Uitspraak ECLI:NL:GHAMS:2019:3648

Deze uitspraak heeft betrekking op het rechtsgebied Strafrecht en is gepubliceerd door de Raad voor de Rechtspraak op 10-10-2019. De uitspraak is gedaan door Gerechtshof Amsterdam op 10-10-2019, deze uitspraak is bekend onder de European Case Law Identifier (ECLI) ECLI:NL:GHAMS:2019:3648, het zaaknummer waarop deze uitspraak betrekking heeft is R 000620-19


Bron: Rechtspraak

beschikking

center
100
46c604d3-57f2-4b25-8572-1b61a5e6cbcf
2
13
image/png

center
100
7d1db9d9-bf4d-4012-9556-806b541366f1
2
13
image/png

center
100
2dfec443-50d1-43af-887a-fbbb454c61e4
2
571
image/png

GERECHTSHOF AMSTERDAM

afdeling strafrechtrekestnummer(s): 000620-19 (591a Sv)parketnummer in hoger beroep: 23-002604-18
Beschikking op het verzoekschrift op de voet van artikel 591a van het Wetboek van Strafvordering (Sv) van:

[verzoeker] ,

geboren te [geboorteplaats] op [geboortedag] 1991,domicilie kiezende ten kantore van zijn advocaat,mr. M.L. van Gaalen, Pieter Braaijweg 85, 1099 DK Amsterdam.

ECLI:NL:GHAMS:2019:3648:DOC
nl

beschikking
center
100
46c604d3-57f2-4b25-8572-1b61a5e6cbcf
2
13
image/png

center
100
7d1db9d9-bf4d-4012-9556-806b541366f1
2
13
image/png

center
100
2dfec443-50d1-43af-887a-fbbb454c61e4
2
571
image/png

GERECHTSHOF AMSTERDAM

afdeling strafrechtrekestnummer(s): 000620-19 (591a Sv)parketnummer in hoger beroep: 23-002604-18
Beschikking op het verzoekschrift op de voet van artikel 591a van het Wetboek van Strafvordering (Sv) van:

[verzoeker] ,

geboren te [geboorteplaats] op [geboortedag] 1991,domicilie kiezende ten kantore van zijn advocaat,mr. M.L. van Gaalen, Pieter Braaijweg 85, 1099 DK Amsterdam.
procesverloop

1

Het verzoekschrift is op 21 mei 2019 ingekomen.

Op 9 juli 2019 heeft de advocaat-generaal het standpunt van het Openbaar Ministerie kenbaar gemaakt.

Het hof heeft kennis genomen van de stukken in de strafzaak met voormeld parketnummer en heeft op 26 september 2019 de advocaat-generaal en de waarnemend advocaat van verzoeker, mr. J. Coumans, ter gelegenheid van de openbare behandeling van het verzoekschrift in raadkamer gehoord. Verzoeker is niet in raadkamer verschenen.

2

Het verzoek strekt tot het toekennen van een vergoeding op de voet van artikel 591a Sv ter zake van:

arabic

kosten gemaakt in verband met rechtsbijstand ten behoeve van de strafzaak met voormeld parketnummer ten bedrage van € 6.071,18;

reiskosten gemaakt ten behoeve van het onderzoek en het bijwonen van de behandeling van de strafzaak ten bedrage van € 294,00;

kosten gemaakt in verband met rechtsbijstand ten behoeve van onderhavige verzoekschriftprocedure ten bedrage van € 550,00.

overwegingen

3

Bij arrest van dit hof van 29 maart 2019 is de strafzaak met voormeld parketnummer geëindigd zonder oplegging van straf of maatregel en zonder dat toepassing is gegeven aan artikel 9a van het Wetboek van Strafrecht (Sr).

Het verzoekschrift is tijdig ter griffie van dit hof ingediend.

Ingevolge het bepaalde in artikel 90, eerste lid, Sv heeft de toekenning van een schadevergoeding steeds plaats, indien en voor zover daartoe naar het oordeel van de rechter, alle omstandigheden in aanmerking genomen, gronden van billijkheid aanwezig zijn.

Verzoeker vraagt om toekenning van een vergoeding voor zesmaal de reiskosten van zijn woonplaats naar Amsterdam per trein tweede klasse. Viermaal voor een bezoek aan zijn raadsman en tweemaal voor het bijwonen van het onderzoek ter terechtzitting.Het verzoek om vergoeding van reiskosten moet deels worden afgewezen nu de reiskosten gemaakt wegens het bezoek aan een raadsman geen kosten zijn als bedoeld in artikel 591a, lid 1 Sv zijn (vergelijk Gerechtshof Amsterdam 6 april 2018, ECLI:NL:GHAMS:2018:1196).
Gronden van billijkheid zijn aanwezig voor toekenning van een vergoeding ter zake van:

-

het onder 1 verzochte tot een bedrag van € 6.071,18;

het onder 2 verzochte tot een bedrag van € 98,00;

het onder 3 verzochte tot een bedrag van € 550,00.

beslissing

4


Het hof :

Kent op de voet van artikel 591a Sv aan verzoeker een vergoeding toe van € 6.719,18 (zesduizend zevenhonderdnegentien euro en achttien cent).

Wijst het anders of meer verzochte af.

Beveelt de onverwijlde betekening van deze beschikking aan verzoeker.

Deze beschikking is gegeven door de meervoudige raadkamer van het gerechtshof Amsterdam, waarin zitting hadden mrs. M. Iedema, F.A. Hartsuiker en V. Mul, in tegenwoordigheid van mr. P.M. Groenenberg als griffier, is ondertekend door de voorzitter en de griffier en is uitgesproken op de openbare zitting van dit hof van 10 oktober 2019.

De voorzitter beveelt:

de tenuitvoerlegging van deze beschikking door overmaking van € 6.719,18 (zesduizend zevenhonderdnegentien euro en achttien cent) op bankrekeningnummer [rekeningnummer] t.n.v. Stichting Beheer Derdengelden Coumans & Van Gaalen o.v.v. schadevergoeding [verzoeker] .

Amsterdam, 10 oktober 2019.

mr. M. Iedema, voorzitter.