Uitspraak ECLI:NL:GHAMS:2019:3651

Deze uitspraak heeft betrekking op het rechtsgebied Strafrecht en is gepubliceerd door de Raad voor de Rechtspraak op 10-10-2019. De uitspraak is gedaan door Gerechtshof Amsterdam op 10-10-2019, deze uitspraak is bekend onder de European Case Law Identifier (ECLI) ECLI:NL:GHAMS:2019:3651, het zaaknummer waarop deze uitspraak betrekking heeft is R 000596-19


Bron: Rechtspraak

beschikking

center
100
fb989481-8047-4fd2-8f6c-c407adbcd39c
2
13
image/png

center
100
a8959f19-85d6-46c9-8b0a-fa9b72eb4a66
2
13
image/png

center
100
26c99a14-61f3-4c91-a826-5042c7f0ab0e
2
571
image/png

GERECHTSHOF AMSTERDAM

afdeling strafrechtrekestnummer(s): 000596-19 (591a Sv)parketnummer in hoger beroep: 23-004621-15
Beschikking op het verzoekschrift op de voet van artikel 591a van het Wetboek van Strafvordering (Sv) van:

[verzoeker],

geboren te [geboorteplaats] op [geboortedag] 1989,domicilie kiezende ten kantore van zijn advocaat,mr. F.M.M.M. Vogels, Linnaeusparkweg 16, 1098 EB Amsterdam.

ECLI:NL:GHAMS:2019:3651:DOC
nl

beschikking
center
100
fb989481-8047-4fd2-8f6c-c407adbcd39c
2
13
image/png

center
100
a8959f19-85d6-46c9-8b0a-fa9b72eb4a66
2
13
image/png

center
100
26c99a14-61f3-4c91-a826-5042c7f0ab0e
2
571
image/png

GERECHTSHOF AMSTERDAM

afdeling strafrechtrekestnummer(s): 000596-19 (591a Sv)parketnummer in hoger beroep: 23-004621-15
Beschikking op het verzoekschrift op de voet van artikel 591a van het Wetboek van Strafvordering (Sv) van:

[verzoeker],

geboren te [geboorteplaats] op [geboortedag] 1989,domicilie kiezende ten kantore van zijn advocaat,mr. F.M.M.M. Vogels, Linnaeusparkweg 16, 1098 EB Amsterdam.
procesverloop

1

Het verzoekschrift is op 15 mei 2019 ingekomen.

Op 11 juni 2019 heeft de advocaat-generaal het standpunt van het Openbaar Ministerie kenbaar gemaakt.

Het hof heeft kennis genomen van de stukken in de strafzaak met voormeld parketnummer en heeft op 26 september 2019 de advocaat-generaal, verzoeker en de advocaat van verzoeker ter gelegenheid van de openbare behandeling van het verzoekschrift in raadkamer gehoord.

2

Het verzoek strekt tot het toekennen van een vergoeding op de voet van artikel 591a Sv ter zake van:

arabic

schade ten gevolge van tijdverzuim door de behandeling ter terechtzitting ten bedrage van € 700,00;

kosten gemaakt in verband met rechtsbijstand ten behoeve van onderhavige verzoekschriftprocedure ten bedrage van € 550,00.

overwegingen

3

Bij arrest van dit hof van 31 januari 2019 is de strafzaak met voormeld parketnummer geëindigd zonder oplegging van straf of maatregel en zonder dat toepassing is gegeven aan artikel 9a van het Wetboek van Strafrecht (Sr).

Het verzoekschrift is tijdig ter griffie van dit hof ingediend.

Ingevolge het bepaalde in artikel 90, eerste lid, Sv heeft de toekenning van een schadevergoeding steeds plaats, indien en voor zover daartoe naar het oordeel van de rechter, alle omstandigheden in aanmerking genomen, gronden van billijkheid aanwezig zijn.

Verzocht wordt om toekenning van een vergoeding voor schade wegens tijdverzuim in verband met het onderzoek ter terechtzitting in eerste aanleg en hoger beroep. Verzoeker stelt als zzp-er een inkomen te hebben van €35,00 per uur ex btw. Voorts stelt verzoeker dat hij 20 uur niet heeft kunnen werken. Verzoeker heeft ter adstructie facturen overgelegd van zijn timmerbedrijf aan derden.

Het hof zal het verzoek afwijzen nu verzoeker zijn verzoek onvoldoende met objectieve stukken heeft gestaafd.

Gronden van billijkheid zijn wel aanwezig voor toekenning van een vergoeding ter zake van kosten rechtsbijstand in de onderhavige verzoekschriftprocedure tot een bedrag van € 550,00.

beslissing

4


Het hof :

Kent op de voet van artikel 591a Sv aan verzoeker een vergoeding toe van € 550,00 (vijfhonderdvijftig euro).

Wijst het anders of meer verzochte af.

Beveelt de onverwijlde betekening van deze beschikking aan verzoeker.

Deze beschikking is gegeven door de meervoudige raadkamer van het gerechtshof Amsterdam, waarin zitting hadden mrs. M. Iedema, F.A. Hartsuiker en V. Mul, in tegenwoordigheid van mr. P.M. Groenenberg als griffier, is ondertekend door de voorzitter en de griffier en is uitgesproken op de openbare zitting van dit hof van 10 oktober 2019.

De voorzitter beveelt:

de tenuitvoerlegging van deze beschikking door overmaking van € 550,00 (vijfhonderdvijftig euro) op bankrekeningnummer [rekeningnummer] t.n.v. Stichting Beheer Derdengelden Vogels Advocaten o.v.v. schadevergoeding [verzoeker].

Amsterdam, 10 oktober 2019.

mr. M. Iedema, voorzitter.