Uitspraak ECLI:NL:GHSHE:2019:3665

Deze uitspraak heeft betrekking op het rechtsgebied Civiel recht en is gepubliceerd door de Raad voor de Rechtspraak op 08-10-2019. De uitspraak is gedaan door Gerechtshof 's-Hertogenbosch op 08-10-2019, deze uitspraak is bekend onder de European Case Law Identifier (ECLI) ECLI:NL:GHSHE:2019:3665, het zaaknummer waarop deze uitspraak betrekking heeft is 200.231.033_01


Bron: Rechtspraak

GERECHTSHOF ̓s-HERTOGENBOSCH
Team Handelsrecht
zaaknummer 200.231.033/01

arrest van 8 oktober 2019

in de zaak van

[appellante]

wonende te [woonplaats] ,appellante,advocaat: mr. M. Struik te Veldhoven,
tegen:

ECLI:NL:GHSHE:2019:3665:DOC
nl

GERECHTSHOF ̓s-HERTOGENBOSCH
Team Handelsrecht
zaaknummer 200.231.033/01

arrest van 8 oktober 2019

in de zaak van

[appellante]

wonende te [woonplaats] ,appellante,advocaat: mr. M. Struik te Veldhoven,
tegen:

1

2. [geïntimeerde 2]

beiden wonende te [woonplaats] ,geïntimeerden, advocaat: mr. F.J.M. Drykoningen te Eindhoven,
als vervolg op het tussenarrest van dit hof van 16 juli 2019 in het hoger beroep van het door de rechtbank Oost-Brabant, zittingsplaats Eindhoven, onder zaaknummer/rolnummer C/01/309925 / HA ZA 16-438 tussen partijen gewezen vonnis van 22 februari 2017.

5

- het tussenarrest van 16 juli 2019;- de akte van [appellante] van 13 augustus 2019;- de akte van [geintimeerden] van 13 augustus 2019.Partijen hebben arrest gevraagd.
Het verdere verloop van de procedure blijkt uit:

overwegingen

6

6.1
Bij tussenarrest van 16 juli 2019 heeft het hof met het oog op een onderzoek door een deskundige partijen in de gelegenheid gesteld zich uit te laten over de deskundigheid en de persoon van de te benoemen deskundige en over de aan deze voor te leggen vraagstelling.
6.2
Partijen hebben ieder een voorstel voor de te benoemen deskundige gedaan en over en weer bezwaar gemaakt tegen het voorstel van de wederpartij. Het hof heeft de heer ing. M. M. P. Vrancken benaderd en bereid gevonden om in deze zaak als deskundige op te treden. Zoals reeds in het tussenarrest bepaald, zal het voorschot van de deskundige voorshands ten laste van [appellante] komen.
6.3
Met betrekking tot de vraagstelling heeft [geintimeerden] geen aanvullingen/aanpassingen voorgesteld. [appellante] heeft vier aanvullende vragen voorgesteld en verzocht de deskundige enkele instructies mee te geven. Wat dit laatste betreft: het hof gaat ervan uit dat de deskundige zelf in staat is het onderzoek deugdelijk uit te voeren en dat hij daarvoor geen instructies van het hof behoeft. Wat de voorgestelde aanvullende vragen betreft overweegt het hof het volgende. Voor zover deze vragen een algemene strekking hebben, passen deze niet in de onderzoeksopdracht voor het onderhavige geschil. Voor het overige zal het hof aan de strekking van de vragen tegemoet komen door het opnemen van de volgende aanvullende vragen:Het staat de deskundige intussen vrij om op de rest van de akte van [appellante] in te gaan indien en voor zover hij dit voor een goed begrip van zijn bevindingen noodzakelijk acht.
-

In hoeverre wordt het aldus gemeten geluidsniveau beïnvloed door omstandigheden als het verschil tussen de buitentemperatuur en de binnentemperatuur en de omvang van de ruimte die binnenshuis door de airco’s wordt gekoeld?

Indien het geluidsniveau van de airco’s genoemde normen overschrijdt, is het dan technisch mogelijk de airco’s te begrenzen zodanig dat deze normen niet worden overschreden?

6.4
Het hof zal iedere verdere beslissing aanhouden.
7

Het hof:

7.1
bepaalt dat een deskundigenonderzoek wordt verricht naar de volgende vragen:
arabic

Produceren de airco’s aan de woning van [geintimeerden] , gemeten vanaf de erfgrens van het perceel van [appellante] , bij volle sterkte een hoger geluidsniveau dan de waarde die in het Bouwbesluit en/of de APV van de gemeente Veldhoven zijn opgenomen?

In hoeverre wordt het aldus gemeten geluidsniveau beïnvloed door omstandigheden als het verschil tussen de buitentemperatuur en de binnentemperatuur en de omvang van de ruimte die binnenshuis door de airco’s wordt gekoeld?

Indien het geluidsniveau van de airco’s genoemde normen overschrijdt, is het dan technisch mogelijk de airco’s te begrenzen zodanig dat deze normen niet worden overschreden?

Wat acht u verder van belang om op te merken?

7.2
benoemt tot deskundige ter beantwoording van deze vragen:de heer ing. M. M. P. VranckenGeluidsbureau [geluidsbureau] [adres] , [postcode] [vestigingsplaats]telefoon: [telefoonnummer]mobiel: [mobielnummer]e-mail: [e-mailadres] ;
7.3
bepaalt dat de griffier van dit hof een afschrift van dit arrest aan de deskundige toezendt;
bepaalt dat partijen binnen één week na de datum van dit arrest (een afschrift van) de verdere processtukken aan de deskundige ter beschikking zullen stellen en alle door deze gewenste inlichtingen zullen verstrekken;

7.4
bepaalt dat de deskundige eerst met het onderzoek begint nadat daartoe van de griffier bericht is ontvangen;
bepaalt dat de deskundige bij het onderzoek – – partijen in de gelegenheid stelt opmerkingen te maken en verzoeken te doen, en dat uit het schriftelijk bericht van de deskundige moet blijken of aan dit voorschrift is voldaan, terwijl in het bericht tevens melding wordt gemaakt van de inhoud van zodanige opmerkingen en verzoeken;

verzoekt de deskundige een schriftelijk en met redenen omkleed bericht, met een duidelijke conclusie, in te leveren ter griffie van dit hof en tegelijkertijd een afschrift van het bericht aan de advocaten van partijen toe te zenden;

bepaalt de termijn waarbinnen het schriftelijk, ondertekend bericht ter griffie van dit hof (postbus 70583, 5201 CZ 's-Hertogenbosch) moet worden ingeleverd op nadat door de griffier is bericht dat met het onderzoek kan worden begonnen;

7.5
bepaalt het voorschot op de kosten van de deskundige op het door de deskundige begrote bedrag van € 1.512,50 inclusief btw, tenzij (één van) partijen binnen veertien dagen na deze uitspraak tegen de hoogte van het voorschot bezwaar heeft/hebben gemaakt, in welk geval het hof op het bezwaar/de bezwaren zal beslissen en de hoogte van het voorschot zal bepalen;
bepaalt dat partij [appellante] genoemd voorschot zal voldoen na ontvangst van de nota met betaalinstructies die door het Landelijk Dienstencentrum voor de Rechtspraak zal worden verzonden;

verzoekt de deskundige, indien zijn kosten het voorschot te boven mochten gaan, het hof daarover tijdig in te lichten;

7.6
benoemt mr. H.A.G. Fikkers tot raadsheer-commissaris, tot wie de deskundige zich, door tussenkomst van de griffier (het Bureau Deskundigen van dit hof) dient te wenden met (procedurele) vragen en verzoeken indien het onderzoek daartoe aanleiding geeft;
7.7
verwijst de zaak naar de rol van dinsdag 4 februari 2020 in afwachting van het deskundigenbericht;
Verstaat dat de zaak na ontvangst van het deskundigenbericht naar de rol wordt verwezen voor memorie na deskundigenbericht aan de zijde van partij [appellante] ;

7.8
houdt iedere verdere beslissing aan.
Dit arrest is gewezen door mrs. Stienissen, H.A.G. Fikkers en L.S. Frakes en in het openbaar uitgesproken door de rolraadsheer op 8 oktober 2019.

griffier rolraadsheer