Uitspraak ECLI:NL:GHDHA:2019:3173

Deze uitspraak heeft betrekking op het rechtsgebied Strafrecht en is gepubliceerd door de Raad voor de Rechtspraak op 03-12-2019. De uitspraak is gedaan door Gerechtshof Den Haag op 03-12-2019, deze uitspraak is bekend onder de European Case Law Identifier (ECLI) ECLI:NL:GHDHA:2019:3173, het zaaknummer waarop deze uitspraak betrekking heeft is 22-001965-18


Bron: Rechtspraak

Rolnummer: 22-001965-18 Parketnummers: 09-767344-15, 09-765016-16 en 09-766067-16 Datum uitspraak: 3 december 2019TEGENSPRAAK

Gerechtshof Den Haag

meervoudige kamer voor strafzaken
Arrest

gewezen op het hoger beroep tegen het vonnis van de rechtbank Den Haag van 26 april 2018 in de strafzaak tegen de verdachte:

[verdachte]

geboren te [geboorteplaats] (Suriname) op [geboortedag] 1971,thans gedetineerd in de Penitentiaire Inrichting Noord Holland Noord, Unit Zuyder Bos te Heerhugowaard.

ECLI:NL:GHDHA:2019:3173:DOC
nl

Rolnummer: 22-001965-18 Parketnummers: 09-767344-15, 09-765016-16 en 09-766067-16 Datum uitspraak: 3 december 2019TEGENSPRAAK
Gerechtshof Den Haag

meervoudige kamer voor strafzaken
Arrest

gewezen op het hoger beroep tegen het vonnis van de rechtbank Den Haag van 26 april 2018 in de strafzaak tegen de verdachte:

[verdachte]

geboren te [geboorteplaats] (Suriname) op [geboortedag] 1971,thans gedetineerd in de Penitentiaire Inrichting Noord Holland Noord, Unit Zuyder Bos te Heerhugowaard.
1

Dit arrest is gewezen naar aanleiding van het onderzoek op de terechtzittingen in eerste aanleg en het onderzoek ter terechtzitting in hoger beroep van dit hof op 4 december 2018 (regie), 3 en 4 oktober 2019 (inhoudelijke behandeling), 19 november 2019 (sluiting) en 3 december 2019 (uitspraak).

Het hof heeft kennisgenomen van de vordering van de advocaat-generaal en van hetgeen door en namens de verdachte naar voren is gebracht.

procesverloop

2

In eerste aanleg is de verdachte van het bij parketnummer 09-767344-15 onder 4, onderdeel A, en bij parketnummer 09-766067-16 onder 2, eerste onderdeel (betreffende de ten laste gelegde periode van 1 juli 2001 tot en met 31 december 2004), vrijgesproken en ter zake van het bij parketnummer 09-767344-15 onder 1, 2, 3 en 4, onderdeel B, ten laste gelegde, bij parketnummer 09-765016-16 onder 1, 2 en 3 ten laste gelegde en bij parketnummer 09-766067-16 onder 1, 2, tweede onderdeel (betreffende de ten laste gelegde periode vanaf 1 januari 2005), en 3 ten laste gelegde veroordeeld tot een gevangenisstraf voor de duur van elf jaren, met aftrek van voorarrest. Voorts is beslist omtrent de vorderingen van de benadeelde partijen en de in beslag genomen goederen als nader omschreven in het vonnis waarvan beroep.

Namens de verdachte is tegen het vonnis hoger beroep ingesteld.

3

De verdachte is in eerste aanleg vrijgesproken van hetgeen aan hem bij parketnummer 09-767344-15 onder 4, onderdeel A, en bij parketnummer 09-766067-16 onder 2, eerste onderdeel (betreffende de ten laste gelegde periode van 1 juli 2001 tot en met 31 december 2004), cumulatief/alternatief is ten laste gelegd. Het hoger beroep is namens de verdachte onbeperkt ingesteld en mitsdien mede gericht tegen de in eerste aanleg gegeven beslissing tot vrijspraak. Gelet op hetgeen is bepaald in artikel 404, vijfde lid, van het Wetboek van Strafvordering staat voor de verdachte tegen deze beslissing geen hoger beroep open. Het hof zal de verdachte mitsdien niet-ontvankelijk verklaren in het ingestelde hoger beroep, voor zover dat is gericht tegen de in het vonnis waarvan beroep gegeven vrijspraak.

4

- heeft geworven, vervoerd, overgebracht, gehuisvest of opgenomen, met het oogmerk van seksuele uitbuiting van die [aangeefster 1] (sub 1˚) en/of
- die [aangeefster 1] heeft gedwongen en/of bewogen zich beschikbaar te stellen tot het verrichten van arbeid of diensten van seksuele aard dan wel onder die omstandighe(i)d(en) enige handeling(en) heeft ondernomen waarvan verdachte en/of verdachtes mededader(s) wist(en) of redelijkerwijs moest(en) vermoeden dat die [aangeefster 1] zich daardoor beschikbaar zou(den) stellen tot het verrichten van arbeid of diensten van seksuele aard (sub 4˚) en/of
- die [aangeefster 1] heeft gedwongen en/of bewogen hem, verdachte, te bevoordelen uit de opbrengst van de seksuele handelingen van die [aangeefster 1] met of voor een derde, (sub 9˚) en/of
- aan die [aangeefster 1] harddrugs (heroïne en/of cocaïne) verstrekt en/of (aldus) die [aangeefster 1] afhankelijk gemaakt en/of gehouden van harddrugs en/of - die [aangeefster 1] (te) veel laten betalen voor harddrugs en/of - die [aangeefster 1] (aldus) een schuld/schulden laten maken bij hem, verdachte, althans die [aangeefster 1] verteld dat zij een schuld/ schulden had bij hem, verdachte, en/of - de beschikking over de bankpas van die [aangeefster 1] genomen/gekregen en/of de uitkering van die [aangeefster 1] van haar bankrekening gepind en/of - de beschikking over het identiteitsbewijs van die [aangeefster 1] genomen/gekregen en/of - ( aldus) die [aangeefster 1] financieel afhankelijk van hem, verdachte, gemaakt en/of gehouden en/of - ( aldus) die [aangeefster 1] voor het verkrijgen van harddrugs afhankelijk van hem, verdachte, gemaakt en/of gehouden en/of - ( aldus) die [aangeefster 1] gedwongen, althans bewogen, om als prostituee te werken (in ruil voor harddrugs) en/of die [aangeefster 1] voor en/of na een klant een (kleine) hoeveelheid harddrugs verstrekt en/of - foto's en/of films van die [aangeefster 1] gemaakt en/of - advertenties op sekssites (kinky.nl en/of seksjobs.nl) geplaatst (tegen de wens van die [aangeefster 1]) en/of - die [aangeefster 1] naar een of meer werkplekken gebracht en/of vervoerd en/of - afspraken gemaakt met klanten en/of - die [aangeefster 1] gedwongen, althans bewogen, haar met de prostitutie verdiende geld aan hem af te staan en/of klanten van die [aangeefster 1] aan hem, verdachte, laten betalen en/of het door [aangeefster 1] verdiende geld ingenomen en/of - die [aangeefster 1] in ruil voor haar prostitutiewerkzaamheden (in verhouding tot het door haar verdiende geld) te weinig harddrugs gegeven (waardoor verdachte financieel werd bevoordeeld) en/of - die [aangeefster 1] gedwongen, althans bewogen seks met klanten zonder condoom te hebben en/of - die [aangeefster 1] geslagen en/of - die [aangeefster 1] bedreigd (dat hij "gekke" mensen op haar af zou sturen), althans woorden van gelijke aard of strekking) en/of - die [aangeefster 1] gecontroleerd en/of laten controleren;
2.hij op een of meer tijdstippen in de periode van 1 januari 2011 tot en met 21 mei 2016 te Zoetermeer en/of Gouda en/of elders in Nederland opzettelijk heeft bereid en/of bewerkt en/of verwerkt en/of verkocht en/of afgeleverd en/of verstrekt en/of vervoerd, in elk geval opzettelijk aanwezig heeft gehad, telkens een hoeveelheid van een materiaal bevattende cocaïne en/of heroïne, zijnde cocaïne en/of heroïne een middel als bedoeld in de bij de Opiumwet behorende lijst I, dan wel aangewezen krachtens het vijfde lid van artikel 3a van die wet;
3.hij op een of meer tijdstippen in de periode van 1 april 2016 tot en met 10 mei 2016 te Zoetermeer (in de woning van [adres 1]) opzettelijk aanwezig heeft gehad ongeveer 146 gram, in elk geval een hoeveelheid van een materiaal bevattende cocaïne en/of 65 gram heroïne, zijnde cocaïne en/of heroïne een middel als bedoeld in de bij de Opiumwet behorende lijst I, dan wel aangewezen krachtens het vijfde lid van artikel 3a van die wet;4.hij op een of meer tijdstippen in de periode van 1 september 2011 tot en met 21 mei 2016 te Gouda
- aan die [aangeefster 2] harddrugs (heroïne en/of cocaïne) verstrekt en/of (aldus) die [aangeefster 2] afhankelijk gemaakt en/of gehouden van harddrugs en/of - ( aldus) die [aangeefster 2] gedwongen, althans bewogen, om als prostituee te werken (in ruil voor harddrugs) en/of die [aangeefster 2] voor en/of na een klant een (kleine) hoeveelheid harddrugs verstrekt en/of - de bankpas van die [aangeefster 2] afgenomen en/of door haar laten afstaan en/of in bezit gehad en/of - foto's en/of films van die [aangeefster 2] gemaakt en/of - advertenties op sekssites (kinky.nl en/of seksjobs.nl) geplaatst en/of - afspraken gemaakt met klanten en/of - die [aangeefster 2] gedwongen, althans bewogen, haar met de prostitutie verdiende geld aan hem af te staan en/of klanten van die [aangeefster 2] aan hem, verdachte, laten betalen en/of het door die [aangeefster 2] verdiende geld ingenomen en/of - die [aangeefster 2] in ruil voor haar prostitutiewerkzaamheden (in verhouding tot het door haar verdiende geld) te weinig harddrugs gegeven (waardoor verdachte financieel werd bevoordeeld);
5.hij op een of meer tijdstippen in de periode van 01 oktober 2009 tot en met 3 augustus 2012 te Zoetermeer en/of elders in Nederland
- heeft geworven, vervoerd, overgebracht, gehuisvest of opgenomen, met het oogmerk van seksuele uitbuiting van die [aangeefster 3] (sub 1˚) en/of
- heeft gedwongen en/of bewogen zich beschikbaar te stellen tot het verrichten van arbeid of diensten van seksuele aard dan wel onder die omstandighe(i)d(en) enige handeling(en) heeft ondernomen waarvan verdachte en/of verdachtes mededader(s) wist(en) of redelijkerwijs moest(en) vermoeden dat die [aangeefster 3] zich daardoor beschikbaar zou(den) stellen tot het verrichten van arbeid of diensten van seksuele aard (sub 4˚) en/of
- heeft gedwongen dan wel bewogen verdachte te bevoordelen uit de opbrengst van zijn/haar/hun, [aangeefster 3], seksuele handelingen met en/of voor een derde (sub 9˚) en/of
- die [aangeefster 3] verdovende middelen verstrekt en/of - die [aangeefster 3] (aldus) afhankelijk gemaakt dan wel gehouden van verdovende middelen en/of - die [aangeefster 3] een schuld doen of laten opbouwen (door het verstrekken van verdovende middelen) en/of - de bankpas van die [aangeefster 3] afgenomen en/of door haar laten afstaan en/of in bezit gehad en/of - de uitkering van die [aangeefster 3] (meermalen) van haar bankrekening opgenomen en/of - die [aangeefster 3] (aldus) (financieel) afhankelijk van hem, verdachte, gemaakt en/of - die [aangeefster 3] (aldus) voor het verkrijgen van verdovende middelen afhankelijk van hem, verdachte, gemaakt en/of - onderdak voor die [aangeefster 3] geregeld en/of - tegen die [aangeefster 3] gezegd dat zij haar opgebouwde schuld moest afbetalen en/of - foto's van die [aangeefster 3] gemaakt en/of een seksadvertentie voor die [aangeefster 3] gemaakt en/of - een of meer klanten voor die [aangeefster 3] geregeld en/of - die [aangeefster 3] verdovende middelen verstrekt wanneer zij een klant had gehad en/of - die [aangeefster 3] gedwongen, althans bewogen, haar met de prostitutie verdiende geld aan hem af te staan en/of klanten van die [aangeefster 3] aan hem, verdachte, laten betalen en/of het door die [aangeefster 3] verdiende geld ingenomen en/of - die [aangeefster 3] in ruil voor haar prostitutiewerkzaamheden (in verhouding tot het door haar verdiende geld) te weinig harddrugs gegeven (waardoor verdachte financieel werd bevoordeeld);
6.hij op een of meer tijdstippen in de periode van 02 augustus 2012 tot en met 10 mei 2016 te Zoetermeer, in elk geval in Nederland, tezamen en in vereniging met één of meer anderen, althans alleen, één of meermalen een afbeelding heeft vervaardigd van seksuele gedragingen en/of een of meer gegevensdrager(s), te weten een USB stick (merk Dana Elec) en/of een netbookcomputer (merk Asus), in bezit heeft gehad, bevattende 42 althans één of meer afbeeldingen van seksuele gedragingen, bij welke vorenbedoelde afbeelding(en) (telkens) een persoon die kennelijk de leeftijd van achttien jaar nog niet had bereikt, te weten [aangeefster 4], geboren op [geboortedag] 1995 (die ten tijde van het maken van de foto's de leeftijd van 16 jaar had), was betrokken of schijnbaar was betrokken,
- foto's 100_5676.jpg tot en met 100_5707.jpg: een of meer afbeeldingen van [aangeefster 4] die verdachte oraal bevredigt en/of de penis van verdachte in haar mond heeft en/of
- foto's 100_5708.jpg tot en met 100_5711.jpg: een of meer afbeeldingen van [aangeefster 4] die met de penis van verdachte speelt en/of
- foto's 100_5713.jpg tot en met 100_5718.jpg: een of meer afbeeldingen van [aangeefster 4] die de stijve penis van verdachte aftrekt en/of oraal bevredigt en/of in haar mond heeft;
7.hij op een of meer tijdstippen in de periode van
- heeft geworven, vervoerd, overgebracht, gehuisvest of opgenomen, met het oogmerk van seksuele uitbuiting van die [aangeefster 5] (sub 1˚) en/of
- heeft gedwongen en/of bewogen zich beschikbaar te stellen tot het verrichten van arbeid of diensten van seksuele aard dan wel onder die omstandighe(i)d(en) enige handeling(en) heeft ondernomen waarvan verdachte en/of verdachtes mededader(s) wist(en) of redelijkerwijs moest(en) vermoeden dat die [aangeefster 5] zich daardoor beschikbaar zou(den) stellen tot het verrichten van arbeid of diensten van seksuele aard (sub 4˚) en/of
- heeft gedwongen dan wel bewogen verdachte te bevoordelen uit de opbrengst van haar, [aangeefster 5]'s, seksuele handelingen met en/of voor een derde (sub 9˚) en/of
- aan die [aangeefster 5] harddrugs verstrekt en/of (aldus) die [aangeefster 5] afhankelijk gemaakt en/of gehouden van harddrugs en/of - die [aangeefster 5] gezegd dat zij een schuld bij hem, verdachte, had en/of gezegd dat die [aangeefster 5] een schuld bij hem, verdachte, moest aflossen en/of - een woning en/of onderdak voor die [aangeefster 5] geregeld en/of - de bankpas van die [aangeefster 5] afgenomen en/of door haar laten afstaan en/of in bezit gehad en/of - de uitkering van die [aangeefster 5] (meermalen) van haar bankrekening opgenomen en/of - het identiteitsbewijs van die [aangeefster 5] afgenomen en/of door haar laten afstaan en/of in bezit gehad en/of - ( aldus) die [aangeefster 5] (financieel) afhankelijk van hem, verdachte, gemaakt en/of - ( aldus) die [aangeefster 5] voor het verkrijgen van harddrugs afhankelijk van hem, verdachte, gemaakt en/of gehouden en/of - ( aldus) die [aangeefster 5] gedwongen, althans bewogen, om als prostituee te werken (in ruil voor harddrugs) en/of die [aangeefster 5] drugs gegeven nadat zij een of meer klant(en) had gehad en/of - advertenties op sekssites (kinky.nl en/of seksjobs.nl) geplaatst voor die [aangeefster 5] en/of klanten voor die [aangeefster 5] geregeld en/of - die [aangeefster 5] naar een of meer klanten en/of werkplekken gebracht en/of vervoerd en/of - die [aangeefster 5] het door haar verdiende geld aan hem, verdachte, laten afgeven en/of de klanten van die [aangeefster 5] aan hem, verdachte, laten betalen en/of het door die [aangeefster 5] verdiende geld ingenomen en/of - die [aangeefster 5] in ruil voor haar prostitutiewerkzaamheden (in verhouding tot het door haar verdiende geld) te weinig harddrugs gegeven (waardoor verdachte financieel werd bevoordeeld) en/of - die [aangeefster 5] (meermalen) geslagen in het gezicht en/of bij de keel gepakt;
9.hij op een of meer tijdstippen in de periode van 01 januari 2005 tot en met 21 mei 2016 te Zoetermeer en/of Gouda en/of Rotterdam en/of 's-Gravenhage en/of elders in Nederland
- heeft geworven, vervoerd, overgebracht, gehuisvest of opgenomen, met het oogmerk van seksuele uitbuiting van die [aangeefster 6] (sub 1˚) en/of
- heeft gedwongen en/of bewogen zich beschikbaar te stellen tot het verrichten van arbeid of diensten van seksuele aard dan wel onder die omstandighe(i)d(en) enige handeling(en) heeft ondernomen waarvan verdachte wist of redelijkerwijs moest(en) vermoeden dat die [aangeefster 6] zich daardoor beschikbaar zou(den) stellen tot het verrichten van arbeid of diensten van seksuele aard (sub 4˚) en/of
- heeft gedwongen dan wel bewogen verdachte te bevoordelen uit de opbrengst van haar, [aangeefster 6]'s, seksuele handelingen met en/of voor een derde (sub 9˚) en/of
- aan die [aangeefster 6] harddrugs verstrekt en/of (aldus) die [aangeefster 6] afhankelijk gemaakt en/of gehouden van harddrugs en/of - die [aangeefster 6] gezegd dat zij een schuld bij hem, verdachte, had en/of gezegd dat die [aangeefster 6] een schuld bij hem, verdachte, moest aflossen en/of - ( aldus) die [aangeefster 6] (financieel) afhankelijk van hem, verdachte, gemaakt en/of - ( aldus) die [aangeefster 6] voor het verkrijgen van harddrugs afhankelijk van hem verdachte, gemaakt en/of gehouden en/of - die [aangeefster 6] vervoerd naar klanten en/of een of meer werkplekken en/of - ( aldus) die [aangeefster 6] gedwongen, althans bewogen, om als prostituee te werken (in ruil voor harddrugs) en/of - die [aangeefster 6] gedwongen, althans bewogen, haar met de prostitutie verdiende geld af te staan en/of de klanten van die [aangeefster 6] aan hem, verdachte, te laten betalen en/of het door die [aangeefster 6] verdiende geld ingenomen en/of - die [aangeefster 6] in ruil voor haar prostitutiewerkzaamheden (in verhouding tot het door haar verdiende geld) te weinig harddrugs gegeven (waardoor verdachte financieel werd bevoordeeld);
10.hij op een of meer tijdstippen in de periode van 01 oktober 2010 tot en met 21 mei 2016 te Zoetermeer en/of 's-Gravenhage en/of Gouda
- heeft geworven, vervoerd, overgebracht, gehuisvest of opgenomen, met het oogmerk van seksuele uitbuiting van die [aangeefster 7] (sub 1˚) en/of
- heeft gedwongen en/of bewogen zich beschikbaar te stellen tot het verrichten van arbeid of diensten van seksuele aard dan wel onder die omstandighe(i)d(en) enige handeling(en) heeft ondernomen waarvan verdachte wist of redelijkerwijs moest vermoeden dat die [aangeefster 7] zich daardoor beschikbaar zou(den) stellen tot het verrichten van arbeid of diensten van seksuele aard (sub 4˚) en/of
- heeft gedwongen dan wel bewogen verdachte te bevoordelen uit de opbrengst van haar, [aangeefster 7]'s, seksuele handelingen met en/of voor een derde (sub 9˚) en/of
- aan die [aangeefster 7] harddrugs verstrekt en/of (aldus) die [aangeefster 7] afhankelijk gemaakt en/of gehouden van harddrugs en/of - een woning en/of onderdak voor die [aangeefster 7] geregeld en/of - tegen die [aangeefster 7] gezegd dat zij een schuld bij hem, verdachte, had en/of - de bankpas en/of pincode van die [aangeefster 7] ter beschikking gehad en/of - de uitkering van die [aangeefster 7] (meermalen) van haar bankrekening opgenomen en/of - ( aldus) die [aangeefster 7] (financieel) afhankelijk van hem, verdachte, gemaakt en/of - ( aldus) die [aangeefster 7] voor het verkrijgen van harddrugs afhankelijk van hem, verdachte, gemaakt en/of gehouden en/of - ( aldus) die [aangeefster 7] gedwongen, althans bewogen, om als prostituee te werken (in ruil voor harddrugs) en/of - een of meer advertentie(s) op seksjobs.nl en/of kinky.nl geplaatst voor die [aangeefster 7] en/of (meermalen) die advertentie(s) bovenaan geplaatst door credits te kopen en/of - die [aangeefster 7] naar een of meer werkplekken gebracht en/of vervoerd en/of - die [aangeefster 7] gedwongen, althans bewogen, haar met de prostitutie verdiende geld aan hem af te staan en/of klanten van die [aangeefster 7] aan hem, verdachte, laten betalen en/of het door die [aangeefster 7] verdiende geld ingenomen en/of - die [aangeefster 7] in ruil voor haar prostitutiewerkzaamheden (in verhouding tot het door haar verdiende geld) te weinig harddrugs gegeven (waardoor verdachte financieel werd bevoordeeld).
Aan de verdachte is bij dagvaardingen onder parketnummers 09-767344-15, 09-765016-16 en 09-766067-16 na wijziging van de tenlastelegging ter terechtzitting in eerste aanleg - voor zover thans nog aan de orde - en waarvan de feiten in het navolgende door het hof zijn doorgenummerd - ten laste gelegd dat:

Dagvaarding met parketnummer 09-767344-15:

1 januari 2011 tot en met 17 mei 2015 te Zoetermeer en/of Gouda en/of Rotterdam en/of 's-Gravenhage en/of elders in Nederland tezamen en in vereniging met een of meer anderen, althans alleen,
A) een ander of anderen, te weten [aangeefster 1], (telkens) door dwang, geweld of (een) andere feitelijkhe(i)d(en) of door dreiging met geweld of (een) andere feitelijkhe(i)d(en), door afpersing, fraude, misleiding dan wel door misbruik van uit feitelijke omstandigheden voortvloeiend overwicht, door misbruik van een kwetsbare positie,
B)(telkens) opzettelijk voordeel heeft getrokken uit de uitbuiting van die [aangeefster 1] (sub 6˚)
immers heeft verdachte en/of zijn mededader(s) (telkens)

B)(telkens) opzettelijk voordeel heeft getrokken uit de seksuele uitbuiting van die/een ander of anderen, te weten naam [aangeefster 2] (sub 6˚),
immers heeft verdachte (telkens)

Dagvaarding met parketnummer 09-765016-16 (ter terechtzitting in eerste aanleg gevoegd):

A) een ander of anderen, te weten [aangeefster 3], (telkens) door dwang, geweld of (een) andere feitelijkhe(i)d(en) of door dreiging met geweld of (een) andere feitlijkhe(i)d(en), door afpersing, fraude, misleiding dan wel door misbruik van uit feitelijke omstandigheden voortvloeiend overwicht, door misbruik van een kwetsbare positie,
B)(telkens) opzettelijk voordeel heeft getrokken uit de seksuele uitbuiting van een ander of anderen, te weten naam [aangeefster 3] (sub 6˚),
immers heeft verdachte:

welke voornoemde seksuele gedragingen bestonden uit:

1 april 2016 tot en met 10 mei 2016 te Zoetermeer een vuurwapen van categorie III, te weten een omgebouwd gas/alarmpistool (scherpschietend) merk Tanfoglio kaliber 6.35 mm en/of munitie van categorie III, te weten 3 stuks munitie merk G.F.L. kaliber 6.35 mm en/of 1 stuk munitie merk S&B kaliber 7,65 mm Browning, voorhanden heeft gehad;
Dagvaarding met parketnummer 09-766067-16 (ter terechtzitting in eerste aanleg gevoegd):

01 januari 2007 tot en met 31 december 2012 te Zoetermeer en/of 's-Gravenhage en/of Utrecht en/of Waalwijk en/of elders in Nederland
A) een ander of anderen, te weten naam [aangeefster 5], (telkens) door dwang, geweld of (een) andere feitelijkhe(i)d(en) of door dreiging met geweld of (een) andere feitlijkhe(i)d(en), door afpersing, fraude, misleiding dan wel door misbruik van uit feitelijke omstandigheden voortvloeiend overwicht, door misbruik van een kwetsbare positie,
B)(telkens) opzettelijk voordeel heeft getrokken uit de seksuele uitbuiting van die/een ander of anderen, te weten naam [aangeefster 5], (sub 6˚)
immers heeft verdachte:

A) een ander, te weten [aangeefster 6], (telkens) door dwang, geweld of (een) andere feitelijkhe(i)d(en) of door dreiging met geweld of (een) andere feitlijkhe(i)d(en), door afpersing, fraude, misleiding dan wel door misbruik van uit feitelijke omstandigheden voortvloeiend overwicht, door misbruik van een kwetsbare positie,
B)(telkens) opzettelijk voordeel heeft getrokken uit de seksuele uitbuiting van die/een ander of anderen, te weten naam [aangeefster 6], (sub 6˚),
immers heeft verdachte:

A) een ander, te weten [aangeefster 7], (telkens) door dwang, geweld of (een) andere feitelijkhe(i)d(en) of door dreiging met geweld of (een) andere feitlijkhe(i)d(en), door afpersing, fraude, misleiding dan wel door misbruik van uit feitelijke omstandigheden voortvloeiend overwicht, door misbruik van een kwetsbare positie,
B)(telkens) opzettelijk voordeel heeft getrokken uit de seksuele uitbuiting van die/een ander of anderen, te weten naam [aangeefster 7], (sub 6˚),
immers heeft verdachte:

5

De advocaat-generaal heeft gevorderd dat het vonnis waarvan beroep zal worden vernietigd en dat de verdachte ter zake van het onder 1, 2, 3, 4, onderdeel B, 5, 6, 7 8, 9 en 10 ten laste gelegde zal worden veroordeeld tot een gevangenisstraf voor de duur van elf jaren, met aftrek van voorarrest.

6

Het vonnis waarvan beroep kan niet in stand blijven omdat het hof zich daarmee niet verenigt.

7

Onder feit 4, onderdeel B, is aan de verdachte ten laste gelegd – kort gezegd - het op de tenlastegelegde wijze opzettelijk voordeel trekken uit de seksuele uitbuiting van [aangeefster 2]. Naar het oordeel van het hof vinden de daarop betrekking hebbende belastende verklaringen van aangeefster [aangeefster 2] onvoldoende steun in de overige beschikbare bewijsmiddelen, zodat dit feit niet wettig en overtuigend is bewezen. De verdachte zal daarom van dit feit worden vrijgesproken.

8

1.hij in de periode van 1 januari 2011 tot en met 17 mei 2015 te Zoetermeer en/of Gouda en/of 's-Gravenhage en/of elders in Nederland ,
- heeft geworven, vervoerd, gehuisvest , met het oogmerk van seksuele uitbuiting van die [aangeefster 1] en
- die [aangeefster 1] heeft bewogen zich beschikbaar te stellen tot het verrichten van diensten van seksuele aard en
- die [aangeefster 1] heeft bewogen hem, verdachte, te bevoordelen uit de opbrengst van de seksuele handelingen van die [aangeefster 1] met of voor een derde en
- aan die [aangeefster 1] harddrugs (cocaïne) verstrekt en (aldus) die [aangeefster 1] afhankelijk gehouden van harddrugs en- die [aangeefster 1] laten betalen voor harddrugs en- die [aangeefster 1] schulden laten maken bij hem, verdachte, en- de beschikking over de bankpas van die [aangeefster 1] gekregen en de uitkering van die [aangeefster 1] van haar bankrekening gepind en- de beschikking over het identiteitsbewijs van die [aangeefster 1] gekregen en- die [aangeefster 1] financieel afhankelijk van hem, verdachte, gemaakt en gehouden en- die [aangeefster 1] voor het verkrijgen van harddrugs afhankelijk van hem, verdachte, gemaakt en gehouden en- die [aangeefster 1] bewogen, om als prostituee te werken in ruil voor harddrugs en die [aangeefster 1] voor en/of na een klant een (kleine) hoeveelheid harddrugs verstrekt en- foto's en films van die [aangeefster 1] gemaakt en- advertenties op sekssites (kinky.nl en seksjobs.nl) geplaatst en- die [aangeefster 1] naar werkplekken gebracht en- afspraken gemaakt met klanten en- die [aangeefster 1] bewogen haar met de prostitutie verdiende geld aan hem af te staan en/of klanten van die [aangeefster 1] aan hem, verdachte, laten betalen en/of het door [aangeefster 1] verdiende geld ingenomen en- die [aangeefster 1] in ruil voor haar prostitutiewerkzaamheden in verhouding tot het door haar verdiende geld te weinig harddrugs gegeven (waardoor verdachte financieel werd bevoordeeld) en- die [aangeefster 1] bewogen seks met klanten zonder condoom te hebben en
- die [aangeefster 1] geslagen en/of

- die [aangeefster 1] bedreigd (dat hij "gekke" mensen op haar af zou sturen), althans woorden van gelijke aard of strekking) en/of

- die [aangeefster 1] gecontroleerd en/of laten controleren;
2.hij op tijdstippen in de periode van 1 januari 2011 tot en met 21 mei 2016 in Nederland opzettelijk heeft bewerkt en/of verkocht en/of afgeleverd en/of verstrekt en/of vervoerd, telkens een hoeveelheid van een materiaal bevattende cocaïne en/of heroïne, zijnde cocaïne en heroïne middelen als bedoeld in de bij de Opiumwet behorende lijst I;
3.hij in de periode van 1 april 2016 tot en met 10 mei 2016 te Zoetermeer (in de woning van [adres 1]) opzettelijk aanwezig heeft gehad 146 gram van een materiaal bevattende cocaïne en 65 gram heroïne, zijnde cocaïne en heroïne middelen als bedoeld in de bij de Opiumwet behorende lijst I;5.hij in de periode van 01 oktober 2009 tot en met 3 augustus 2012 te Zoetermeer
- heeft geworven, vervoerd gehuisvest , met het oogmerk van seksuele uitbuiting van die [aangeefster 3] en
- heeft bewogen zich beschikbaar te stellen tot het verrichten van diensten van seksuele aard en
- heeft bewogen verdachte te bevoordelen uit de opbrengst van haar, [aangeefster 3], seksuele handelingen met en/of voor een derde en
- die [aangeefster 3] verdovende middelen verstrekt en- die [aangeefster 3] (aldus) afhankelijk gehouden van verdovende middelen en- die [aangeefster 3] een schuld laten opbouwen door het verstrekken van verdovende middelen en- de bankpas van die [aangeefster 3] door haar laten afstaan en in bezit gehad en- de uitkering van die [aangeefster 3] van haar bankrekening opgenomen en- die [aangeefster 3] aldusfinancieel afhankelijk van hem, verdachte, gemaakt en- die [aangeefster 3] (aldus) voor het verkrijgen van verdovende middelen afhankelijk van hem, verdachte, gemaakt en- onderdak voor die [aangeefster 3] geregeld en- tegen die [aangeefster 3] gezegd dat zij haar opgebouwde schuld moest afbetalen en- foto's van die [aangeefster 3] gemaakt en een seksadvertentie voor die [aangeefster 3] gemaakt en- klanten voor die [aangeefster 3] geregeld en
- die [aangeefster 3] verdovende middelen verstrekt wanneer zij een klant had gehad en/of

- die [aangeefster 3] bewogen haar met de prostitutie verdiende geld klanten van die [aangeefster 3] aan hem, verdachtelaten betalen en- die [aangeefster 3] in ruil voor haar prostitutiewerkzaamheden in verhouding tot het door haar verdiende geld te weinig harddrugs gegeven (waardoor verdachte financieel werd bevoordeeld);
6.hij op 02 augustus 2012 te Zoetermeer, tezamen en in vereniging met één ander,meermalen een afbeelding heeft vervaardigd van seksuele gedragingen , bij welke vorenbedoelde afbeelding(en) (telkens) een persoon die kennelijk de leeftijd van achttien jaar nog niet had bereikt, te weten [aangeefster 4], geboren op [geboortedag] 1995 (die ten tijde van het maken van de foto's de leeftijd van 16 jaar had), was betrokken of schijnbaar was betrokken,
- foto's 100_5676.jpg tot en met 100_5707.jpg: een of meer afbeeldingen van [aangeefster 4] die verdachte oraal bevredigt en/of de penis van verdachte in haar mond heeft en
- foto's 100_5708.jpg tot en met 100_5711.jpg: een of meer afbeeldingen van [aangeefster 4] die met de penis van verdachte speelt en
- foto's 100_5713.jpg tot en met 100_5718.jpg: een of meer afbeeldingen van [aangeefster 4] die de stijve penis van verdachte aftrekt en/of oraal bevredigt en/of in haar mond heeft
- foto's 100_5676.jpg tot en met 100_5707.jpg: een of meer afbeeldingen van [aangeefster 4] die verdachte oraal bevredigt en/of de penis van verdachte in haar mond heeft en
- foto's 100_5708.jpg tot en met 100_5711.jpg: een of meer afbeeldingen van [aangeefster 4] die met de penis van verdachte speelt en
- foto's 100_5713.jpg tot en met 100_5718.jpg: een of meer afbeeldingen van [aangeefster 4] die de stijve penis van verdachte aftrekt en/of oraal bevredigt en/of in haar mond heeft;
7.hij in de periode van
- heeft geworven, vervoerd, gehuisvest , met het oogmerk van seksuele uitbuiting van die [aangeefster 5] en
- heeft bewogen zich beschikbaar te stellen tot het verrichten van diensten van seksuele aard en
- heeft bewogen verdachte te bevoordelen uit de opbrengst van haar, [aangeefster 5]'s, seksuele handelingen met en/of voor een derde en
- aan die [aangeefster 5] harddrugs verstrekt en die [aangeefster 5] afhankelijk gehouden van harddrugs en- die [aangeefster 5] gezegd dat zij een schuld bij hem, verdachte, had en gezegd dat die [aangeefster 5] een schuld bij hem, verdachte, moest aflossen en-onderdak voor die [aangeefster 5] geregeld en- de bankpas van die [aangeefster 5]in bezit gehad en- de uitkering van die [aangeefster 5] van haar bankrekening opgenomen en- het identiteitsbewijs van die [aangeefster 5] afgenomen en- aldus die [aangeefster 5] financieel afhankelijk van hem, verdachte, gemaakt en- aldus die [aangeefster 5] voor het verkrijgen van harddrugs afhankelijk van hem, verdachte, gemaakt en gehouden en- aldus die [aangeefster 5] bewogen om als prostituee te werken in ruil voor harddrugsen- advertenties op sekssites (kinky.nl en/of seksjobs.nl) geplaatst voor die [aangeefster 5] en klanten voor die [aangeefster 5] geregeld en- die [aangeefster 5] naar klanten en werkplekken gebracht en- de klanten van die [aangeefster 5] aan hem, verdachte, laten betalen en- die [aangeefster 5] in ruil voor haar prostitutiewerkzaamheden in verhouding tot het door haar verdiende geld te weinig harddrugs gegeven (waardoor verdachte financieel werd bevoordeeld)
- die [aangeefster 5] (meermalen) geslagen in het gezicht en/of bij de keel gepakt

9.hij in de periode van 01 januari 2005 tot en met 21 mei 2016 te Zoetermeer en/of Gouda en/of 's-Gravenhage en/of elders in Nederland
- heeft gehuisvest , met het oogmerk van seksuele uitbuiting van die [aangeefster 6] en
- heeft bewogen zich beschikbaar te stellen tot het verrichten van diensten van seksuele aard en
- heeft bewogen verdachte te bevoordelen uit de opbrengst van haar, [aangeefster 6]'s, seksuele handelingen met en/of voor een derde en
- aan die [aangeefster 6] harddrugs verstrekt en (aldus) die [aangeefster 6] afhankelijk gehouden van harddrugs en-
- (aldus) die [aangeefster 6] (financieel) afhankelijk van hem, verdachte, gemaakt en/of

- (aldus) die [aangeefster 6] voor het verkrijgen van harddrugs afhankelijk van hem verdachte, gemaakt en/of gehouden en/of

- die [aangeefster 6] vervoerd naar klanten en/of een of meer werkplekken en/of

- die [aangeefster 6] bewogen om als prostituee te werken (in ruil voor harddrugs) en- die [aangeefster 6] bewogen, haar met de prostitutie verdiende geld klanten van die [aangeefster 6] aan hem, verdachte, te laten betalen en- die [aangeefster 6] in ruil voor haar prostitutiewerkzaamheden in verhouding tot het door haar verdiende geld te weinig harddrugs gegeven (waardoor verdachte financieel werd bevoordeeld);
10.hij in de periode van 01 oktober 2010 tot en met 21 mei 2016 te Zoetermeer en/of 's-Gravenhage en/of Gouda
- heeft geworven, vervoerd, gehuisvest , met het oogmerk van seksuele uitbuiting van die [aangeefster 7] en
- heeft bewogen zich beschikbaar te stellen tot het verrichten van diensten van seksuele aarden
- heeftbewogen verdachte te bevoordelen uit de opbrengst van haar, [aangeefster 7]’s, seksuele handelingen met en/of voor een derde en
- aan die [aangeefster 7] harddrugs verstrekt enaldus die [aangeefster 7] afhankelijk gehouden van harddrugs en- onderdak voor die [aangeefster 7] geregeld en- tegen die [aangeefster 7] gezegd dat zij een schuld bij hem, verdachte, had en- de bankpas en pincode van die [aangeefster 7] ter beschikking gehad en- de uitkering van die [aangeefster 7] van haar bankrekening opgenomen en- aldus die [aangeefster 7] (financieel) afhankelijk van hem, verdachte, gemaakt en- aldus die [aangeefster 7] voor het verkrijgen van harddrugs afhankelijk van hem, verdachte, gemaakt en gehouden en- aldus die [aangeefster 7] bewogen om als prostituee te werken (in ruil voor harddrugs) en- advertenties op seksjobs.nl en/of kinky.nl geplaatst voor die [aangeefster 7] en (meermalen) die advertenties bovenaan geplaatst door credits te kopen en- die [aangeefster 7] naar werkplekken gebracht en- die [aangeefster 7] bewogen, haar met de prostitutie verdiende geld aan hem af te staan en/of klanten van die [aangeefster 7] aan hem, verdachte, laten betalen en- die [aangeefster 7] in ruil voor haar prostitutiewerkzaamheden in verhouding tot het door haar verdiende geld te weinig harddrugs gegeven (waardoor verdachte financieel werd bevoordeeld).
Het hof acht wettig en overtuigend bewezen dat de verdachte het onder 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9 en 10 ten laste gelegde heeft begaan, met dien verstande dat:

A) een ander, te weten [aangeefster 1], door misbruik van uit feitelijke omstandigheden voortvloeiend overwicht door misbruik van een kwetsbare positie,

B)
(telkens)

immers heeft verdachte

A) een ander, te weten [aangeefster 3], door misbruik van uit feitelijke omstandigheden voortvloeiend overwicht door misbruik van een kwetsbare positie,
B)(telkens) die/ of anderennaam
immers heeft verdachte:

welke voornoemde seksuele gedragingen bestonden uit:

en

hij in de periode van 2 augustus 2012 tot en met 10 mei 2016 te Zoetermeer, gegevensdragers, te weten een USB stick (merk Dana Elec) en een netbookcomputer (merk Asus), in bezit heeft gehad, bevattende afbeeldingen van seksuele gedragingen, bij welke vorenbedoelde afbeeldingen telkens een persoon die kennelijk de leeftijd van achttien jaar nog niet had bereikt, te weten [aangeefster 4], geboren op [geboortedag] 1995 (die ten tijde van het maken van de foto’s de leeftijd van 16 jaar had), was betrokken of schijnbaar was betrokken,

welke voornoemde seksuele gedragingen bestonden uit:

1 april 2016 tot en met 10 mei 2016 te Zoetermeer een vuurwapen van categorie III, te weten een omgebouwd gas/alarmpistool (scherpschietend) merk Tanfoglio kaliber 6.35 mm en munitie van categorie III, te weten 3 stuks munitie merk G.F.L. kaliber 6.35 mm en 1 stuk munitie merk S&B kaliber 7,65 mm Browning, voorhanden heeft gehad;
Dagvaarding met parketnummer 09-766067-16 (ter terechtzitting in eerste aanleg gevoegd):op een of meer tijdstippen
01 januari 2007 tot en met 31 december 2012 te Zoetermeer
A) een ander, te weten [aangeefster 5],door misbruik van uit feitelijke omstandigheden voortvloeiend overwicht door misbruik van een kwetsbare positie,
B)(telkens) die/ of anderennaam
immers heeft verdachte:

A) een ander, te weten [aangeefster 6], door misbruik van uit feitelijke omstandigheden voortvloeiend overwicht door misbruik van een kwetsbare positie,
B)(telkens) die/ of anderennaam
immers heeft verdachte:

A) een ander, te weten [aangeefster 7], door misbruik van uit feitelijke omstandigheden voortvloeiend overwicht door misbruik van een kwetsbare positie,
B)(telkens) die/ of anderennaam
immers heeft verdachte:

Hetgeen meer of anders is ten laste gelegd, is niet bewezen. De verdachte moet daarvan worden vrijgesproken.

Voor zover in de tenlastelegging taal- en/of schrijffouten voorkomen, zijn deze in de bewezenverklaring verbeterd. Blijkens het verhandelde ter terechtzitting is de verdachte daardoor niet geschaad in de verdediging.

9

Het hof grondt zijn overtuiging dat de verdachte het bewezen verklaarde heeft begaan op de feiten en omstandigheden die in de bewijsmiddelen zijn vervat en die reden geven tot de bewezenverklaring.

In die gevallen waarin de wet aanvulling van het arrest vereist met de bewijsmiddelen dan wel, voor zover artikel 359, derde lid, tweede volzin, van het Wetboek van Strafvordering wordt toegepast, met een opgave daarvan, zal zulks plaatsvinden in een aanvulling die als bijlage aan dit arrest zal worden gehecht.

overwegingen

10

10.1.
De betrouwbaarheid van de verklaringen van de aangeefsters

De raadsman van de verdachte heeft de betrouwbaarheid van de verklaringen van een aantal van de aangeefsters betwist. Hij heeft in dit verband aangevoerd – kort samengevat - dat de recherche aangeefsters wel heel erg heeft aangepraat dat zij slachtoffers zijn en dat er meerdere motieven voor de aangeefsters kunnen zijn om belastend te verklaren (wraakgevoelens, de mogelijkheid op een B8-vergunning en het vooruitzicht op voorzieningen als onderdak en hulp). Tot slot heeft hij op tegenstrijdigheden en inconsistenties in diverse verklaringen van aangeefsters gewezen. Volgens de raadsman moet dit ertoe leiden dat deze verklaringen niet voor het bewijs worden gebruikt. Het hof begrijpt dit standpunt aldus dat volgens de raadsman aan deze verklaringen geen bewijswaarde kan worden toegekend.

Het hof overweegt hieromtrent als volgt.

De aangeefsters zijn tijdens het langdurige en omvangrijke onderzoek Pogona meermalen gehoord bij de politie en tevens bij de rechter-commissaris.

Het hof deelt in zijn algemeenheid de opvatting dat verklaringen van getuigen, in het bijzonder getuigen die verslaafd zijn (geweest) aan harddrugs, zeker wanneer deze verklaringen na geruime tijd bij de rechter-commissaris worden afgelegd, met de nodige behoedzaamheid dienen te worden beoordeeld. Het tijdsverloop, het mogelijk kennisnemen van processtukken, een mogelijke beïnvloeding van het geheugen door langdurig drugsgebruik of door kennis met anderen te delen of zelfs een mogelijke onderlinge afstemming van verklaringen door getuigen zijn aandachtspunten bij de uitleg en waardering van deze verklaringen.

Met de raadsman constateert ook het hof tegenstrijdigheden en inconsistenties in verschillende verklaringen van aangeefsters. Deze zijn echter niet van dien aard dat deze verklaringen (volledig) terzijde moeten worden gesteld. De aangeefsters hebben in de kern zowel met betrekking tot het verstrekken van harddrugs door de verdachte als ook ten aanzien van het door de aangeefsters afstaan van het in de prostitutie verdiende geld aan de verdachte, vanaf het moment dat zij bij de politie zijn gehoord consistent verklaard. De verklaringen van de aangeefsters ondersteunen elkaar in dit opzicht niet alleen over en weer, maar deze verklaringen vinden ook verankering in de verklaringen van onder meer de getuige [getuige 1] bij de raadsheer-commissaris, de eigen verklaring van de verdachte in hoger beroep dat hij drugs heeft gegeven aan [getuige 2], alsmede in de omstandigheid dat een grote hoeveelheid harddrugs, diverse pinpassen en identiteitskaarten bij de verdachte zijn aangetroffen, zoals blijkt uit de bewijsmiddelen die zijn opgenomen in de bewijsmiddelenbijlage.

Gelet op het voorgaande is het hof dan ook van oordeel dat niet aannemelijk is geworden dat de door de raadsman gestelde omstandigheden in dit geval hebben geleid tot onbetrouwbare verklaringen zonder enige bewijswaarde. Ook overigens zijn geen feiten en omstandigheden aannemelijk geworden op grond waarvan aan deze verklaringen enige bewijswaarde zou moeten worden ontzegd. Het hof ziet dan ook geen beletsel deze verklaringen – met de hiervoor genoemde behoedzaamheid – voor het bewijs te gebruiken.

10.2.
Ten aanzien van de ten laste gelegde mensenhandel

10.2.1.
Juridisch kader van art. 273f Sr

Mensenhandel

_84b2021d-f424-4d25-9074-226be7e3fe8b

In lid 2 van artikel 273f Sr is geformuleerd wat de Nederlandse wetgever – in navolging van afspraken in internationaal en in EU-verband - in ieder geval onder uitbuiting verstaat. Met betrekking tot de onderhavige zaak is van belang dat uitbuiting ten minste uitbuiting van een ander in de prostitutie en andere vormen van seksuele uitbuiting omvat.
(Oogmerk van) uitbuiting

Het strafbare feit van art. 273f, lid 1, sub 1 Sr bevat de volgende bestanddelen: gedragingen, dwangmiddelen en het oogmerk van uitbuiting. De strafwaardigheid van het feit wordt in de kern bepaald door het oogmerk een ander uit te buiten. De Hoge Raad heeft in dit verband overwogen dat het niet nodig is dat het slachtoffer daadwerkelijk wordt uitgebuit. Het volstaat dat de uitbuiting de verdachte voor ogen stond, ook al heeft de uitbuiting zich niet gerealiseerd. De vraag of - en zo ja, wanneer - sprake is van 'oogmerk van uitbuiting' in de zin van de onderhavige bepaling, is niet in algemene termen te beantwoorden, maar is sterk verweven met de omstandigheden van het geval.
De Hoge Raad heeft geoordeeld – voor zover in de onderhavige zaak relevant - dat bij de beantwoording van die vraag onder meer betekenis toekomt aan de aard en duur van de tewerkstelling of de te verrichten activiteit, de beperkingen die zij voor de betrokkene meebrengt en het economisch voordeel dat daarmee door de verdachte wordt behaald. Bij de weging van deze en andere relevante factoren dienen de in de Nederlandse samenleving geldende maatstaven als referentiekader te worden gehanteerd. Daarbij gaat het om een alomvattende weging van de hiervoor genoemde en eventuele andere relevante factoren.

De dwangmiddelen (misbruik van een kwetsbare positie en van een uit feitelijke omstandigheden voortvloeiend overwicht)

In de in art. 273f, lid 1, sub 1 Sr genoemde dwangmiddelen komt tot uitdrukking dat met de strafbaar gestelde gedraging onder die omstandigheden de vrije keuze van slachtoffers in geding is. In zijn algemeenheid kan worden gesteld dat de dwangmiddelen ‘misbruik van een kwetsbare positie’ en 'misbruik van uit feitelijke omstandigheden voortvloeiend overwicht’ de wil van slachtoffers beïnvloeden, waaronder is begrepen de keuzemogelijkheid van het slachtoffer, in die zin dat zij leiden tot het ontbreken van vrijwilligheid, waartoe ook behoort het ontbreken of de vermindering van de mogelijkheid een bewuste keuze te maken.
Misbruik van een kwetsbare positie

Misbruik van uit feitelijke omstandigheden voortvloeiend overwicht

Met betrekking tot het dwangmiddel 'misbruik van uit feitelijke omstandigheden voortvloeiend overwicht' geldt dat misbruik kan worden verondersteld, indien de betrokkene in een situatie verkeert of komt te verkeren, die niet gelijk is aan de omstandigheden waarin een mondige tewerkgestelde in Nederland pleegt te verkeren. Het misbruik van ‘uit feitelijke omstandigheden voortvloeiend overwicht’ kan veelal uit de omstandigheden worden afgeleid.
Bewijs van opzet op het gebruik van voornoemde dwangmiddelen

Het is vaste rechtspraak dat voor het bewijs van het opzet op het misbruik van uit feitelijke omstandigheden vootvloeiend overwicht toereikend is dat de dader zich bewust moet zijn geweest van de relevante feitelijke omstandigheden van de betrokkene waaruit het overwicht voortvloeit, dan wel verondersteld moet worden voort te vloeien, in die zin dat voorwaardelijk opzet ten aanzien van die omstandigheden bij hem aanwezig moet zijn. Datzelfde geldt voor gevallen waarin sprake is van een kwetsbare positie van het slachtoffer als bedoeld in die bepaling. Ten aanzien van de in de concrete casus aan de orde zijnde dwangmiddelen zal derhalve moeten worden vastgesteld dat verdachte wetenschap had van de omstandigheden die het vorenbedoeld overwicht of de kwetsbare positie vormen.
In het licht van voornoemde uitgangspunten beoordeelt het hof het bewijs van de onder 1, 5, 8, 9 en 10 tenlastegelegde feiten.

10.2.2.
Feitelijke vaststellingen

Op basis van de inhoud van het procesdossier en hetgeen ter terechtzitting in hoger beroep is verhandeld, stelt het hof het volgende vast.

Aangeefster [aangeefster 1] (feit 1)

Aangeefster [aangeefster 1] is op haar zeventiende jaar verslaafd geraakt aan harddrugs. In 2011 heeft zij de verdachte ontmoet. Zij was toen al vijf jaar ‘clean’. Zij nam toen zo’n twee weken harddrugs (cocaïne) van de verdachte af zonder te betalen, waardoor zij bij hem een schuld opbouwde. Door het gebruik van de verdovende middelen werd aangeefster zeer beïnvloedbaar. De verdachte vroeg haar na een paar weken om ‘de hoer te spelen’. Zij gaf aan in het begin te hebben geweigerd, maar ging onder invloed van de zucht naar verdovende middelen uiteindelijk toch overstag. De verdachte maakte foto’s van aangeefster en plaatste seksadvertenties op kinky.nl en seksjobs.nl. Hij vermeldde dat zij ook seksuele handelingen verrichte zonder condoom. Hij maakte prostitutieafspraken voor haar en bracht haar naar de klanten toe. Zij verdiende € 300,- per dag. Klanten betaalden aan hem of aan aangeefster. In het laatste geval moest zij het geld aan hem afstaan. Zij zag nooit iets van het geld terug. Aangeefster kreeg telkens harddrugs van de verdachte. De verdachte bepaalde de hoeveelheid harddrugs die zij kreeg. Daarbij bracht de verdachte voor een pakje harddrugs ter waarde van € 20,- bij haar een schuld van € 100,- in rekening. Hij zorgde ervoor dat zij altijd een schuld voor deze harddrugs bij hem had. De verdachte kreeg de beschikking over de bankpas van aangeefster en pinde daarmee haar uitkering van haar bankrekening. Zij had daardoor geen geld. Ook haar identiteitsbewijs had hij in zijn bezit. Hij had de sleutel van haar woning en bepaalde ook dat een andere persoon bij haar in de woning verbleef en daar in de prostitutie werkte. Zij was derhalve de zeggenschap over haar woning kwijt.Aanvankelijk werkte ze in haar woning aan de [adres 2] te Zoetermeer in de prostitutie. Later bracht de verdachte haar regelmatig naar de [adres 3] in Gouda om daar voor hem te werken. Ook heeft zij voor de verdachte als prostituee aan de [adres 4] in Den Haag en op de [adres 5] te Zoetermeer gewerkt. Pas in mei 2015 heeft zij afstand van de verdachte kunnen nemen.
Aangeefster [aangeefster 3] (feit 5)

De bewezenverklaarde periode met betrekking tot deze aangeefster loopt van 1 oktober 2009 tot en met 3 augustus 2012. Aangeefster [aangeefster 3] gebruikte af en toe coke voordat zij de verdachte leerde kennen. Via een vriendin, die een dealer wist, kreeg aangeefster contact met de verdachte en kocht zij op een avond een pakje coke bij hem. Sinds die avond kwam de verdachte bijna dagelijks bij haar thuis om harddrugs te verkopen. In het begin gaf de verdachte haar drugs en hoefde aangeefster daarvoor niet te betalen. Op een gegeven moment werd het meerdere grammen per dag en moest zij daarvoor wel betalen waardoor de schulden van aangeefster opliepen. Toen aangeefster geen geld had, wilde de verdachte huisraad als betaling en later haar identiteitskaart, haar rijbewijs en bankpas als onderpand. Hij pinde ook haar uitkering van haar rekening met haar bankpas.Op een gegeven moment stelde de verdachte voor dat aangeefster de harddrugs kon betalen door seksuele handelingen tegen betaling te verrichten om haar schuld voor de ontvangen drugs af te lossen. Aangeefster kwam op die wijze in de prostitutie terecht. De verdachte maakte foto’s van haar en plaatste een seksadvertentie met haar foto’s. De verdachte maakte afspraken met klanten en hij ontving de betalingen van de prostituanten. Hij regelde onderdak voor haar toen zij dakloos werd. De hoeveelheid drugs die zij van de verdachte kreeg, stond niet in verhouding tot de seksuele handelingen die zij heeft verricht en het geld wat er van de bankrekening is gehaald.
Aangeefster [aangeefster 5] (feit 8)

De bewezenverklaarde periode met betrekking tot deze aangeefster loopt van 1 januari 2007 tot en met 31 december 2012.[aangeefster 5] was verslaafd toen zij de verdachte leerde kennen. In het begin gaf de verdachte drugs aan aangeefster zonder dat hij er iets voor terugvroeg. Na een paar dagen veranderde dit. De verdachte bood haar onderdak en eten aan. Daarnaast had hij drugs voor haar en zou hij voor haar zorgen. Zij moest voor hem werken in de prostitutie in ruil voor de drugs. Hij plaatste advertenties voor haar op kinky.nl en seksjobs.nl. Zij moest van de verdachte elke klant accepteren. De verdachte bracht aangeefster naar de verschillende plaatsen waar zij in de prostitutie werkte. Hij bepaalde de seksuele handelingen die zij bij de klant moest verrichten en nam het geld meestal zelf van de klant in ontvangst. Hij pakte haar identiteitsbewijs af en had ook haar bankpasje in bezit en pinde haar uitkering van haar rekening. De verdachte gaf haar harddrugs, eten en sigaretten. Zij mocht zelf niet beslissen wanneer zij wilde stoppen met haar prostitutiewerkzaamheden. Aangeefster werkte als prostituee en sliep in het huis van [getuige 3], die zijn huis aan de verdachte ter beschikking stelde voor prostitutiewerkzaamheden. [aangeefster 5] zag het geld dat zij verdiende in de prostitutie, gemiddeld € 300,- per dag, niet terug.
Aangeefster [aangeefster 6] (feit 9)

De bewezenverklaarde periode met betrekking tot deze aangeefster loopt van 01 januari 2005 tot en met 21 mei 2016. Aangeefster [aangeefster 6] was verslaafd. De verdachte leverde harddrugs aan haar. Zij had geen geld om de harddrugs aan de verdachte te betalen. Zij verrichtte daarom seksuele diensten bij mannen tegen betaling in ruil voor de drugs die de verdachte aan haar gaf. De verdachte heeft in dat verband ook een met mannen georganiseerd waar aangeefster zich heeft geprostitueerd. De verdachte bepaalde dat aangeefster eerst een klant moest helpen, daarna kreeg zij een trekje coke. De prostituanten betaalden voor de seksuele diensten rechtstreeks aan de verdachte. Wanneer zij wel aan aangeefster betaalden, moest aangeefster de opbrengsten aan de verdachte afstaan voor het aflossen van de bij hem opgebouwde schuld. Dit bedrag stond echter niet in verhouding tot opbrengsten van de seksuele diensten die zij voor een pakje coke van twintig euro aan drugs moest verrichten. Aangeefster durfde geen nee te zeggen tegen het werk in de prostitutie, omdat zij alleen maar aan de coke dacht. Alles draaide om de verdovende middelen.
Aangeefster [aangeefster 7] (feit 10)

De bewezenverklaarde periode met betrekking tot deze aangeefster loopt van 1 oktober 2010 tot en met 21 mei 2016.Aangeefster [aangeefster 7] leerde de verdachte kennen doordat hij had gereageerd op een advertentie van haar op seksjobs.nl. Hij kwam als klant en had al snel door dat zij verslaafd was aan drugs. De verdachte stelde voor samen geld te verdienen. Aangeefster hoefde zich nergens meer druk om te maken: hij zou alles regelen. Zij moest ‘alleen haar benen spreiden’ en dan kwam alles goed. De verdachte sprak met aangeefster af dat de verdeling 50%/50% zou zijn. Hij bracht haar onder in het huis van de hiervoor genoemde [aangeefster 1]. De verdachte gaf haar eten, drinken en harddrugs. Zij had haar bankpasje en pincode aan de verdachte afgegeven en de verdachte gebruikte die om haar uitkering van haar rekening te pinnen. Hij plaatste advertenties op seksjobs.nl en mailde afspraken naar de prostituanten. Zij heeft gewerkt in de prostitutie in de woning van [aangeefster 1] en in de woning van [getuige 3]. Hij bracht haar naar haar prostitutie-afspraken.Zij werkte voor de drugs om in haar verslaving te voorzien. De opbrengsten van de prostitutiewerkzaamheden gingen naar de verdachte. Aangeefster liet aan de verdachte over hoeveel harddrugs zij afnam. Dit hing af van het geld dat zij met haar seksuele verdiensten verdiende. De verdachte betaalde uit in drugs, maar de aangeefster verklaarde dat de hoeveelheid drugs die ze ontving niet in verhouding stond tot hetgeen zij met de prostitutiewerkzaamheden verdiende.
10.2.3.
Conclusie

Oogmerk van uitbuiting

Op grond van de hiervoor vastgestelde feiten oordeelt het hof dat ten aanzien van de slachtoffers [aangeefster 1] (feit 1), [aangeefster 3] (feit 5), [aangeefster 5] (feit 8), [aangeefster 6] (feit 9) en [aangeefster 7] (feit 10) telkens wettig en overtuigend bewezen dat sprake is geweest van (het oogmerk van) uitbuiting.
De verdachte beoogde de slachtoffers door zijn gedragingen - zoals bewezen is verklaard – in een zodanige afhankelijke positie te brengen en/of te houden dat zij werden bewogen tot het verrichten van seksuele handelingen met of voor een derde tegen betaling, opdat zij de bij de verdachte afgenomen drugs, als gevolg van hun verslaving, konden bekostigen.
Dwangmiddelen van misbruik van een kwetsbare positie en misbruik van uit feitelijke omstandigheden voortvloeiend overwicht

De verdachte maakte op de hiervoor omschreven wijze misbruik van de kwetsbare positie die de verslaving van de vrouwen met zich meebracht, terwijl zij de facto geen weerstand tegen hem konden bieden door hun verslaving. Door zijn positie als dealer van deze vrouwen maakte hij op die wijze tevens misbruik van zijn uit feitelijke omstandigheden voortvloeiend overwicht.

Naar het oordeel van het hof is derhalve wettig en overtuigend bewezen dat de verdachte telkens misbruik heeft gemaakt van de kwetsbare posities van de in de bewezenverklaring genoemde personen en van zijn uit de hiervoor genoemde uit feitelijke omstandigheden voortvloeiend overwicht.

10.3.
Nadere bewijsoverwegingen inzake modus operandi van de verdachte

Het pinnen door de verdachte van de uitkeringen van meerdere aangeefsters

Voor de redengevendheid van deze verklaringen voor het bewijs wijst het hof op de gelijksoortige modus operandi van de verdachte waarover alle vier de genoemde aangeefsters verklaren, welke verklaringen hierover op essentiële punten overeenkomen. Het hof wijst daarbij op het innemen van de pinpas door de verdachte bij alle vier de aangeefsters en het vervolgens meermalen opnemen van hun uitkeringen van hun bankrekening, omdat ze een schuld bij de verdachte zouden hebben voor de verstrekte drugs. Voorts heeft het hof gelet op de gelijksoortige context waarin de voornoemde aangeefsters zich bevonden. De verdachte was de drugsdealer van deze aan harddrugs verslaafde vrouwen en zij werkten in de prostitutie, waarbij de verdachte het door hen verdiende geld voor het merendeel of helemaal opstreek in ruil voor de drugs die de verdachte aan de aangeefsters verstrekte. Voorts worden deze onderdelen van de verklaringen van de aangeefsters [aangeefster 1] en [aangeefster 3] ook ondersteund door het aantreffen van hun bankpassen in de woning van de vader van de verdachte en in die van de verdachte zelf. [aangeefster 7] verklaart in dit verband ook dat de verdachte de pas en pincode van [aangeefster 1], [aangeefster 3] en haar had en geld van de rekening haalde.
Het hof is derhalve van oordeel dat bewezen kan worden verklaard dat de verdachte (meermalen) de uitkeringen van alle hiervoor genoemde aangeefsters zoals zij zelf hebben verklaard, heeft gepind van de respectievelijke bankrekeningen van deze aangeefsters (feiten 1, 5, 8 en 10).

Het hebben en/of moeten aflossen van een schuld door de aangeefster aan de verdachte

Het hof zal de verklaringen van [aangeefster 1], [aangeefster 3], [aangeefster 5], [aangeefster 6] en [aangeefster 7] (de bewezenverklaarde feiten onder 1, 5, 8, 9 en 10) in onderlinge samenhang bezien als bewijs voor de bewezenverklaarde feitelijke handeling (bij alle voornoemde bewezenverklaarde feiten) dat de verdachte tegen de aangeefsters heeft gezegd dat zij een schuld hadden en/of dat ze die schuld moesten aflossen.Voor de redengevendheid van deze verklaringen van de aangeefsters voor het bewijs wijst het hof ook hier in het bijzonder op de gelijksoortige modus operandi van de verdachte die op essentiële punten overeenkomt met de werkwijze bij alle aangeefsters en de hierboven reeds uiteengezette gelijksoortige context waarin de voornoemde aangeefsters zich bevonden. De voornoemde aangeefsters hebben ieder afzonderlijk verklaard tegenover de politie en/of de rechter-commissaris dat de verdachte tegen hen heeft gezegd dat zij een schuld hadden gekregen door het afnemen van (grote) hoeveelheden drugs en/of dat die moest worden afgelost.
Het hof is derhalve van oordeel dat bewezen kan worden verklaard dat de verdachte tegen de aangeefsters heeft gezegd dat ze een schuld hadden en/of dat zij die schuld moesten aflossen (feiten 1,5,8,9 en 10).

Het geven van te weinig harddrugs in verhouding tot het met de prostitutiewerkzaamheden verdiende geld

Het hof zal de verklaringen van [aangeefster 1], [aangeefster 3], [aangeefster 5], [aangeefster 6] en [aangeefster 7] met betrekking tot het hierna te noemen onderdeel in onderlinge samenhang bezien als bewijs voor de bewezenverklaarde feitelijke handeling (in de bewezenverklaarde feiten onder 1, 5, 8, 9 en 10) dat de verdachte alle aangeefsters in ruil voor prostitutiewerkzaamheden (in verhouding tot het door hen daarmee verdiende geld) te weinig harddrugs heeft gegeven. Hierdoor werd de verdachte financieel bevoordeeld ten koste van de aangeefsters.Het hof begrijpt dat de steller van de tenlastelegging met het “door haar verdiende geld” het geld heeft bedoeld waar iedere aangeefster recht op had. Het was immers het geld dat zij als prostituee verdiende en haar rechtmatig toebehoorde. Voor de redengevendheid van de verklaringen van voornoemde aangeefsters voor het bewijs wijst het hof op het volgende. De modus operandi van de verdachte ten aanzien van alle aangeefsters zoals zij hebben verklaard, komt op essentiële punten overeen met elkaar ten aanzien van de omstandigheid dat de verdachte te weinig harddrugs aan hen verstrekte in verhouding tot het door hen in de prostitutie verdiende geld dat zij aan de verdachte afstonden. Het hof neemt daarbij in aanmerking dat geloofwaardig is dat de aan cocaïne verslaafde aangeefsters uit ervaring de geldwaarde van een verstrekte gebruikershoeveelheid cocaïne bij benadering konden inschatten. In essentie verklaren alle aangeefsters dat zij te weinig (in harddrugs) uitbetaald kregen en dat de verdachte zich daarmee financieel bevoordeelde. De aangeefsters verklaren dat onafhankelijk van elkaar. Deze overeenkomsten in de verklaringen ten aanzien van de hoeveelheid verschafte drugs, bezien in de context waarin de aangeefsters – afzonderlijk van elkaar - hebben verklaard harddrugs af te nemen van de verdachten waardoor zij een schuld opbouwden en op verzoek van de verdachte in de prostitutie gingen werken om die schuld af te lossen, brengen het hof tot het oordeel dat ook dit onderdeel van de tenlastelegging wettig en overtuigend kan worden bewezen verklaard.Voorts worden deze onderdelen van de verklaringen van de aangeefsters [aangeefster 1] en [aangeefster 7] ook ondersteund door de verklaring van [getuige 3] dat de verdiensten voor de prostitutiewerkzaamheden van deze aangeefsters hoger lagen dan hetgeen zij uitbetaald kregen door de verdachte in hoeveelheid drugs.
Het hof is derhalve van oordeel dat bewezen kan worden verklaard dat de verdachte alle aangeefsters in ruil voor hun prostitutiewerkzaamheden (in verhouding tot het door hen daarmee verdiende geld) te weinig harddrugs heeft gegeven. Hierdoor werd de verdachte financieel bevoordeeld (feiten 1,5,8, 9 en 10).

11


Het onder 1, 5, 8, 9 en 10 bewezen verklaarde levert op:

mensenhandel, meermalen gepleegd.