Uitspraak ECLI:NL:OGAACMB:2019:72

Deze uitspraak heeft betrekking op het rechtsgebied Bestuursrecht; Ambtenarenrecht en is gepubliceerd door de Raad voor de Rechtspraak op 16-08-2019. De uitspraak is gedaan door Gerecht in Ambtenarenzaken van Aruba, Curaçao, Sint Maarten en van Bonaire, Sint Eustatius en Saba op 07-08-2019, deze uitspraak is bekend onder de European Case Law Identifier (ECLI) ECLI:NL:OGAACMB:2019:72, het zaaknummer waarop deze uitspraak betrekking heeft is CUR201900722


Bron: Rechtspraak


GERECHT IN AMBTENARENZAKEN VAN CURAÇAO[klager],de Regering van Curaçao,

Uitspraak

in de zaak van:

wonende in Curaçao,klager,gemachtigde: mr. B.L. Lie-Atjam, advocaat,
tegen:

verweerster,gemachtigde: mr. Z.V.I. Isenia, werkzaam bij verweerster.

ECLI:NL:OGAACMB:2019:72:DOC
nl

GERECHT IN AMBTENARENZAKEN VAN CURAÇAO[klager],de Regering van Curaçao,
Uitspraak

in de zaak van:

wonende in Curaçao,klager,gemachtigde: mr. B.L. Lie-Atjam, advocaat,
tegen:

verweerster,gemachtigde: mr. Z.V.I. Isenia, werkzaam bij verweerster.
procesverloop

Procesverloop

Bij uitspraak van 13 november 2018 (de uitspraak) heeft het Gerecht verweerster opgedragen om uiterlijk binnen twee maanden na datum van die uitspraak een beslissing op het verzoek van klager van 27 maart 2017 te nemen.

Op 26 februari 2019 heeft klager op grond van artikel 96 van de RAr bezwaar gemaakt tegen het nalaten door verweerster om gevolg te geven aan de uitspraak (het bezwaar).

Verweerster heeft een contramemorie ingediend.

De openbare behandeling van het bezwaar heeft op 29 juli 2019 plaatsgevonden. Klager is verschenen, bijgestaan door zijn gemachtigde en verweerster werd vertegenwoordigd door haar gemachtigde.

Overwegingen

1. Op grond van artikel 96, eerste lid, van de RAr is de ambtenaar bevoegd een bezwaarschrift bij het Gerecht in te dienen indien aan een bij onherroepelijk geworden beslissing van het Gerecht opgelegde veroordeling niet of niet volledig gevolg wordt gegeven. Op grond van het derde lid veroordeelt het Gerecht het betrokken lichaam tot vergoeding en stelt, met inachtneming van alle omstandigheden, het bedrag der schadevergoeding bij de beslissing vast, indien het bezwaar gegrond wordt bevonden.
2. Voor toekenning van schadevergoeding overeenkomstig artikel 96, derde lid, van de RAr is slechts plaats, indien op grond van de niet uitgevoerde uitspraak met de nodige zekerheid kan worden vastgesteld wat de inhoud diende te zijn van de beslissing die verweerder heeft nagelaten te nemen. Eerst dan kan immers worden vastgesteld of het niet nakomen van de uitspraak van het Gerecht tot schade aan de zijde van klager heeft geleid en hoe groot die schade is.
3. In de uitspraak heeft het Gerecht overwogen dat verweerster een beslissing diende te nemen op het verzoek van klager om met ingang van 1 januari 2011 te worden benoemd in de functie van coördinator LBD met de bijbehorende bezoldigingsschaal. Het Gerecht heeft daarbij niet bepaald wat de inhoud diende te zijn van de door verweerder te nemen beslissing. Aldus is niet komen vast te staan dat klager recht heeft op benoeming in bedoelde functie. Daarom bestaat in deze procedure geen grond voor toewijzing van schadevergoeding aan klager als compensatie voor het uitblijven van benoeming in die functie. Het bezwaar is dus ongegrond.
4. Voor een proceskostenveroordeling ziet het Gerecht geen aanleiding.
beslissing

Beslissing

Het Gerecht in Ambtenarenzaken het bezwaar .

Aldus gedaan door mr. N.M. Martinez, rechter in ambtenarenzaken, en in het openbaar uitgesproken op 7 augustus 2019 in tegenwoordigheid van mr. S.N. Aswani, griffier.

Tegen deze uitspraak staat voor beide partijen binnen dertig dagen na de dag van de uitspraak, indien de appellant in persoon of bij vertegenwoordiger of gemachtigde bij de uitspraak aanwezig is geweest, en in alle andere gevallen binnen dertig dagen na de dag van toezending van de uitspraak of de terhandstelling van een afschrift van de uitspraak, hoger beroep open bij de Raad van Beroep in Ambtenarenzaken. Zie titel IV hoofdstuk 1 van de RAr.