verdachte ter zitting

Verdachte heeft op zitting, kort samengevat, verklaard dat hij op 27 maart 2016 met anderen op het Rembrandtplein in Amsterdam is geweest. Hij heeft verklaard dat hij tegen de tijd dat het gevecht al op z’n einde liep naar de vechtenden is toegegaan en een man heeft geschopt die hem bij zijn been greep.Verdachte heeft verklaard dat hij zichzelf op de (op zitting getoonde) camerabeelden heeft herkend.
Aandeel verdachte, geweld ‘in vereniging’

Voor het bewijs van 'in vereniging' plegen van geweld in de zin van artikel 141, eerste lid, Wetboek van Strafrecht (Sr) moet komen vast te staan dat de betrokkene een voldoende significante of wezenlijke bijdrage heeft geleverd aan het geweld. Deze bijdrage hoeft niet zelf van gewelddadige aard te zijn. De enkele omstandigheid dat iemand aanwezig is in een groep die openlijk geweld pleegt, is niet zonder meer voldoende om hem te kunnen aanmerken als iemand die 'in vereniging' geweld pleegt.
De rechtbank is van oordeel dat verdachte een voldoende significante rol heeft gespeeld bij de tenlastegelegde openlijke geweldpleging. Verdachte heeft bewust, samen met anderen, deelgenomen aan de gewelddadige confrontatie met de in het proces-verbaal van 4 april 2016 als ‘Engelse toeristen’ aangeduide personen op het Rembrandtplein.

Nu de rechtbank tot de conclusie komt dat verdachte een voldoende significante rol heeft geleverd aan het geweld door meerdere personen tegen deze slachtoffers, is sprake van het ‘in vereniging’ plegen van geweld in de zin van artikel 141, eerste lid, van het Wetboek van Strafrecht.

-

[medeverdachte 1] () loopt richting de groep en [medeverdachte 3] volgt direct. [medeverdachte 1] spreekt de groep aan. [medeverdachte 6] kijkt even toe wat er kennelijk gaat gebeuren.

[medeverdachte 3] loopt direct richting groep.

[medeverdachte 6] slaat direct met zijn rechter [vuist] naar het hoofd van de onbekend gebleven [man] in het rood geblokte houthakkersshirt.

(…) Het slachtoffer deinst naar achteren.

[medeverdachte 3] balt zijn rechtervuist en slaat het slachtoffer die niet kijkt met kracht op de zijkant van zijn hoofd.

[medeverdachte 3] slaat hierop gelijk een onbekend gebleven slachtoffer twee keer met zijn rechtervuist op zijn achterhoofd. Het slachtoffer deinst weg.

Een derde slachtoffer stapt naar voren en steekt zijn hand uit. (…) [medeverdachte 6] stapt gelijk naar voren en slaat het derde slachtoffer met zijn rechterhand in zijn gezicht.

[medeverdachte 6] slaat het derde slachtoffer op zijn gezicht. Ook het derde slachtoffer duikt ineen.

[medeverdachte 1] slaat een vierde slachtoffer met zijn rechter [vuist] (…) in zijn gezicht.

Ook [medeverdachte 8] begint met vechten en schopt met zijn linkerbeen (…) een vijfde slachtoffer. Het slachtoffer staat met de beide handen in de lucht (…).

[medeverdachte 3] en [medeverdachte 1] raken in gevecht met een slachtoffer. [medeverdachte 7] (de rechtbank leest: [medeverdachte 7] ), (…) [medeverdachte 4] en [verdachte] (…) rennen allemaal naar het slachtoffer toe.

Het slachtoffer wordt naar de grond geduwd en belaagd door [medeverdachte 3] en [medeverdachte 1] , [medeverdachte 8] staat tussen het slachtoffer en de groep in.

Het slachtoffer wordt door diverse personen belaagd, geduwd en geslagen. Het slachtoffer duikt ineen. (…)

Het slachtoffer wordt gelijk belaagd door ongeveer 10 personen onder de groene parasols. De groep van de slachtoffers blijft (…) staan kijken wat er allemaal aan het gebeuren is. [medeverdachte 8] staat nog steeds tussen beide groepen in. Twee vrienden van het slachtoffer schieten hem te hulp (grijsachtige shirts).

Terwijl de groep het slachtoffer belaagt met zijn allen schopt [medeverdachte 8] voor de tweede keer met zijn linkerbeen.

Onder andere [medeverdachte 7] , (…), [verdachte] en (…)schieten [medeverdachte 3] en [medeverdachte 1] te hulp bij het belagen van het slachtoffer.

[medeverdachte 8] ligt op de grond en blijft trappen naar de slachtoffers. [medeverdachte 6] ziet dat [medeverdachte 8] op de grond ligt en schiet te hulp. (…) [medeverdachte 4] (zwarte muts) schopt in op het slachtoffer dat op de grond ligt.

.

[medeverdachte 8] blijft op de grond liggen en blijft trappen naar de slachtoffers. [medeverdachte 6] komt aan rennen en geeft de man die bij [medeverdachte 8] staat een duw. [medeverdachte 8] trapt de man waardoor deze ten val komt.

Het slachtoffer komt ten val (…).

Ook [verdachte] (met baseball cap) maakt deel uit van de groep die het slachtoffer belaagt.

(…) Het slachtoffer valt op de grond. [verdachte] schopt vervolgens (…) op het slachtoffer in met zijn rechter been.

Ook [medeverdachte 7] maakt deel uit van de groep die het slachtoffer belaagt. Als het vechten wordt komt hij snel aanlopen met (…) een biertje in zijn linkerhand.

[medeverdachte 7] slaat in op het slachtoffer.

Terwijl het slachtoffer wordt belaagd komt [medeverdachte 2] (lichte spijkerbroek) aanlopen en pakt een stoel op.

[medeverdachte 2] pakt de stoel op en heft deze voor zich uit.

[medeverdachte 2] gooit de stoel naar het weerloze slachtoffer.

[medeverdachte 2] schopt vervolgens met zijn linkerbeen naar het weerloze slachtoffer.

[medeverdachte 2] pakt het slachtoffer met rechts beet (zie blouse slachtoffer) en haalt zijn linkerarm helemaal naar achter.

[medeverdachte 2] haalt vervolgens twee keer vol uit met zijn linker [vuist] en raakt het slachtoffer op zijn hoofd. Het slachtoffer komt vervolgens ten val.

Nadat [medeverdachte 2] het slachtoffer twee keer heeft geslagen en het slachtoffer op de grond terecht komt begint [medeverdachte 2] op hem in te schoppen met zijn linkerbeen 2x.

De politie tracht [medeverdachte 2] vast te pakken, [medeverdachte 2] weet zich echter los te rukken. [medeverdachte 7] geeft achter de politieagent het slachtoffer nog even een trap met zijn rechter [voet].

5

De rechtbank acht op grond van de in rubriek 4. vervatte bewijsmiddelen bewezen dat verdachte op 27 maart 2016 te Amsterdam, met anderen, op de openbare weg, het Rembrandtplein, openlijk in vereniging geweld heeft gepleegd tegen tot op heden onbekend gebleven personen, welk geweld bestond uit het duwen, schoppen, slaan en stompen van die personen en het gooien met een stoel naar die personen.Voor zover in de tenlastelegging taal- en/of schrijffouten staan, zijn deze verbeterd. Verdachte is hierdoor niet in de verdediging geschaad.
6

Het bewezen geachte feit is volgens de wet strafbaar. Het bestaan van een rechtvaardigingsgrond is niet aannemelijk geworden.
7

Er is geen omstandigheid aannemelijk geworden die de strafbaarheid van verdachte uitsluit. Verdachte is dan ook strafbaar.
overwegingen

8

8.1.
De eis van de officier van justitieDe officier van justitie heeft gevorderd dat verdachte voor het door hem bewezen geachte feit zal worden veroordeeld tot een taakstraf van 150 uren, met bevel dat vervangende hechtenis zal worden toegepast van 75 dagen, voor het geval dat verdachte de taakstraf niet naar behoren verricht. Hij heeft zijn eis als volgt onderbouwd:Op de camerabeelden is te zien dat verdachte onderdeel is van de groep verdachten en tijdens de vechtpartij een slachtoffer belaagt en schopt met zijn rechterbeen. Verdachte bevindt zich bij en in het gevecht dat plaatsvindt onder de parasol.Verdachte heeft een blanco strafblad.
8.2.
Het strafmaatverweer van de raadsmanHet wringt dat de Engelsen niet staande zijn gehouden en niet zijn gehoord. Het had de waarheidsvinding kunnen dienen als dat wel was gebeurd. Op de camerabeelden is te zien dat de verdachten zelf ook klappen en schoppen incasseren. Dat wordt echter niet gerelateerd.Verdachte reageerde toen iemand hem bij zijn been vastpakte. Hij ging echter uit eigen beweging naar het gevecht toe. Het is dus geen rechtvaardigingsgrond. Je kunt je er wel iets bij voorstellen. Verdachte erkent dat hij fout gehandeld heeft.De eis is te hoog en houdt te weinig rekening met de positieve kant die voor verdachte geldt. Hij is een jonge vader en hij heeft werk.Hij is geschrokken toen hij de beelden terug zag en heeft oprecht spijt van wat er is gebeurd.De ouderdom van de zaak moet meewegen en dat zie ik niet terug in de eis.
8.3.
Het oordeel van de rechtbankDe hierna te noemen strafoplegging is in overeenstemming met de ernst van het bewezen geachte feit, de omstandigheden waaronder dit is begaan en met de persoon van verdachte, zoals daarvan ter terechtzitting is gebleken.Op het Rembrandtplein is kennelijk een ruzie ontstaan tussen een groep Engelsen en een groep Nederlandse mannen, waarna een gewelddadige confrontatie heeft plaatsgevonden waarbij de Nederlandse mannen de agressors waren. Verdachte heeft zich niet afzijdig gehouden maar zich actief bemoeid met de vechtpartij en ten minste één schop uitgedeeld. Naar iemand trappen is gevaarlijk.De vechtpartij brak plotseling uit en was mede daardoor bedreigend en intimiderend voor het publiek, dat van een uitgaansavond genoot in het centrum van Amsterdam. Bovendien schaadt dergelijk geweld de reputatie van de stad en schrikt het mensen af. Verdachte en zijn medeverdachten zijn door verbalisanten herkend als Ajaxfans en als leden van de harde kern van de supporters. Hieruit zou de suggestie kunnen worden gewekt dat het hier voetbal-gerelateerd geweld betreft. Hiervan is de rechtbank echter niet gebleken. De rechtbank houdt rekening met de persoonlijke omstandigheden van verdachte, het feit dat hij nooit eerder veroordeeld is, zijn spijtbetuiging en het feit dat hij zijn leven op orde heeft. Zij acht alles overziende een taakstraf voor de duur van 120 uur op zijn plaats, maar zal deze, gelet op de termijn die is verlopen sinds het feit tot aan het moment van berechting, matigen tot een taakstraf voor de duur van 100 uur.
9

De op te leggen straf is gegrond op de artikelen 22c, 22d en 141 van het Wetboek van Strafrecht.
beslissing

10

Verklaart bewezen dat verdachte het ten laste gelegde feit heeft begaan zoals hiervoor in rubriek 5 is vermeld.Verklaart niet bewezen wat aan verdachte meer of anders is ten laste gelegd dan hiervoor is bewezen verklaard en spreekt verdachte daarvan vrij.Het bewezen verklaarde feit levert op:
openlijk in vereniging geweld plegen tegen personen.

Verklaart het bewezen feit strafbaar.Verklaart verdachte, daarvoor strafbaar.Veroordeelt verdachte tot een taakstraf bestaande uit het verrichten van onbetaalde arbeid van , met bevel, dat vervangende hechtenis zal worden toegepast van 50 dagen, voor het geval dat de verdachte de taakstraf niet naar behoren heeft verricht. Dit vonnis is gewezen door mr. A.K. Glerum, voorzitter,mrs. N.J. Koene en R.A.J. Hübel, rechters,in tegenwoordigheid van L.C. Werkman, griffier,en uitgesproken op de openbare terechtzitting van deze rechtbank van 8 februari 2019.