Uitspraken

Datum Instantie Rechtsgebied ECLI Zaaknummer
30-10-2003 Rechtbank 's-Gravenhage Bestuursrecht ECLI:NL:RBSGR:2003:AN7846 AWB 03/3684 BESLU Uitspraak inzien
30-10-2003 Gerechtshof Leeuwarden Bestuursrecht; Belastingrecht ECLI:NL:GHLEE:2003:AN7524 BK 1370/02 WOZ Uitspraak inzien
30-10-2003 Centrale Raad van Beroep Bestuursrecht; Ambtenarenrecht ECLI:NL:CRVB:2003:AN7568 01/5049 AW, 02/6292 AW Uitspraak inzien
29-10-2003 Gerechtshof 's-Hertogenbosch Strafrecht ECLI:NL:GHSHE:2003:AN8706 20.001355.03 Uitspraak inzien
29-10-2003 Raad van State Bestuursrecht ECLI:NL:RVS:2003:AM5386 200206839/1 Uitspraak inzien
29-10-2003 Raad van State Bestuursrecht ECLI:NL:RVS:2003:AM5435 200300512/1 Uitspraak inzien
29-10-2003 Rechtbank Almelo Civiel recht ECLI:NL:RBALM:2003:AM7964 39499 ha za 645/2000 Uitspraak inzien
29-10-2003 Centrale Raad van Beroep Bestuursrecht; Socialezekerheidsrecht ECLI:NL:CRVB:2003:AN8475 02/4704 REA Uitspraak inzien
29-10-2003 Gerechtshof Leeuwarden Civiel recht,Civiel recht; Insolventierecht ECLI:NL:GHLEE:2003:AN1331 Rolnummer 0200254 Uitspraak inzien
29-10-2003 Gerechtshof Leeuwarden Civiel recht ECLI:NL:GHLEE:2003:AN1393 Rolnummer 9900487 Uitspraak inzien
29-10-2003 Rechtbank Arnhem Civiel recht; Personen- en familierecht ECLI:NL:RBARN:2003:AN9188 98231 / FA RK 03-10690 Uitspraak inzien
29-10-2003 Rechtbank Zutphen Civiel recht ECLI:NL:RBZUT:2003:AO1056 36241 HA ZA 00-1174 Uitspraak inzien
29-10-2003 Gerechtshof Amsterdam Bestuursrecht; Belastingrecht ECLI:NL:GHAMS:2003:AN7512 02/04639 Uitspraak inzien
29-10-2003 Gerechtshof Arnhem Bestuursrecht; Belastingrecht ECLI:NL:GHARN:2003:AN7988 02-02633 Uitspraak inzien
29-10-2003 Gerechtshof 's-Gravenhage Bestuursrecht; Belastingrecht ECLI:NL:GHSGR:2003:AO0550 02/00077 Uitspraak inzien
29-10-2003 Gerechtshof 's-Gravenhage Bestuursrecht; Belastingrecht ECLI:NL:GHSGR:2003:AO0549 02/02844 Uitspraak inzien
29-10-2003 Raad van State Bestuursrecht; Omgevingsrecht ECLI:NL:RVS:2003:AM5471 200301100/1 Uitspraak inzien
29-10-2003 Raad van State Bestuursrecht ECLI:NL:RVS:2003:AM5347 200201324/1 Uitspraak inzien
29-10-2003 Centrale Raad van Beroep Bestuursrecht; Socialezekerheidsrecht ECLI:NL:CRVB:2003:AO0341 01/1268 WW Uitspraak inzien
29-10-2003 Centrale Raad van Beroep Bestuursrecht,Bestuursrecht; Socialezekerheidsrecht ECLI:NL:CRVB:2003:AN8486 03/4140 REA Uitspraak inzien
29-10-2003 Raad van State Bestuursrecht ECLI:NL:RVS:2003:AM5340 200005307/1 Uitspraak inzien
29-10-2003 Raad van State Bestuursrecht ECLI:NL:RVS:2003:AM5410 200301868/1 Uitspraak inzien
29-10-2003 Raad van State Bestuursrecht ECLI:NL:RVS:2003:AM5434 200302295/1 Uitspraak inzien
29-10-2003 Raad van State Bestuursrecht ECLI:NL:RVS:2003:AM5419 200300354/1 Uitspraak inzien
29-10-2003 Raad van State Bestuursrecht ECLI:NL:RVS:2003:AN7235 200306134/1 Uitspraak inzien

Pagina:
1 ...... 9996 | 9997 | 9998 | 9999 | 10000 | 10001 | 10002 | 10003 | 10004 | 10005 | 10006 ...... 10757